Аналітичні жанри на сторінках районних газет

 

Проблема дослідження аналітичних жанрів не є новою у журналістикознавство. ЇЇ всебічно розробляють українські вчені: Здоровега В. Й., Кузнєцова О., Михайлин І. Л., Нерух О. О. та російський дослідник Тертичний О. О. Утім аспект аналізу аналітичних матеріалів на сторінках місцевої преси залишається мало розробленим.

Отже, мета нашої статті – з’ясувати застосовування аналітичних жанрів у місцевій пресі на прикладі районних газет Краснопілля («Перемога») та Недригайлова («Голос Посулля») за 2007 р.

Предметом дослідження ми обрали систему сучасних аналітичних жанрів у журналістиці, об’єктом – аналітичні жанри на сторінках районних газет.

Якщо взяти до уваги думку таких дослідників, як В.Й. Здоровега, О. Кузнєцова, О.О. Тертичний, то можна виділити найпопулярніші серед аналітичних жанрів. Це, перш за все, – стаття, кореспонденція, рецензія, коментар, лист, огляд. О.О. Тертичний також виділяє жанри, породжені сучасністю: сповідь, версія, прогноз, моніторинг, рейтинг, аналітичне опитування, експеримент та ін.

Дослідники погоджуються, що стаття є найпоширенішим аналітичним жанром. О. Кузнєцова дає таке визначення цього жанру: «Стаття – це загальна назва аналітичних публіцистичних матеріалів, де переважає дедуктивний метод відтворення думки» [2, с.45].

Виділяють загально дослідницьку, практично-аналітичну, полемічну, пропагандистську, рекламну та ін. види статей. Що стосується такого виду статті, як передова, то В.Й Здоровега вважає, що вона в українській та взагалі пострадянській пресі зникла. О. Кузнєцова стверджує, що передмова притаманна лише партійний пресі.

Ознаки жанру кореспонденції окреслені найменш чітко. Вона вкоренилася на сторінках преси з радянських часів і являє собою таку форму подачі інформації, коли описуються, аналізуються, об’єднані спільною темою факти дійсності, обмежені простором і часом.

Рецензія – це жанр, основу якого складає відгук на твір художньої літератури, мистецтва, науки і т.д. Отже, предметом виступають книги, спектаклі, телепередачі.

За теоретиком журналістики В.Й. Здоровегою, коментар – найлаконічніший жанр. «Коментар – роз’яснювальні або критичні міркування чи тлумачення подій і фактів громадського, наукового, політичного життя, пояснює зміст документа, події, місця твору»[3; с.44], – зазначає дослідник І.Л. Михайлин. Лист – специфічний аналітичний жанр, у якому у форматі звернення до конкретної особи, групи осіб чи громадськості висловлюється авторська позиція, оцінюються вчинки та погляди адресата.

Виділяють публіцистичний огляд, спортивний, огляд ЗМІ О. Кузнєцова подає таке. Визначення жанру: «Огляд – загальна назва жанрів, у яких переважає панорамне відтворення реальної й інтерпретованої дійсності» [2; с.98].

Найпопулярнішим аналітичним жанром, який застосовується у районних газетах, є стаття. Практично у кожному номері обох газет зустрічаються загально-досліднецька («НАТО як організація колективниї безпеки» у №2 і «Голодомор мовою документів» у №3 газети «Перемога», «За що СЗАТ ім. Шевченка оголошено банкрутом» у №2 «Голосу Посулля»). Практико-аналітичні та проблемні статті найчастіше присвячені таким темам, як: медицина, економіка сільського господарства, владні структури. Приводом до їх написання насамперед стають сесії, візити чиновників, конфлікти.

У № 16 газети «Перемога» наявний рідкісний для сучасної української журналістики жанр – передова стаття. Вона присвячена ювілею «районки» і написана головним редактором.

Рецензії у районних газетах найчастіше написані не журналістами, а фахівцями. Вони присвячені концертам, книгам (рецензія на альманах «Земляки» у № 11 «Голосу Посулля»), виставками. У газеті «Перемога» з’являються рецензії на змінній сторінці «Молодіжний простір».

На сторінках районних газет не втрачає популярності листування з читачами. Приблизно раз у квартал з’являється огляд листів. Читачі дописують до газет, насамперед, у тематичні номери (Свято перемоги, Новий рік, 8 березня), та у рубрику «Крик душі».У районних газетах зустрічаються коментарі фахівців у різних галузях: учителів, лікарів, агрономів та ін.

У «Голос Посулля» наявні кореспонденції у вигляді шкільних новин, написаних самими учнями. Жанри, породжені сучасністю, у районних газетах практично не зустрічаються.

Отже, найуживанішими аналітичними жанрами, що застосовуються у районних газетах, є стаття, рецензія, коментар та лист. З одного боку, це відображає тенденції сучасної української журналістики, з іншого, шкільна кореспонденція та огляд листів є специфічними ознаками районних газет.

Список літератури:

1. Здоровега В.Й. Теорія і методика журналістської творчості: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Львів: ПАІС, 2004. – 268с.

2. Кузнєцова О. Аналітичні методи в журналістиці: навчальний посібник. – Львів, 1997. – 110с.

3. Михайлин І.Л. Основи журналістики: Підручник. Вид. 3-е доп. і поліп. – К.: ЦУЛ, 2002. – 284с.

4. Нерух О.О. Першооснови журналістської творчості: Навчальний посібник. – Харків, Світ дитинства, 2000.

5. Тертычний А.а. Жанры периодической печати. Учебное пособие. – М.: издательство Аспект-пресс, 2000.