Тема 4 Система сертифікації УкрСЕПРО

Основні положення Системи регламентовані ДСТУ 3410. Згідно з цим стандартом Система встановлює основні принципи, структуру та правила Української державної системи сертифікації продукції, процесів і послуг (далі - - продукції), призначена для проведення обов'язкової та добровільної сертифікації і є відкритою для вступу до неї органів із сертифікації інших держав і доступу до неї будь-яких підприємств та організацій.

Обов'язковій сертифікації підлягають послуги, на які законодавчими або нормативними документами встановлені обов'язкові вимоги з безпеки для життя й здоров’я споживачів, а також їхнього майна й навколишнього середовища. Обов'язкова сертифікація проводиться винятково в Державній системі сертифікації й містить перевірку й випробування послуг для визначення їх характеристик.

Добровільна сертифікація на відповідність вимогам нормативних документів, погоджених з постачальником і споживачем, проводиться з ініціативи виготовлювача, продавця, споживача, органів державної влади, громадських організацій для встановлення відповідності послуг вимогам, що не належать до обов'язкових, на договірних умовах між заявником та органом із сертифікації.

Організаційну структуру Системи сертифікації утворюють:

Національний орган із сертифікації – Держстандарт України;

науково-технічна комісія;

органи із сертифікації продукції;

органи із сертифікації систем якості;

випробувальні лабораторії (центри);

аудитори;

науково-методичний та інформаційний центр;

територіальні центри стандартизації, метрології та сертифікації Держстандарту України;

Український навчально-науковий центр із стандартизації, метрології та якості продукції.

 

Структурна схема Системи наведена на рис. 9.1.

 

У Системі здійснюються такі взаємозв'язані види діяльності:

сертифікація продукції (процесів, послуг);

сертифікація систем якості;

атестація виробництв;

акредитація випробувальних лабораторій (центрів);

акредитація органів із сертифікації продукції;

акредитація органів із сертифікації систем якості;

атестація аудиторів за переліченими видами діяльності.

 

Національний орган із сертифікації виконує такі основні функції:

• розробляє стратегію розвитку сертифікації в Україні;

• організовує, проводить та координує роботи щодо забезпечення функціонування Системи;

• взаємодіє з національними органами сертифікації інших держав та міжнародними організаціями, що здійснюють діяльність із сертифікації;

• організовує розроблення та удосконалення організаційно-методичних документів Системи;

• приймає рішення щодо приєднання до міжнародних систем та угод із сертифікації;

• встановлює основні принципи, правила та структуру Системи, а також знак відповідності і правила його застосування;

• встановлює правові та економічні основи функціонування Системи;

• формує і затверджує склад науково-технічної комісії;

• веде Реєстр Системи;

• організовує роботи із сертифікації продукції в разі відсутності органу із сертифікації певного виду продукції;

• затверджує перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації;

• розглядає апеляції щодо виконання правил Системи;

• організовує інформаційне забезпечення діяльності із сертифікації в Системі;

• несе відповідальність від імені держави за дотримання правил та порядку сертифікації продукції, що встановлені в Системі.

Науково-технічна комісія формується та затверджується Національним органом із сертифікації і виконує такі функції:

• формує єдину політику з питань побудови, функціонування та удосконалення Системи;

• вносить пропозиції щодо взаємодії з національними органами інших держав та міжнародними організаціями із сертифікації.

Органи із сертифікації продукції і систем управління якістю призначаються Національним органом із сертифікації.

Орган  і з сертифікації продукції виконує такі основні функції:

• здійснює управління системою сертифікації, закріпленої за ним номенклатури продукції та несе відповідальність за її функціонування;

• розробляє організаційно-методичні документи із сертифікації закріпленої продукції;

• назначає схему та порядок проведення сертифікації закріпленої продукції;

 

• організовує та проводить атестацію виробництв;

• здійснює технічний нагляд за сертифікованою продукцією та її виробництвом;

• видає сертифікати відповідності на продукцію та атестати виробництв.

Орган із сертифікації систем якості виконує такі основні функції;

• розробляє організаційно-методичні документи із сертифікації систем якості;

• організовує та проводить сертифікацію систем якості;

• організовує та проводить за Пропозицією органу із сертифікації продукції атестацію виробництв;

• здійснює технічний нагляд за сертифікованими системами якості та атестованими виробництвами;

• видає сертифікат на системи якості.

Випробувальні лабораторії виконують такі основні функції:

• проводять випробування продукції, що сертифікується, відповідно до галузі акредитації та видають протоколи випробувань;

• беруть участь за пропозицією органу із сертифікації у проведенні технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції, а за пропозицією Національного органу з сертифікації – у проведенні інспекційного контролю;

• беруть участь за пропозицією органу із сертифікації в атестації виробництва продукції, що сертифікується.

Аудитори із сертифікації, атестовані у Системі та занесені до Реєстру Системи, за дорученням Національного органу з сертифікації, виконують окремі види робіт, що пов'язані із сертифікацією продукції.

Науково-методичним та інформаційним центром в Системі є Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики, який виконує такі основні функції:

• здійснює розроблення та удосконалення організаційно-методичних документів Системи;

• готує і подає до Національного органу із сертифікації пропозиції та проекти законодавчих актів у сфері сертифікації;

• готує пропозиції з номенклатури продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації;

• бере участь на договірній основі в підготовці організацій до сертифікації продукції та систем якості тощо.

Територіальні центри стандартизації, метрології та сертифікації виконують у Системі такі основні функції:

• проводять за дорученням Національного органу із сертифікації інспекційний контроль за дотриманням правил Системи;

• проводять за пропозицією органу із сертифікації продукції технічний нагляд за стабільністю показників сертифікованої продукції під час її виробництва;

• надають на договірній основі методичну допомогу організаціям у підготовці до сертифікації продукції, систем якості та атестації виробництва.

Український навчально-науковий центр зі стандартизації, метрології та сертифікації проводить навчання і підвищення кваліфікації фахівців у галузі сертифікації.

 

Правила та порядок проведення сертифікації УкрСЕПРО

Право проведення робіт із сертифікації продукції надається органам із сертифікації, випробувальним лабораторіям (центрам) та аудиторам, що акредитовані в Системі та зане­сені до Реєстру Системи. Органами з сертифікації в Системі можуть бути акредитовані організації та підприєм­ства державної форми власності. Випробувальними лабораторіями (центрами) можуть бути акредитовані організації та підприємства будь-яких форм власності. Якщо в Системі акредитовано декілька органів із сертифікації однієї й тієї ж самої послуги, то заявник має право провести сертифікацію послуги в будь-якому з цих органів.

Система встановлює такий розподіл відповідальності:

виробник несе відповідальність за невідповідність сертифікованої послуги вимогам нормативних документів та застосування сертифікатів і знаків відповідності з порушенням правил Системи;

продавець несе відповідальність за відсутність сертифіката або знака відповідності на послугу, що реалізується, якщо вона підлягає обов'язковій сертифікації;

виконавець несе відповідальність за невідповідність виконаної послуги вимогам нормативних документів та застосування сертифікатів і знаків відповідності з порушенням правил Системи;

орган сертифікації несе відповідальність за необґрунтовану чи неправомірну видачу сертифікатів відповідності, атестатів виробництва та підтвердження їх дії, а також за пору­шення правил Системи;

органи, лабораторії, аудитори з сертифікації, організації, що порушують правила Системи, виключаються з Реєстру Системи і несуть відповідальність відповідно до чинного в Україні законодавства.

Порядок проведення сертифікації продукції регламентується ДСТУ 3413. Згідно з цим нормативним документом сертифікацію продукції в Системі проводять виключно органи з сертифікації, а в разі їх відсутності – організації, що виконують функції органів із сертифікації продукції за дорученням Національного органу з сертифікації.

У  загальному випадку порядок проведення робіт із сертифікації складається з таких етапів:

подання та розгляду заявки;

аналізу поданої документації;

обстеження виробництва;

атестації виробництва;

сертифікації систем якості;

проведення випробувань з метою сертифікації;

видачі сертифіката відповідності.

Подання та розгляд заявки. Для проведення сертифікації продукції заявник подає до акредитованого органу з сертифікації продукції заявку відповідної форми, яка має бути розглянута, і не пізніше одного місяця після її подання заявник має отримати рішення, яке містить основні умови сертифікації. Копії рішення направляються:

• до органу з сертифікації систем якості (в разі необхідності);

• до випробувальної лабораторії, що буде проводити випробування;

• до органу, що здійснюватиме технічний нагляд (у разі необхідності);

• до територіального центру стандартизації, метрології та сертифікації за місцезнаходженням  заявника.

Якщо є декілька акредитованих органів із сертифікації певного виду продукції, що діють у різних регіонах, заявник має право подати заявку до будь-якого з них.

Аналіз документації. Проводиться з метою перевірки її відповідності встановленим вимогам. Під час аналізу поданої документації перевіряються:

• наявність нормативних документів на продукцію (за необхідності);

• наявність документа, що підтверджує походження продукції;

• наявність документа виробника про гарантії та відповідність чинним вимогам;

• наявність документа, що підтверджує розміри партії і дату випуску продукції;

• наявність (за необхідності) висновків відповідних контролюючих організацій;

• достовірність, правильність заповнення та термін дії документації;

• достатність вимог щодо маркування та етикетування продукції. Негативні результати аналізу документації оформлюються висновком, який подається заявнику для усунення всіх недоліків. Позитивні результати вико­ристовуються для підготовки й оформлення сертифіката відповідності.

Обстеження виробництва. Проводиться з метою встановлення відповідності фактичного стану виробництва вимогам документації, підтвердження можливості підприємства виготовляти продукцію відповідно до вимог чинних нормативних документів, видачі

рекомендацій щодо періодичності та форм проведення технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції. Під час обстеження виробництва проводиться експертиза нормативної, технічної та технологічної документації.

Атестація виробництва. Проводиться органом із сертифікації продукції відповідно до ДСТУ 3414. Результати її оформлюються атестатом виробництва, який направляється заявнику.

Сертифікація системи якості. Проводиться з метою забезпечення впевненості органу з сертифікації продукції в тому, що продукція, яка випускається підприємством, відповідає обов'язковим вимогам нормативних документів, усі технічні, адміністративні та людські чинники, що впливають на якість продукції, знаходяться під контролем, продукція незадовільної якості вчасно виявляється, а підприємство вживає заходів щодо запобігання виготовленню такої продукції постійно. Порядок її проведення буде розглянуто нижче.

Проведення випробувань з метою сертифікації. Здійснює випробувальна лабораторія. Заявник надає зразки (проби) продукції для випробувань та нормативну документацію на них. Кількість зразків для випробувань та правила їх відбирання встановлюються органом із сертифікації.

При позитивних результатах протоколи випробувань передаються органу з сертифікації продукції, а їхні копії – заявнику.

У разі отримання негативних результатів хоча б однієї з характеристик випробування з метою сертифікації припиняються, інформація про негативні результати подається заявникові та органу з сертифікації продукції, який скасовує заявку. Повторні випробування можуть бути проведені тільки після подання нової заявки та надання органу з сертифікації продукції переконливих доказів проведення підприємствами коригувальних дій щодо усунення причин, які викликали невідповідність.

Зразки продукції, що пройшли випробування з метою сертифікації, в т. ч. руйнівні, залишаються власністю заявника.

Видача сертифіката відповідності. За наявності протоколів із позитивними результатами випробувань, сертифіката на систему якості або атестата виробництва, залежно від прийнятої схеми

(моделі) сертифікації, орган із сертифікації продукції оформлює сертифікат відповідності, реєструє його в Реєстрі Системи та видає заявникові, який після цього має право маркувати продукцію, тару, упаковку, супровідну документацію та рекламні матеріали знаком відповідності.

Термін дії сертифіката на продукцію, що випускається підприємством серійно протягом терміну, встановленого ліцензійною угодою, визначає орган із сертифікації з урахуванням терміну дії нормативних документів на продукцію, терміну, на який сертифікована система якості або атестоване виробництво, гарантійного терміну придатності продукції до моменту її реалізації або терміну зберігання продукції, але не більше як на два роки, якщо атестовано виробництво, і на три роки, якщо сертифіковано систему якості. За умови проведення сертифікації продукції, що випускається серійно, за схемою з обстеженням виробництва термін дії сертифіката відповідності не повинен перевищувати одного року.

Термін, встановлений у ліцензії, не продовжується. Порядок надання нової ліцензії замість тої, що втратила силу, визначає орган із сертифікації продукції в кожному конкретному випадку.

Технічний нагляд за стабільністю показників сертифікованої продукції під час її виробництва здійснює орган, який видав сертифікат, або за його рекомендацією орган із сертифікації систем якості чи територіальні центри стандартизації, метрології та сертифікації. До участі у проведенні технічного нагляду можуть залучатися фахівці Держнаглядохоронпраці, Держсаннагляду тощо.

Обсяг, порядок та періодичність нагляду встановлюються органом із сертифікації продукції під час проведення сертифікації.

За результатами нагляду орган із сертифікації продукції може зупинити або скасувати дію ліцензії чи сертифіката у разі:

• порушення вимог, що висуваються до продукції при обов'язковій сертифікації;

• порушення вимог щодо технології виготовлення, правил приймання, методів контролю та випробувань, позначення продукції, що узгоджені із органом із сертифікації під час проведення сертифікації продукції;

• зміни нормативних документів на продукцію або на методи її випробувань без попереднього погодження з органом із сертифікації;

• зміни конструкції (складу) комплектності або технології виготовлення продукції без попереднього погодження з органом із сертифікації продукції.

Інформація про результати сертифікації продукції. Орган із сертифікації продукції веде облік виданих ним сертифікатів та направляє їхні копії до Національного органу з сертифікації, який видає довідники, що містять інформацію щодо сертифікованої продукції.

Орган із сертифікації продукції та організації, що діють за його дорученням, несуть відповідальність за розголошення професійної таємниці, стосовно конфіденційності інформації.

Усі роботи з сертифікації продукції оплачуються заявником за договорами на проведення робіт, що укладаються з органом із сертифікації продукції заявника. Витрати на проведення робіт із сертифікації продукції відносять на собівартість продукції.