1.2 Зміст розділів дисципліни “Підприємництво і бізнес-культура”

 

Вступ до дисципліни

Підприємництво і бізнес-культура. Предмет та метод дисципліни, її завдання, структура та взаємозв’язок з іншими дисциплінами. Роль дисципліни в організаційно-економічній підготовці спеціалістів. Удосконалення методів та процесів підприємницького менеджменту.

Методичні вказівки. При вивченні цієї теми слід ознайомитися з метою, завданням, методологічними та теоретичними основами дисципліни, змістом і структурою дисципліни, виявити її зв’язок з іншими дисциплінами, що вивчаються у циклі економіко-управлінських наук. Студенти повинні чітко уявляти собі вимоги щодо обсягів та змісту знань, навичок, які стосуються дисципліни, що вивчається.

Література [3; 4, с. 12-15].

 

Розділ 1 Концептуальні та організаційно-економічні положення підприємництва

Тема 1.1 Підприємництво та підприємницький менеджмент

Поняття підприємництва. Підприємницький менеджмент: визначення та основні завдання. Маркетингова та інноваційна функції підприємництва.

Методичні вказівки. Особливої уваги при вивченні цієї теми потребує питання взаємозв’язку основних завдань менеджменту підприємництва. Студенти повинні знати відмінність традиційних і нетрадиційних поглядів на підприємництво, а також положення, що лежать в основі менеджменту в сфері бізнесу.

Література [3; 4, с. 12-17; 5, с. 13-18; 11].

Тема 1.2 Типологія та технологія підприємництва

Поняття “суб’єкт підприємницької діяльності”. Форми та свобода підприємницької діяльності. Технологія підприємницької діяльності. Договірні взаємовідносини в підприємництві.

Методичні вказівки. Вивчаючи цю тему, студенти повинні з’ясувати та проаналізувати найпоширеніші помилки підприємницької діяльності, а також специфіку технології підприємництва.

Література [3; 4, с. 39-49; 5, с. 30-55; 8].

Тема 1.3 Стратегії підприємницького менеджменту

Процес стратегічного планування бізнес-одиниці. Стратегії підприємницького менеджменту.

Методичні вказівки. Після ознайомлення з особливостями та специфікою підприємництва слід розглянути основні стратегії підприємницького менеджменту, зокрема, звернути увагу на їх переваги та недоліки.

Література [3; 6; 12].

Тема 1.4 Мале підприємництво у ринковій економіці

Місце і роль малого бізнесу в економіці країни. Суб’єкти малого підприємництва в Україні. Державна підтримка малого бізнесу.

Методичні вказівки. Увагу слід приділити ретроспективі становлення малого підприємництва. Студенти повинні вміти визначати чинники успішного менеджменту в малому бізнесі.

Література [3; 4, с. 114-125; 9; 12].

 

Розділ 2 Особливості формування та використання

бізнес-культури в організації

Тема 2.1 Бізнес-культура

Основні положення бізнес-культури. Культура підприємства і культура поведінки: визначення та основні елементи. Традиційні та сучасні цінності організації.

Методичні вказівки. Після вивчення цієї теми студенти повинні вміти порівнювати адміністративну та підприємницьку культури.

Література [1, с. 70-75; 3; 4, с. 75-80].

Тема 2.2 Культура як чинник формування методів підприємницького менеджменту

Концептуальна основа та класифікація методів підприємницького менеджменту. Критерії аналітичного оцінювання та порівняльна оцінка цих методів.

Методичні вказівки. При вивченні цієї теми важливо звернути увагу на визначення ролі та місця культури в класифікації методів підприємницького менеджменту, а також на обґрунтування необхідності активізації соціально-психологічних методів у системі підприємницького менеджменту.

Література [2; 3; 11].

Тема 2.3 Ділова та професійна етика

Поняття етики та моралі. Ділова та професійна етика. Етичні нормативи. Комітети з етики.

Методичні вказівки. Вивчаючи процеси формування етичної ділової поведінки, важливо у першу чергу ознайомитися з причинами розширення неетичної практики ведення справ. Особливу увагу необхідно приділити навчанню відповідальності та етичної поведінки загалом.

Література [2, с. 178-195; 3; 4, с. 70-75].