3 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 

Розкрийте два основні підходи до визначення поняття «підприємництво».

Які ролі виконує підприємець згідно з нетрадиційним підходом до визначення змісту підприємницької діяльності?

Дайте визначення підприємницькому менеджменту.

Якими способами може здійснювати підприємницьку діяльність фізична особа?

Які елементи містить свобода підприємництва відповідно до Господарського кодексу України?

Розкрийте загальні та спеціальні межі здійснення підприємницької діяльності.

Які ознаки має юридична особа як суб’єкт підприємницької діяльності?

 Наведіть порівняльну характеристику організаційно-правових форм підприємницької діяльності.

 На яких принципах створення власної справи ґрунтується технологія ведення бізнесу?

 Що включає порядок проведення державної реєстрації юридичних і фізичних осіб?

 Які Ви знаєте стратегії підприємницького менеджменту. Розкрийте їх зміст.

 Назвіть і охарактеризуйте етапи становлення малого підприємництва в Україні.

 У чому полягають основні завдання державної підтримки малого підприємництва в Україні?

 Розкрийте основну причину збільшення частки тіньового бізнесу в економіці нашої країни.

 Розкрийте основні положення бізнес-культури.

 Наведіть основні характеристики культури підприємства.

 Порівняйте основні ознаки адміністративної та підприємницької культури.

 Які три рівні має культура підприємства? Розкрийте їх зміст.

 У чому полягають причини конфліктних ситуацій, що виникають на малих і середніх підприємствах?

 Що відносять до причин розширення неетичної практики ведення бізнесу?