Питання для самоконтролю

 

Що являє собою цінова стратегія, вимоги до її розроблення?

Назвіть етапи розроблення цінової стратегії.

Назвіть цінові стратегії залежно від показників якості і ціни.

Стратегія високих цін.

Стратегія ковзних падаючих цін.

Стратегія пільгових цін.

Стратегія пов’язаного ціноутворення.

Стратегія дискримінаційних цін.

Стратегія, що враховує географічний фактор.

Стратегія низьких цін.

Стратегія встановлення гнучких еластичних цін.

Стратегія цін, що відображають якість товару.

Стратегія договірних цін.

Стратегія цінової лінії.

Стратегія цін на взаємодоповнюючі товари.

Які види цінових стратегій застосовуються для нових товарів.

Які види цінових стратегій застосовуються для традиційних товарів.

Які види цінових стратегій застосовуються для модифікованих товарів.

Сутність комунікаційної стратегії підприємства.

Етапи реалізації комунікаційної стратегії.

Охарактеризуйте види комунікаційних цілей підприємства.

Охарактеризуйте види комунікаційних цілей підприємства.

Назвіть основні методи розроблення бюджету на маркетингові комунікації.

Опишіть особливості рекламної стратегії, стимулювання збуту, прямого маркетингу, PR-стратегії.

Які існують основні види стратегії стимулювання збуту?

Що являє собою портфель бізнесу фірми?

Які ви знаєте методи портфельного аналізу?

Дайте характеристику стратегічної моделі М. Портера.

Проаналізуйте стратегію цінового лідерства. У чому її переваги та недоліки? Наведіть приклади її практичного застосування.

Розкрийте сутність стратегії диференціації. Наведіть приклади її практичного застосування.

Охарактеризуйте стратегію концентрації. Наведіть приклади її практичного застосування.

Матриця БКГ: сутність, переваги і недоліки.

Етапи побудови матриці БКГ.

Види господарських підрозділів підприємства за матрицею БКГ.

Види маркетингових стратегій за матрицею БКГ.

Матриця Мак Кінсі-Дж.Електрик: сутність, переваги і недоліки.

Показники, які відтворюють сутність фактора «привабливість ринку» при побудові матриці Мак Кінсі-Дж.Електрик.

Показники, які відтворюють сутність фактора «конкурентоспроможність» при побудові матриці Мак Кінсі-Дж.Електрик.

Етапи побудови матриці Мак Кінсі-Дж.Електрик.

Які стратегічні зони виділяють за матрицею Мак Кінсі-Дж.Електрик?

Дайте характеристику зони зростання, зони вибіркового розвитку та зони збору урожаю.

Види маркетингових стратегій за матрицею Мак Кінсі-Дж.Електрик.

Проведіть порівняльний аналіз матриць БКГ та Мак Кінсі.

Матриця ADL: сутність, переваги та недоліки.

Назвіть види конкурентних позицій за матрицею ADL.

Охарактеризуйте послідовність побудови матриці ADL.

Які ви знаєте різновиди конкурентних позицій фірми за А. Літлом?

Види конкурентних стратегій за Ф. Котлером.

Які підприємства належать до категорії ринкових лідерів?

Назвіть різновиди маркетингових стратегій ринкового лідера?

Які підприємства належать до категорії челенджерів?

Назвіть різновиди маркетингових стратегій челенджерів?

Які підприємства належать до категорії послідовників?

Які існують стратегічні альтернативи в маркетинговій діяльності послідовників?

Опишіть послідовність реалізації стратегій.

Які ви знаєте методи оцінки ефективності виконання стратегій?