3.3. Пологи та  структура показань до операції кесаревого розтину у ЖНП до 18 років та репродуктивного віку.

Розродження первородящих до 18 років характеризується високою частотою аномалій пологової діяльності і передчасним розривом плодових оболонок, що призводить до збільшення рівня кесарських розтинів (Трушкевич О.О., Кіяшко Г.П., Гріндей Л.М., 2005). Кесарів розтин, у порівнянні з іншими хірургічними методами розродження, є найбільш сприятливим щодо неврологічних ускладнень у дитини, проте не виключає їх повністю, слід враховувати віддалені наслідки кесаревого розтину для здоров’я матері – ендометріоз ( Коханевич Є. В., Коноплянко Т. В., Міцода Р. М., Коноплянко В. В., 2000).

Серед основних ускладнень клінічного перебігу пологів у ЖНП переважали передчасний розрив плодових оболонок (група порівняння –  26,6 %; А – 10,0 %; В – 33,3 %; р<0,01).  І як наслідок цього – різні варіанти аномалій пологової діяльності (П – 10 %; А – 6,6 %; В-26,6 %; р<0,05). Інші ускладнення мали поодинокий характер, що не має достовірного значення.

Особливий інтерес представляють дані про структуру показань до операції кесаревого розтину, що широко обговорюється в сучасній літературі. При цьому можна виділити чотири основні варіанти: клінічно вузький таз (А група – 13,3 %; В група – 26,6 %), гострий дистрес плода (А група – 13,3 %; В група – 33,3 %), неефективне лікування аномалій пологової діяльності  (А група –3,3 %; В група –23,3 %) і тазове передлежання крупного плода (А група – 23,3 %; В група – 10 %). Решта варіантів показань мала місце в одиничних випадках. Причому, у структурі показань різниця між групами була обумовлена більш високим рівнем аномалій пологової діяльності (23,3 % проти 3,3 %; p<0,01) і дистрес плоду, що не піддається корекції (33,3 % у порівнянні з 13,3 %; p<0,05).

 

Структура показань до КР

                                                                                                                                    Таблиця 3.6.

      Примітка: ٭- наявність достовірної різниці між групами

               

В плановому порядку (тазове передлежання крупного плода, екстрагенітальна патологія передлежання плаценти було прооперовано тільки 26,6 % жінок групи А, тоді як в групі В -  53,3%. Всі інші були прооперовані в ургентному порядку.

Всі операції кесарева розтину було зроблено під ендотрахеальним наркозом у нижньому матковому сегменті поперечним розтином. Середня крововтрата була ідентичною в обох групах і складала 643,4±30,0 мл.

Середня вага новонароджених склала в групі порівняння – 2541,0±450,0 г.; в групі А – 3450,0±450,0 г.; в групі В – 2780,0±450,0. Зріст в групі порівняння – 49±0,8 см., в групі А – 55±1,3 см., в групі В – 50±1см. Аналіз оцінок за шкалою Апгар показав, що на першій хвилині життя стан дітей народжених шляхом кесаревого розтину є гіршим в порівнянні з групою П, незалежно від віку роділлі.  (Група порівняння – ( 8±0,9); група А – (7,1±0,6); група В – (6,9±0,5)).

Основними ускладненнями післяопераційного періоду були: больовий синдром (на 1-шу добу спостерігався: група А – 21(70 %), група В – 25(83 %), на 5-ту добу –  група А – 1(3,3%), група В – 9(30,0 %)); субінволюція матки (група А – 5(16,6 %), В групі — 11( 33,3 %)); ранова інфекція (А – 2 (6,6 %), В – 3(10 %)); анемія ( група А – 1(3,3%), група В – 7(23,3%)).Ускладнення в післяпологовому періоді спостерігалися у 6,6 % породіль групи порівняння (субінволюція матки та анемія). В А групі післяпологовий період ускладнився у 20 % жінок, в В групі — у 33,3 % породіль. Ускладненнями були анемії, субінволюція матки, ранова інфекція, больовий синдром ( табл. 3. 7).

Ускладнення післяопераційного періоду у породіль.

Таблиця 3.7

Примітка: ٭- наявність достовірної різниці між групами

 

Тривалість перебування жінки після кесаревого розтину в стаціонарі 8,1±1,1 у групі А проти 9,5±1,2 в групі В (р>0,05).