Тема 8 Залучення постачальників до процесу підвищення якості виробництва

Конкуренція постачальників. Протягом довгого часу підприємства в розвинених країнах орієнтувалися у своїй діяльності на збільшення кількості постачальників. Переваги такого підходу ґрунтувалися на конкуренції постачальників, що забезпечує успіх на переговорах щодо визначення цін і умов поставки. Наявність великої кількості постачальників дає можливість вибору в тому разі, якщо один з них зазнає труднощів, пов'язаних з умовами поставки, якістю продукції. Крім того, це дозволяє вирішувати завдання збільшення обсягів виробництва, не передбачені поточним виробничим планом.

Але переваги великої кількості постачальників обходяться невиправдано дорого. Число співробітників, які займаються розміщенням і відстеженням замовлень, і число помилок, що допускаються, перебувають у прямій залежності від кількості постачальників.

Тому необхідність скорочення кількості постачальників обумовлена такою обставиною. Якщо підприємство орієнтується на виробництво продукції високої якості, воно ставить до постачальників настільки високі вимоги, що змушено обмежувати їхнє число через недостатню кількість фахівців у сфері  якості, що займаються питаннями поставок. Це особливо характерно для виробництв із новітньою технологією, що виробляють складні комплектуючі вироби, а також сфери наукомістких послуг.

Крім того, постійне зростання вимог до якості орієнтує на необхідність безперервного керування процесами виробництва продукції постачальниками. Це визначає необхідність активних партнерських взаємин постачальників і споживачів на весь період співробітництва і скорочення їх кількості.

 

Довгострокові контракти. За необхідності виробництва продукції високої якості протягом тривалого періоду часу постачальник і споживач зацікавлені у встановленні довгострокових контрактів. Потреба постачальника у встановленні таких контрактів очевидна. Для забезпечення виробництва продукції високої якості постачальник повинен зробити досить значні капіталовкладення.

Постачальники не повинні економити кошти на створення сучасної системи керування якістю. Ціль довгострокових контрактів з постачальниками – створення наскрізного керованого процесу виробництва на вашому підприємстві й підприємстві, що поставляє вам матеріали й комплектуючі вироби.

Але іноді може здаватися, що укладення довгострокових контрактів обіцяє вигоду постачальникові і є стримуючим чинником для замовника. Не можна не погодитися, що довгострокові контракти виключають можливість проведення вільних постійних переговорів, однак при їх укладенні замовник також має певні переваги.

Довгострокові контракти дозволяють замовникові заощаджувати кошти на проведення повторних переговорів, переоснащення, перенавчання співробітників. Укладення таких контрактів також надає замовникові можливість брати участь у розроблення нового виробу на ранніх етапах його проектування. Це дозволяє замовникові ознайомитися з можливостями й досвідом постачальників і вчасно внести необхідні зміни в проект, а також дає можливість постачальникові вчасно довідатися про вимоги до кінцевого виробничого процесу і почати вчасно роботу над реалізацією замовлень, забезпечуючи таким чином скорочення строків виробництва нового виробу.

 

Семінари для постачальників. Проведення семінарів для постачальників дозволяє організовувати зустрічі представників замовника й постачальника на постійній основі. Доцільне і проведення семінарів за участі різних постачальників. Питання і проблеми, що виникають у різних постачальників і які обговорюються в ході відкритої дискусії, розглядаються більш ефективно за колективної участі.

Зміст семінарів повинен відображати всю важливу ділову і технічну інформацію, що недостатньо чітко відображена в контрактах та інженерних розрахунках. До порядку денного семінарів можуть бути вміщені питання, пов'язані зі зміною торговельних умов або

виробничих планів, новими технічними умовами, досягненнями в методах виміру, зміною принципів контролю вхідного матеріалу або методів керування запасами, новими принципами контролю виробничого процесу і  діяльності постачальників. Частота проведення семінарів залежить від складності й динаміки використовуваних технологій. Семінари не повинні проводитися в одному і тому самому місці. Запрошення постачальників на підприємство замовника дозволяє їм побачити виробничу лінію й ознайомитися з умовами, у яких експлуатуються виготовлені ними комплектуючі вироби. Це, як правило, сприяє кращому розумінню вимог замовника. Крім того, під час проведення семінарів на підприємстві замовника постачальникам надається можливість познайомитися ближче практично з усіма співробітниками замовника незалежно від займаних ними посад. Семінари рекомендується періодично проводити там, де зосереджено кілька підприємств потенційних постачальників. Візити на підприємства постачальників дозволять замовникові ознайомитися з їхніми умовами праці. Однак найбільш ефективним рішенням є поперемінне проведення семінарів на підприємствах замовника й постачальників.

 

Контроль постачальників з боку замовників.  Будь-яке підприємство, що уклало договір на поставку продукції, знайоме з діяльністю контролерів постачальника, які, будучи представниками замовника, перевіряють якість виробів, що поставляються, і систему керування виробничим процесом на підприємстві постачальника.

Виявлення проблем безпосередньо на підприємстві постачальника попереджає поставку продукції незадовільної якості замовникові і дає постачальникові можливість завчасно прийняти необхідні коригувальні заходи.

Оптимальне навантаження контролерів замовника може обмежуватися контролем системи керування процесом і проведенням фактичного контролю в обсязі, що дозволяє переконатися в тому, що система керування процесом працює ефективно. Для цього постачальникові необхідно мати всю документацію й представити контролерові чіткий контрольний перелік, аналогічний за своєю

 

об'єктивністю  й інформативності планам приймального контролю.

У промислово розвинених країнах набули поширення численні фірми, що забезпечують проведення незалежного контролю. Послуги, надавані такими фірмами, є вигідними для замовника, особливо коли підприємства постачальника віддалені від підприємств замовника, або коли для перевірки підприємств постачальника не потрібно штатного контролера. Незалежний контролер постачальника здійснює неофіційну перевірку документації й процедур, відзначаючи при цьому наявність недостатньо чітких або неясних положень, які не відповідають вимогам, прийнятим у відповідних галузях.

Обстеження постачальника замовником являє собою систематичну перевірку підприємства постачальника і його технічних можливостей. Як правило, кожний представник групи перевірки має у своєму розпорядженні контрольний перелік, який дозволяє провадити оцінку кожної виробничої операції постачальника відповідно до встановлених показників.

Замовник зобов'язаний забезпечити постачальника інформацією про якість його роботи. Така інформація повинна бути своєчасною, чіткою, послідовною і направлятися зацікавленим у ній фахівцям постачальника. Своєчасність подання інформації залежить від ступеня її важливості. Повідомлення про виявлення дефектної продукції повинно направлятися негайно або принаймні через кілька годин після виявлення дефекту. Немає нічого поганого в завчасному попередженні постачальника про можливе виникнення проблеми, ступінь серйозності якої ще не встановлена замовником. Подібне попередження дозволить постачальникові завчасно перевірити процес і зупинити виробництво, якщо проблема дійсно має місце.

Не менш важливим є регулярне подання інформації про якість роботи постачальника і за відсутності проблем. Навіть ті постачальники, продукція яких відповідає пропонованим вимогам на 100%, повинні регулярно одержувати інформацію, що підтверджує задовільний рівень якості продукції, що випускається ними. Звіти, що містять таку інформацію, повинні оприлюднюватися принаймні щомісяця.

 

Звіти повинні містити чітку інформацію, особливо при виявленні дефектів. Така інформація, як номера поставок, точне зазначення обсягів поставок і характеристика дефектів, має винятково важливе значення для постачальника під час вживання необхідних заходів. Для замовника є важливою й інформація, що містить прізвище контролера, який виявив проблему, опис використовуваного устаткування, методів контролю і кінцевий розподіл виробів.

 

Кількісна оцінка діяльності постачальника. Якість поряд зі своєчасністю поставки й видатками є одним із трьох критеріїв оцінки діяльності постачальника. Всебічна система оцінки якості постачальника повинна поєднувати всі ці три критерії.

Існує багато методів оцінки діяльності постачальника. Кращим представляється застосування простого методу, що дозволяє зробити загальну оцінку окремих показників якості, своєчасності поставки й рівня видатків.

Кожний із цих показників може відрізняти властива йому складність. У минулому оцінки якості ґрунтувалися найчастіше на припустимих нормах браку в партії. Однак при орієнтації на нульову дефектність більш доцільними є припустимі норми браку з розрахунку декількох одиниць на мільйон. Але суцільний контроль продукції, необхідний для точного визначення норм браку з розрахунку декількох одиниць на мільйон, звичайно, не є економічним. Тому можна рекомендувати показник якості, заснований на результатах постійно проведених перевірок системи керування процесом виробництва постачальника. Показник якості постачальника повинен відображати будь-які проблеми, що виникли після приймання виробів як на виробничій лінії, так і в умовах експлуатації.

Найпростішим для розрахунку показником є показник якості поставки. Необхідно встановити конкретні припустимі межі, що обумовлюють своєчасну поставку. Найпростіша система передбачає розподіл поставок на своєчасні й несвоєчасні. Більш складна система передбачає накладення різних штрафів залежно від того, чи є поставка передчасною або запізнілою.

Передчасна поставка також підпадає під категорію несвоєчасних, оскільки вона означає надлишковий запас і труднощі, пов'язані з розміщенням поставленої продукції.