СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Афанасьев П.П., Виткин В. Ф., Голубев И. С. Оценка качества машиностроительной продукции / Под ред. Голубева И. С. М.: Изд-во МАИ, 1995.

Басовский Л.Е., Протасьев В.Б. Управление качеством: Учебник. – М., ИНФРА-М, 2000. – 212 с.

Бичківський Р. Управління якістю: Навч. посіб. – Л., ДУ «Львівська політехніка», 2000. – 239 с.

Глудкин О.П., Горбунов Н.М., Гуров A.M., Зорин Ю.В. Всеобщее управление качеством: Учебник для вузов.-М.: Радио и связь, 1999.- 600с.

Державна система стандартизації. - К: Держстандарт України, 1993. – 80 с.

ДСТУ 1.1-2001. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять. Чинний від 01.07.2001 р.

ДСТУ 3410-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення. Чинний від 04.01.97р.

ДСТУ 3413-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції. Чинний від 04.01.97р.

Закон України "Про стандартизацію" від 17.05.2001 р.

 Минин Б.А. Качество. Как его анализировать? – М.: Финансы и статистика, 1989. – 96 с.

Окрепилов В.В. Всеобщее управление качеством: Учебник.- Кн.1.-СПб.: Изд-во СПб УЭФ, 1996. - 454 с.

Питере Т., Уотермен Р. В поисках эффективного управления (опыт лучших компаний) /Пер. с англ. М.: Прогресс, 1986. – 288 с.

«Семь инструментов качества» в японской экономике.-М.: Издательство стандартов, 1990. – 88 с.

Тимофеев В.Н. Экономическая эффективность машин: основные факторы, резервы повышения, управление.-X.: Изд-во "Основа" при Харьковском университете, 1990. – 156 с.

Харрингтон Д.Х. Управление качеством в американских корпорациях /Сокр. пер. с англ. / Под ред. Л. А. Конарева.- М.: Экономика, 1990. – 272с.

Шаповал М.І. Менеджмент якості: Підручник. – Київ: ТОВ «Знання», 2003. – 475 с.

Шонбергер Р. Японские методы управления производством. Девять простых уроков / Сокр. пер. с англ. / Под ред.

Л.А. Конорева. М.: Экономика, 1988- 251 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальне видання

 

 

 

Управління якістю та сертифікацією продукції

 

Конспект лекцій

для студентів спеціальності

6.050201 «Менеджмент організацій»

усіх форм навчання

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний за випуск зав. кафедри управління д-р екон. наук, проф. О.М. Теліженко.

Редактор Н.А. Гавриленко

Комп’ютерне верстання О.О. Дегтяренко

 

 

Підп. до друку   10.07.2008, поз.

Формат 60х84/16.Папір оф.Гарнітура.Times New Roman Cyr.Друк. офс.

Ум. друк. арк. 4,65. Обл.-вид. арк. 4,38.

Тираж 100 пр.        Собівартість видання

Зам. №

 

 

 

Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті.

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру, ДК № 3062 від 17.12.2007.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2.