Зміст

Переднє слово       3

 

ЛЕКЦІЯ 1 Поняття журналістикознавства.

Українська школа журналістикознавства

та теорії масової комунікації 4

 

ЛЕКЦІЯ 2 Основні етапи розвитку української науки

про журналістику. Журналістикознавчі засади Івана Франка            6

 

ЛЕКЦІЯ 3 Методологія наукової діяльності       11

 

ЛЕКЦІЯ 4 Технологія наукової роботи               17

 

ЛЕКЦІЯ 5 Загальна схема наукового дослідження             20

 

ЛЕКЦІЯ 6 Основні прийоми викладу наукових матеріалів 23

 

ЛЕКЦІЯ 7 Мова й стиль наукової роботи            25

 

ЛЕКЦІЯ 8 Загальні правила цитування та посилання

на використані джерела.       29

 

Список літератури 31

 

 

ДОДАТОК             33

 

Жанрова палітра газети «Панорама»    35

 

Питання економіки на сторінках районних газет                37

 

Національна ідея на сторінках сумської преси    39

 

Аналітичні жанри на сторінках районних газет  43

 

Жанрова палітра газети «Сумщина»     45

 

Жанрова палітра газети «Ваш шанс»    48

Проблеми соціального захисту на сторінках районних газет            52

 

Емоційна аргументація на шпальтах сучасної періодики   55

 

Жарова палітра газети «Суми і сумчани»            59

 

Журналістське розслідування на сторінках української преси           60

 

Жанрова палітра на сторінках газети «В двух словах»       62

 

Аналітичні жанри на сторінках районних газет  66

 

Формування та розвиток мас-медійного простору України               69

 

Нарис на сторінках регіональної преси               76

 

Журналістське розслідування на сторінках місцевої преси                80

 

ЗМІ і влада: діалог чи протистояння   82

 

Аналітичні жанри на сторінках районної газети                 85

 

 

Навчальне видання

 

 

 

 

 

 

основи журналістикознавчих досліджень

конспект лекцій

для студентів IV курсу гуманітарного факультету

спеціальності 6.030301 «Журналістика»

денної форми навчання

 

 

 

 

 

Відповідальний за випуск      А. О. Євграфова

Редактор Н. А. Гавриленко

Комп’ютерне верстання        В. О. Садівничого

 

 

 

 

Підп. до друку            , поз.

Формат 60х 84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк. 5,6. Обл.-вид. арк. 5,65.

Тираж 100 пр.                       Собівартість вид.

Зам. №

 

 

 

 

 

 

 

Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 3062 від 17.12.2007.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.