Список літератури

 

Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. – М. : Экономика, 1989. – 285 с.

Балабанова Л.В. Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації : монографія / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак. – Донецьк : ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2003. – 149 с.

Балабанова Л.В. Маркетинг: конспект лекцій / Л.В. Балабанова, С.І. Коломицева. – Донецьк : ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2004. – 191 с.

Бень Т.Г. Основи цінової політики і ціноутворення в промисловості:  навч. посібник / Т.Г. Бень. – Дніпропетровськ : ДМетАУ, 1997. – 151 с.

Берет Дж. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход / Дж. Берет, С. Мориарти; под ред. С.Г. Божук. – СПб. : Питер, 2001. – 864 с.

Божкова В.В. Реклама та стимулювання збуту: навчальний посібник / В.В. Божкова, М.Ю. Мельник. – К. : ЦУЛ, 2008. – 128с.

Бутенко Н.В. Основи маркетингу: навчальний посібник / Н.В. Бутенко. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2004. – 140 с.

Ваганов А.С. Стратегический маркетинг: учебно-практическое пособие / А.С. Ваганов, Н.А. Шмелев. – М. : Московский государственный университет экономики, статистики и інформатики, 2005. – 112 с.

Василенко В.А. Стратегічне управління: навч. посібник / В.А. Василенко, Т.І. Ткаченко. – К. : Знання, 2003. – 110 с.

Григорчук Т.В. Маркетинг, Ч 2: навчальний посібник / Т.В. Григорчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sites.google.com/site/marketingdistance/pro-posibnik

Економіко-математичні моделі оцінки фінансового стану суб’єктів господарювання: монографія / О.М. Тридід, О.Г. Тижненко, Л.О. Тижненко. – К. : УБС НБУ, 2009. – 213 с.

Дайновский Ю.А. 505 приемов бизнеса: Маркетинг, менеджмент, реклама, торговля, производство, налоги, стимулирование труда. – К. : А.С.К., 1998. – 272 с.

Дейян А. Стимулирование продаж и реклама на месте продажи / А. Дейян, А. Троадек, Л. Троадек; под общ. ред. В.С. Загашвили. – М. : АО Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1994. – 190 с.

Длігач А.О. Стратегії конкурентної поведінки в системі стратегічного маркетингу / А.О. Длігач // Проблемы материальной культуры. Экономические науки. – С. 33-37

Дубинская Е.С. Анализ современных моделей и методик прогнозирования кризисного состояния предприятия / Е.С. Дубинская // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2009. – №2 (16). – С. 84-89.

Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика / П. Дойль. – СПб. : Изд-во «Питер», 1999. – 560 с.

Ерухимович И.Л. Ценообразование: научн.-метод. пособ. / И.Л. Ерухимович. – К. : МАУП, 1998. – 104 с.

Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент: навч. посібник / Г.І. Кіндрацька. – 2-ге вид., перероб. і доповн. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2010. – 406 с.

Корецький М.Х. Стратегічне управління / М.Х. Корецький, А.Д. Дєгтяр, О.І. Дацій – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 240 с.

Кость Я.О. Доцільність застосування методів інтегральної моделі у фінансовому діагностуванні підприємств / Я.О. Кость // Збірник наукових праць «Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент». – №5 (18) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_em/2008_5_1/Zbirnik_EM_08_1_220.pdf

Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер; [пер. с англ. Е.М. Пеньковой]. – М. : Прогресс, 1992. – 567 с.

Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер, Г. Армстронг, Дж. Сондерс, В. Вонг. – К. : Вильямс, 1999. – 1055 с.

Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: навч. посібник / Н.В. Куденко. – К. : КНЕУ, 1998. – 152 с.

Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Ж.-Ж. Ламбен; пер. с французского. – СПб. : Наука, 1996. – 589 с.

Лепейко Т.І. Аналіз сучасних методик прогнозування ймовірності банкрутства підприємств / Т.І. Лепейко, Т.О. Доценко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. – 2011. – №1(10) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Fkd/2011_1/part2/38.PDF

Линник Ю.М. Вибір маркетингових стратегій при просуванні екологічної продукції / Ю.М. Линник // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2007. – № 1. – С. 78-84.

Логинов Г.О. Матричные методы стратегического планирования деятельности компании / Г.О. Логинов, Е.В. Попов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mavriz.ru/articles/2004/2/1816.html

Маркетинг: бакалаврський курс: навчальний посібник / за загальною редакцією д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2004. – 976 с.

Мельник Т.М. Можливість використання методів портфельного аналізу в діяльності вітчизняних підприємств / Т.М. Мельник // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми, 2004. – Т. 9. – C. 180-185.

Мельник Ю.М. Теоретико-методологічні основи визначення стратегій просування на ринок екологічно спрямованих інновацій / Ю.М. Мельник // Проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування: монографія; за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2007. – С. 361-381.

Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури ; пер с англ. – М. : Дело, 1992. – 702 с.

Нємцов В.Д. Стратегічний менеджмент: навчальний посібник / В.Д. Нємцов, Л.Є Довгань. – Київ, 2002. – 560 с.

Павленко А.Ф. Маркетингові комунікації: сучасна теорія і практика: монографія / А.Ф. Павленко, А.В. Войчак, Т.О. Примак. – К. : КНЕУ, 2005. – 480 с.

Офіційний сайт Української асоціації прямого продажу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.udsa.org.ua

Офіційний сайт Української асоціації маркетингу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uam.in.ua/

Офіційний сайт Асоціації зовнішньої реклами України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.outdoor.org.ua

Офіційний сайт Всеукраїнської рекламної коаліції [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://adcoalition.org.ua

Примак Т.О. Маркетингові комунікації: навчальний посібник / Т.О. Примак. – К. : Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 280 с.

Садовська Ю.О. Порівняльний аналіз матричних методів формування маркетингових стратегій / Ю.О. Садовська, Ю.М. Мельник // Економічні проблеми сталого розвитку : тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 21-25 квітня 2008 р. – Суми : СумДУ, 2008. – Т.3. – С. 41-42

Саєнко М.Г. Стратегія підприємства: підручник / М.Г. Саєнко. – Тернопіль : «Економічна думка», 2006. – 390 с.

Салимжанов И.К. Ценообразование / И.К. Салимжанов. – М. : Знание, 1996. – 157 с.

Семенюк С. Стратегічне планування маркетингу: теоретико-концептуальні засади / С. Семенюк // Галицький економічний вісник. – 2010. – №2(27). – С.64-72

Стратегический менеджмент; под ред. А.Н. Петрова. – СПб. : Питер, 2005. – 496 с.

Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии : учебник для вузов / А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд; пер. с англ. А.Г. Зайцева, М.И. Соколова. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с.

Тридід О.М. Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / О.М. Тридід. – Донецьк, 2003. – 24 с.

Уткин Э.А. Цены. Ценообразование. Ценовая политика / Э.А. Уткин. – М. : ЭКМОС, 1997. – 224 с.

Фатхутдинов А. Стратегический маркетинг / А. Фатхутдинов. – М. : Инфра-М, 2002. – 508 с.

Цацулин А.Н. Ценообразование в системе маркетинга. – М. : Информационно-издательский дом « Филинъ», 1997. – 290 с.

Чубаков Г. Стратегия ценообразования в маркетинговой политике предприятия / Г. Чубаков. – М. : ИНФРА – М, 1996. – 215 с.

Реаrson G. Strategic Thinking / G. Реаrson. – U.K. : Рrint ісе Наll, 1990. – 263 р.

Shultz D.E. Above or Below the Line? Growth of Sales Promotion in the United States / D.E. Shultz // International Journal of Advertising. – 1987. – №6. – P. 17- 27.

Walker О.С. Marketing Strategy / О.С. Walker, Н.W Воуd, J.C. Larreche. – USA, IRWIN, 1996. – 385 p .

 

 

 

Навчальне видання

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект лекцій з дисципліни «Стратегічний маркетинг» для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 8.050108 «Маркетинг»

денної та заочної форм навчання

 

Частина II

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний за випуск: С.М. Ілляшенко

Редактор Н.В. Лисогуб

Комп’ютерне верстання Л.Ю. Сагер

 

 

 

 

 

Підписано до друку 03.04.2012 , поз.

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк.          Обл.-вид. арк.           Тираж 40 прим. Зам. №

Собівартість видання        грн        к.

 

 

 

Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.