Список літератури

 

1. Закон України «Про господарські товариства». - www.rada.kiev.ua,  16.02.2005р.

2. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу». - www.rada.kiev.ua,  16.02.2005р.

3. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств». - www.rada.kiev.ua, 16.02.2005 р.

4. Закон України «Про Державний бюджет України на 2005 рік». - www.rada.kiev.ua, 16.02.2005 р.

5. Закон України «Про власність». - www.rada.kiev.ua, 16.02.2005р.

6. Закон України «Про страхування». - www.rada.kiev.ua, 16.02.2005 р.

7. Закон України «Про інститути спільного інвестування». - www.rada.kiev.ua, 16.02.2005р.

8. Закон України «Про режим іноземного інвестування». - www.rada.kiev.ua, 16.02.2005р.

9. Закон України «Про інвестиційну діяльність». - www.rada.kiev.ua, 16.02.2005 р.

10. Закон України «Про митний тариф України». - www.rada.kiev.ua, 16.02.2005 р.

11. Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва». - www.rada.kiev.ua, 16.02.2005 р.

12. Закон України «Про національну програму розвитку малого підприємництва». - www.rada.kiev.ua, 16.02.2005 р.

13. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" // Голос України. - 1999. - 30 липня.

14. Закон України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №2.

15. Указ Президента України «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії». - www.rada.kiev.ua, 16.02.2005 р.

16. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про порядок санації державних підприємств" // Зібрання постанов Уряду України. 1994. - №5, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Рішення №304 від 08.07.2003 р. «Про затвердження Положення про порядок реорганізації інвестиційних фондів та інвестиційних компаній, створених відповідно до Указу Президента України від 19.02.94 №55 "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії в інститути спільного інвестування» - www.rada.kiev.ua, 16.02.2005р.

17. Гринківська О.В. Збірник задач та тестів з дисципліни «Фінанси підприємств»: Навч.посібник. – К.: Вид-во Європ.ун-ту, 2004.-100 с.

18. Данилюк М.О., Савич В.І., Управління фінансовою санацією підприємства: Навч.посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 320 с.

19. Законодавство України з питань банкрутства суб'єктів господарювання// Збірник законодавчих та нормативних актів. - К.: Атіка, 2003. - 352 с.

20. Зятковський І.В. Фінансове оздоровлення підприємств: теорія і практика: Монографія. – Тернопіль: Економічна думка, 2003. - 344 с.

21. Законодавство України про банкрутство та судова практика. - К., 2003.

22. Законодавство про банкрутство// Збірник нормативних матеріалів і аналітичних статей / За ред. Ю.М. Бірюкова, - К., 2003.

23. Иванов Г. П. Антикризовое управление: от банкротства к финансовому оздоровлению.- М: Закон и право, ЮНИТИ, 1995.

24. Мозенков О.В. Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризового управління. / Т.С.Клебанова, О.М.Бондар, О.В. Мозенков та ін.  - X.: ВД "ІНЖЕК", 2003. - 272 с.

25. Онисько С.М. Фінансова санація і банкрутство підприємств: Підручник. – Львів: «Магнолія плюс», СПД ФО Піча В.М., 2006. – 265 с.

26. Поляков Б.М. Законодавство України про банкрутство: теорія та практика його застосування. – К.: Юридична думка, 2005. – 240с.

27. Потій В.З. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації: Навч.посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – 244 с.

28. Терещенко О. А. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч.посібник - К.:КНЕУ, 2000.- 412с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальне видання

 

 

ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ТА БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВ

Конспект лекцій

для студентів спеціальності 7.050104 «Фінанси»

заочної форми навчання

 

 

 

Відповідальний за випуск канд.екон.наук, доц. О.О.Захаркін

 

Редактор Н.О.Кравченко

 

Комп’ютерне верстання І.В.Мамчук

 

 

 

 

 

 

Підп. до друку           .2007, поз.

Формат 60x84/16.  Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк.   Обл.-вид.арк.

Тираж 200пр. Собівартість вид.

Зам.№

 

 

Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 2365 від 08.12.2005.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.