Література

 

Аналіз роботи служби дитячої та підліткової гінекології за 2003-2007 рр. У забезпеченні репродуктивного здоров’я населення України. Довідник. – К., 2008. – 154с.

Взаємозв'язок дитячої соматичної захворюваності в анамнезі жінок фертильного віку зі станом їх репродуктивного здоров'я (прогнозування порушень) / В. В. Подольський, В. Л. Дронова,          О. П. Гульчій та ін. // Здоровье женщины. – 2005. – №2 (22). – С. 169–173.

Витрати і ресурси домогосподарств України за 9 місяців 2006 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств). – Режим доступу: http: // www. ukrstat gov. ua  – Заголовок з екрану.

Гойда Н. Г. Національна політика у сфері репродуктивного здоров'я населення 2001–2005 / Н. Г. Гойда // 2001 рік – рік охорони здоров'я населення України: Друга щорічна донорська конференція Київ,        7–8 грудня 2000 р. – К., 2001. – С. 39–44.

Гойда Н. Г. Проблеми репродуктивного здоров'я жінок України / Н. Г. Гойда, О. О. Дудіна, Т. К. Іркіна // Репродуктивне здоров'я: проблеми та перспективи: матер. наук._практ. конф. – Донецьк, 2001. – С. 59–62.

Григоренко А. П., Жилко О. Л., Якубовський А. Ф., Шинкарчук В. В.  / Роль та місце кесаревого розтину при передчасному розродженні Зб. наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – Київ. – 2001. – С. 168–171.

Довідник з питань репродуктивного здоров'я / за заг. ред. Н. Г. Гойди. – К.: Вид-во Раєвського, 2004. – 128 с.

Жилка Н. Я. Соціально-економічні та медичні проблеми репродуктивного здоров'я (літературний аналіз) /Н. Я. Жилка // Вісн. соц. гігієни та орг. охорони здоров'я України. – 2003. – №4. – С. 24–29.

Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді України                / Щ.Балакірєва, Н.Рингач, Р.Левіна, О.Сакович. – К.: ТОВ „Компанія ЛК”, 2007.

Іванюта С. О. Штучні аборти – проблема, яка є не тільки медичною, але й соціальною / С. О. Іванюта // Соврем. педиатрия. – 2006. –       №3 (12). – С. 135–136.

Квашенко В. П. Реродуктивне здоров'я жінок та профілактика його порушень в межах планування сім’ї : Дис. д-ра наук: 14.01.01 – 2002.

Лук'янова О. М. Безпечне материнство – важливий профілактичний напрямок в охороні здоров'я матері та дитини / О. М. Лук'янова // Здоровье женщины. – 2003. – №1 (13). – С. 4–7.

Миронюк Ю. М. Репродуктивне здоров'я жінок при тривалій внутрішньоматковій контрацепції. : автореф дис. канд. мед. наук: 14.01.01 – К., 2008.

Міністерство охорони здоров¢я України Національна медична академія післядипломної освіти  ім. П. Л. Шупика Іконописцева Н. А. Репродуктивне здоров'я юних первородящих, розроджених абдомінальним шляхом.: автореф. дис. канд. мед. наук. – Київ – 2008.

Міністерство охорони здоров'я України  Наказ від 04.08.2006  N 539 „Про організацію діяльності служби планування сім'ї та охорони репродуктивного здоров'я в Україні”.

Моісеєнко Р. О. Міжгалузева комплексна програма «Здоров'я нації» як основа реалізації стратегії поліпшення умов для виживання /               Р. О. Моісеєнко, О. О. Дудіна, Г. Бринь // Міжгалузева комплексна програма «Здоров'я нації» на 2002–2011 роки: матер. конф. – Київ – Ужгород, 2006. – С. 95–97.

Моісеєнко Р. О. Сучасний стан надання спеціалізованої гінекологічної допомоги дітям та підліткам в Україні / Р. О. Моісеєнко, І. Б. Вовк,   Н. Я. Жилка // Буковин. мед. вісник. – 2004. – №2. – С. 4–9.

Моніторинг за станом здоров'я матері і дитини / О. М. Орда,  Р. О. Моісеєнко, М. В. Голубчиков та ін. – К., 2007. – 40 с.

Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 1998 році / за заг. ред. В. Шевчука. – К., 1999. – 161 с.

Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2001 році. – К.: Вид-во Раєвського, 2003. –  184 с.

Орда О. М. Методологія впровадження перинатальної допомоги та охорони репродуктивного здоров'я в промисловому регіоні / О. М. Орда // Педиатрия, акушерство, геникология. – 2002. – №2. – С. 115–118.

Основні результати діяльності акушерсько_гінекологічної служби України у 2003 році (ситуаційний аналіз) /О. О. Дудіна, Н. Я. Жилка, Л. М. Піотрович, С. Г. Лесовська // Здоровье женщины. – 2004. –     №3 (19). – С. 9–19.

Особливості адаптації серцево-судинної системи до систематичного навчання та методи корекції її порушень у дітей молодшого шкільного віку /Л. В. Квашина,  Ю. А. Маковкіна, Т. Б. Ігнатова, В. В. Матвійчук// Перинатол.и педиатрия. – 2008. – №4(36). – 38–44.

Охорона здоров'я України: результати діяльності // Щорічна доповідь. 1999 рік. – К., 2000. – 512 с.

Парахіна О. М. Гігієнічне обґрунтування заходів охорони репродуктивного здоров'я дівчат-підлітків у регіоні з несприятливими екологічними умовами.: автореф. дис. канд. мед. наук: 14.02.01  — К., 2001. — 20 с.

Про затвердження концепції безпечного материнства: розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 р. №161_р // Урядовий кур'єр. – 2002. – 16 квітня. – С. 5–7.

Проблеми дитячої смертності в Україні / Н. Г. Гойда, Р. О. Моісеєнко, О. Г. Сулима, О. О. Дудіна // Охорона здоров'я. – 2002. – №2 (5). –     С. 50–56.

Проект. Концепція Державної програми "Репродуктивне здоров'я нації на 2006-2015 рр."

Профілактика передачі ВІЛ_інфекції від матері до дитини                      / В. Ф. Москаленко, Н. Г. Гойда, Р. О. Моісеєнко, Н. Я. Жилка // Охорона здоров'я України. – 2003. – №4. – С. 13–16.

Репродуктивне здоров'я українських жінок. Стан репродуктивного здоров'я в Україні та шлях його покращання / О. О. Дудіна, Р. О. Моісеєнко, Т. К. Іркіна, С. Г. Лесовська // Зб. наук. праць. – К., 2002. – С. 124–128.

Репродуктивне здоров'я: пріоритети здоров'я / д–р Гро Харлем Брундтланд. Генеральний директор ВООЗ. Форум ІСРД + 5 Гаага. – Данія, 8–12 лютого, 1999. – 5 с.

Реформи в медицині: Концепція державної програми «Репродуктивне здоров'я нації 2006–2015 рр.» // Здоровье женщины. – 2005. – №3 (23). 

Самооцінка населенням стану здоров'я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги у 2006 році (за матеріалами вибіркового опитування домогосподарств у жовтні 2006 року). – К., 2007. – 166 с.

Система медичних заходів по підготовці до безпечного материнства / В. В. Подольський, В. Л. Дронова, О. П. Гульчій та ін. // Здоровье женщины. – 2005. – №1 (21). – С. 11–16.

Слабкий Г. О. Вплив оперативної політики на оптимізацію діяльності у сфері репродуктивного здоров'я /Г. О. Слабкий, Б. А. Успенський // Вісн. соц. гігієни та орг. охорони здоров'я України. – 2003. – №2. – С. 17–20.

Стан здоров'я населення та результати діяльності галузі охорони здоров'я. 2003 р. – К., 2007. – 353 с.

Стан здоров'я населення та результати діяльності закладів охорони здоров'я // Щорічна доповідь. 2000 рік. – К., 2001. – 304 с.

Становище дітей та жінок в Україні (ситуаційний аналіз) / ЮНІСЕФ. – К., 2005. – 180 с.

Трушкевич О. О., Кіяшко Г. П., Гріндей Л. М. Особливості акушерської та перинатальної патології у жінок з тиреотоксикозом //В зб. наукових праць “Актуальні проблеми акушерства і гінекології і клінічної імунології та медичної генетики”. Київ-Луганськ. – 2000. – вип.4. – с.121 –124.

Філіппова Н. Г. Профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у юних першороділь з обтяженим акушерсько-гінекологічним анамнезом. : Дис... канд. наук: 14.01.01 – 2003.

Халецький Ю. М. Профілактика та лікування залізодефіцитної анемії у юних вагітних.: автореф.  дис... канд. мед. наук: 14.01.01 /; Львів. держ. мед. ун-т ім. Д.Галицького. — Л., 2003. — 20 с.

Характеристика здоров’я дитячого населення України / Г. О. Слабкий, Т. К. Кульчицька, В. В. Лазоришинець, Н. С. Бедій // Соврем. педиатрия. — 2009. — N 6. — С. 35-40.

Частота та структура захворюваності дітей в Україні та шляхи її зниження / Р. О. Моісеєнко // Соврем. педиатрия. — 2009. — N 2. — С. 10-14.

Чебан В. І. Репродуктивне здоров'я населення та розробка системи медико-соціальної профілактики порушень його формування: дис. д –ра мед. наук: 14.02.03 / Національний медичний ун-т ім. О.О.Богомольця. - К., 2004.

Шкробанець І.Д. Гінекологічна та екстрагенітальна патологія як індикатор здоров’я дівчат Буковини /І. Д. Шкробанець, О. А. Андієць// Здоровье женщины. – 2008. - №3. – С. 138-140.

Шляхи мінімізації негативного впливу проживання у великому промисловому місті на стан здоров'я вагітних та новонароджених дітей / Г. І. Резніченко, Ю. Г. Резніченко, Ф. В. Шикаєва, Г. В. Головко // Соврем. педиатрия. – 2006. – №3 (12). – С. 39–41.

Щорічна доповідь про стан здоров'я населення України та санітарно-епідеміологічну ситуацію. 2007 рік. – К., 2008. – 282 с.

Щорічна доповідь про стан здоров'я населення України та санітарно-епідеміологічну ситуацію. 2005 рік. – К., 2006. – 226 с.

Щорічна доповідь про стан здоров'я населення України та санітарно-епідеміологічну ситуацію. 2006 рік. – К., 2007. – 282 с.

Аборты: положение в Канаде // Планирование семьи. – 1999. – №3. – С. 18–19.

Александр Ольгин. Кесарю – кесарево. „Медицинские аспекты здоровья женщины”. №3. – 2006.

Барашнев Ю. И. Клинико-морфологическая диагностика и исходы церебральных расстройств при гипоксически-ишемических энцефалопатиях / Ю. И.Барашнев // Акуш.гинек. – 2000. – №5. –    С.39 –42.

Бойко В. И. Оптимизация профилактики гнойно-воспалительных осложнений после кесарева сечения у женщин группы высокого риска // Зб. наук. праць співроб. НМАПО ім. П. Л. Шупика. – Вип. 16. – Кн. 5. – Київ, 2007. – С. 10 –14.

Голубчиков М. В. Формирование репродуктивного здоровья женщин / М. В. Голубчиков, Н. Г. Руденко, Л. Г. Александрова // Демографічна та медична статистика України у ХХІ ст.: матер. наук. конф. – К., 2004. – С. 99–102.

Задачи по достижению здоровья для всех. Политика здравоохрнанения для Європы. – Копенгаген.: ЕРБ ВОЗ, 2000. – 322с. – (Европейская серия „Здоровье для всех”, №4).

Кулаков В. И. Сохранение и восстановление репродуктивного здоровья женщины. Роль новых технологий /В. И. Кулаков // Интегративная антропология. – 2003. – №1. – С. 12–16.

Могилевкина И. А. Некоторые аспекты репродуктивного здоровья в Украине / И. А. Могилевкина // Здоровье женщины. – 2006. – №1 (25). – С. 162–165.

Моисеенко Р. А. Охрана здоровья матерей и детей в Украине: проблемы и перспективы / Р. А. Моисеенко // Здоровье женщины. – 2003. – №3. – С. 8–16.

Морозов Д. В. Неврологические нарушения у подростков как следствие перинатальной патологии ЦНС / Д. В. Морозов,                   Е. А. Морозова // РМЖ. – 2009. - №17. – С.126.

Обзорная сводка о состоянии здоровья в Украине 2005 – Highlights on health. – 39 с.

Оценка репродуктивного и материнского здоровья в Украине: отчет экспертов РОРТЕСН для агентства США по международному развитию (декабрь, 2003) / Д. Зельцер, П. Брайан, П. Сенлет,               К. О'Хенли. – 42 с.

Подольский В. В. Репродуктивное здоровье женщин – важнейшая проблема современности / В. В. Подольский// Здоровье женщины. – 2003. – №1(13). – С. 100–101.

Савельева И. С. Планирование семьи: клинико-демографический обзор / И. С. Савельева // – М.: Планирование семьи, 2000. – С. 21–25.

Тарасова Н. С. Структурно-функциональные особенности плацент у юных первородящих женщин: автореф. дис. канд. мед. наук: 14.00.01. – M, 2010.

Чайка В. К. Диагностика и коррекция нарушений репродуктивной системы у детей и подростков / В. К. Чайка, Л. А. Матыцина, В. П. Квашенко; [под ред. В. К.Чайки, Л. А. Матыциной]. – Донецк, 2000. – 206 с.

Atlas of health in Europe WHO / EURO, 2003. – 112 p.

Kosunen F. A. Towards regional equality in family planning: teenage pregnancies and abortions in Finland from 1976 to 1993 / F. A. Kosunen, M. K. Rimpela // Acta Obstet. Gynec. Scand. – 1996. – Vоl. 75, №6. –      P. 540–547.

Malini K. Reproductive health and women: F review of literature / K. Malini // Radical. J. Health. – 1996. – Vol. 2, №1. – P. 54–67.

Managing newborn problems: a guide for doctors? Nurses and midwives (WHO, 2003a).

Mbizvo M. T. Reproductive and sexual health: a research and developmental challenge / M. T. Mbizvo // Cent. Afr. J.Med. – 1996. – Vol. 42, №3. – P. 80–85.

MPH. Health of children and women in Ukraine. – MPH (in Ukrainian), 1997. – P. 152.

Reproductive health. Concluding observations from UN committees on legal and ethical aspects of sexual and reproductive health in central and eastern Europe // Med. Law. – 1999. – Vol. 18, №2–3. – P. 427–446.

The European Health Report 2002 // WHO, Euro Scar. – №97. – 2002. – 156 p.

The WHO reproductive health library, version 6 (WHO, 2003b).

The world guide 1997/1998. A view from the South. – Oxford: New International Publications Ltd. 1997.

UNAIDS/06. 29R. AIDS epidemic update: December 2006.

Valcamonico A. Mid- and long-term outcome of extremely low birth weight (ELBW) infants: an analysis of prognostic factors / A. Valcamonico, P.Accorsi, C/Sanzeni // J.Matern. Fetal Neonatal Med. – 2007. – V.20, №6. – P.465-471.

World Health Statistics 2006. – World Health Organization. – 80 p.