СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Основна література

Глущенко Е. В. Основы предпринимательства: учеб. пособие /     Е. В. Глущенко, А. И. Капцив. – М.: Вестник, 1996. – 336 с.

Іванюта С. М. Підприємництво і бізнес-культура: навч. посібник / С. М. Іванюта, В. Ф. Іванюта. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 288 с.

Менеджмент для магістрів: підручник: у 2 т. / за ред.                     О. Ф. Балацького, О. М. Теліженка. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2011.

Мочерний С. В. Основи підприємницької діяльності: навч. посібник / С. В. Мочерний, О. А. Устенко, С. І. Чоботар. – К.: ВЦ «Академія», 2005. – 280 с.

Шваб Л. І. Основи підприємництва: навч. посібник / Л. І. Шваб. – К.: Каравела, 2006. – 344 с.

Додаткова література

Варналій З. С. Основи підприємництва: навч. посібник /                   З. С. Варналій. – 3-тє вид., випр.і доп. – К. : Знання-Прес, 2006. – 305 с.

Господарський кодекс України; Верховна Рада України :  Кодекс України вiд 16.01.2003  № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15.

Економіка підприємства : підручник / М. Г. Грещак, В. М. Колот, А. П. Наливайко та ін.; за заг. ред. С. Ф. Покропивного. – 2-ге вид. – К. : КНЕУ, 2001. – 528 с.

Саниахметова Н. А. Юридический справочник предпринимателя / Н. А. Саниахметова. – Х. : ООО «Одиссей», 2006. – 992 с.

Сизоненко В. О. Сучасне підприємництво: довідник /                    В. О. Сизоненко. – К. : Знання, 2003. – 379 с.

Скібіцька Л. І. Менеджмент підприємницької діяльності. Книга 1.  Організація бізнесу: навч. посібник / Л. І. Скібіцька,                      О. М. Скібіцький. – К. : Кондор, 2009. – 896 с.

Энциклопедия начинающего предпринимателя: практические рекомендации / под ред. В. М. Емельянова – М.: Бук-пресс, 2006. – 816 с.

Навчальне видання

 

 

 

 

 

 

Підприємництво і бізнес-культура

 

 

Конспект лекцій

для студентів спеціальності

7.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування "

денної форми навчання

 

 

 

 

 

 

Відповідальний за випуск О. М. Теліженко

Редактор С. М. Симоненко

Комп’ютерне верстання Г. М. Шевченко

 

 

 

 

 

Підписано до друку 24.06.2011, поз.

Формат 60х84 /16. Ум. друк. арк. 3,95. Обл.-вид. арк. 4,20. Тираж 40 пр. Зам. №

Собівартість вид.       грн       к.

 

 

 

 

Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК №3062 від 17.12.2007.