Тема 5 Якість продукції як об`єкт управління

Поліпшення якості продукції - одна з основних умов добробуту народу (соціальна складова), обороноздатності країни (політична складова), зростання  її економічних можливостей, прискорення НТП (технічна складова). Ступінь поліпшення якості продукції визначається за умов більш повного задоволення зростаючих потреб суспільства і раціонального використання всіх видів ресурсів, тобто завдання підвищення якості в умовах обмеженості ресурсів - це домогтися максимальної споживчої цінності виробничого устаткування, товарів народного споживання або наданих послуг.

Приклад: Нехай якість  характеризують такі показники:

N - надійність;

П - продуктивність, грн/рік;

Т - термін служби, рік;

З - повні витрати за термін служби (балансова вартість, видатки на експлуатацію, ремонти  тощо).

Допустимо, що через малу надійність верстата його експлуатація супроводжується постійними неполадками, що призводить до великої кількості бракованих виробів. У міру вдосконалення верстата його ефект зростає спочатку інтенсивно, тобто неполадки його конструкції усуваються порівняно легко, а потім більш повільно наближаючись асиметрично до граничного рівня, тобто до показників даних верстата, вище за  які при даному принципі дії  верстата він підніматися не зможе.

Витрати в міру вдосконалювання верстата спочатку зростають повільно, а потім більш інтенсивно, тобто подальше підвищення ефекту вимагає істотних капітальних вкладень. Графічно це має такий вигляд:

 

У зоні I - П/З<1, тобто експлуатація верстата недоцільна, він збитковий.

У зоні II - П/З >1, тобто це зона нормального використання верстата.

У зоні III - П/З < 1, тобто зростання ефекту набагато відстає від зростання  витрат.

Зона II - це зона найбільш ефективного використання верстата, де досягаються найбільш прийнятні показники якості при певних значеннях витрат. У ній перебувають значення П/З={max}, щодо якого як погіршення якості, так і подальше її поліпшення однаково недоцільні.

Таким чином, якість продукції має  бути об'єктом управління на всіх стадіях життєвого циклу виробу (створення, виготовлення, обіг, експлуатація), а також повинні здійснюватися дії, спрямовані на встановлення, забезпечення й підтримку необхідного рівня якості.

Схема формування рівня якості виробу надана нижче:

 

Аналізуючи дану схему формування рівня якості виробу, можна зробити однозначний висновок: формування й управління якістю продукції являють собою комплексну систему, що поєднує всі стадії життєвого циклу виробу і здійснює такі спеціальні функції:

1 Прогнозування потреб, технічного рівня і якості продукції (довгострокове (10-20 років) і короткострокове (до 1 року)

прогнозування з метою виявлення вимог споживачів до номенклатури, кількості і якості продукції на період її виробництва і експлуатації).

2 Планування поліпшення якості продукції (розроблення  заходів щодо підвищення якості продукції і їх зв'язок з матеріальними, трудовими і фінансовими ресурсами).

3 Нормування вимог до якості продукції (шляхом установлення в нормативно-технічній документації регламентованих значень показників якості продукції). При цьому система нормованих показників якості повинна відповідати таким  вимогам:

характеризувати основні властивості продукції, що спричиняють її придатність задовольняти певні потреби відповідно до призначення;

характеризувати технічний рівень продукції, в т.ч. ступінь використання новітніх досягнень на всіх стадіях життєвого циклу виробу;

містити показники стабільності якості;

мати економічні показники, що характеризують витрати на створення, виготовлення, обіг і експлуатацію даної продукції.

4 Атестація продукції, технологічних процесів і робочих місць (система організаційно-технічних і соціально-економічних заходів, спрямованих  на градацію продукції за категоріями якості, сортами і класами).

5 Організація розроблення і поставки продукції на виробництво (функція спрямована на забезпечення створення й освоєння в оптимальний термін виробництва продукції відповідної вищої категорії якості, а також удосконалення продукції, що випускається, відповідно до потреб поліпшення її якості).

6 Організація технічної підготовки виробництва (створення спеціалізованих  виробництв, застосування високопродуктивного устаткування, впровадження  САПР, передових методів організації виробництва).

7 Організація метрологічного забезпечення якості продукції (єдність і необхідна точність виміру параметрів продукції: матеріалів,

заготівель, деталей, складальних одиниць,  комплектуючих виробів, готової продукції, а також режимів технологічних процесів, характеристик обладнання, оснастки, інструменту).

8 Організація матеріально-технічного забезпечення якості продукції (своєчасне забезпечення матеріальними й енергетичними ресурсами необхідної якості).

9 Спеціальна підготовка й навчання кадрів.

10 Забезпечення запланованого рівня якості продукції, що передбачає: раціональну організацію виробничого процесу, процесів зберігання продукції, ритмічність виробництва, впровадження методів активного контролю, дотримання технологічної дисципліни, підтримку точності засобів технологічного оснащення, контролю та  випробувань.

11 Стимулювання поліпшення якості продукції (моральне й матеріальне стимулювання та застосування санкцій).

12 Контролю і випробування якості продукції.

13 Державного нагляду за впровадженням і дотриманням стандартів, технічних умов і забезпеченням єдності вимірів.

14 Правового забезпечення управління якістю продукції (використання засобів та норм юридичного впливу на осіб, відповідальних за якість продукції, що випускається, а також на партнерів-постачальників матеріалів та комплектуючих).

15 Інформаційного забезпечення управління якістю продукції (містить відомості про якість кращих вітчизняних і закордонних зразків аналогічної продукції, про основні  техніко-економічні показники продукції, в т.ч. про трудомісткість, ціну, про санкції за випуск продукції з порушенням вимог нормативно-технічної документації, про поводження продукції в період експлуатації).

Здійснення кожної з функцій входить у коло обов'язків того чи іншого підрозділу заводоуправління.

ВГК (відділ головного конструктора) - аналіз розвитку науки й вибір найбільш прогресивних напрямків конструювання виробів; вибір номенклатури показників якості, встановлення значень і методів визначення цих показників, функції прогнозування потреб.

ПЕВ (планово-економічний відділ) - функції прогнозування,

планування, нормування якості й стимулювання випуску продукції вищої категорії якості; обґрунтування обсягів виробництва за категоріями  якості; економічний аналіз виробництва, ціноутворення.

ВГТ (відділ головного технолога) - керівництво технологічною підготовкою виробництва; участь у виконанні функцій планування, нормування, атестації якості та поставки продукції на виробництво.

ВТК (віддділ технічного контролю) – систематичний вхідний, операційний та  приймальний контролі якості продукції, облік і аналіз браку та рекламацій; участь в атестації продукції, технологічних процесів, робочих місць.

ВМТЗ (відділ матеріально-технічного забезпечення) - виконання функцій матеріально-технічного забезпечення якості продукції; своєчасне й повне постачання виробництва.

ВГМ (відділ головного метролога) - розроблення методів і засобів виміру, їх впровадження, нагляд за станом контрольно-вимірювального оснащення.

Відділ стандартизації - розроблення нормативної документації й норма-контроль технічної документації, нагляд за впровадженням і дотриманням стандартів.

Відділ кадрів - робота з кадрами.

Відділ збуту - виконання функцій зберігання, транспортування, експлуатації й ремонту продукції, робота зі споживачами продукції.

ВПтаЗ (відділ праці та зарплати) - нормування праці, стимулювання поліпшення якості продукції.

Юридичний відділ - виконання правового забезпечення якості продукції.

ВНТІ (відділ науково-технічної інформації) - функції інформаційного забезпечення якості продукції.