к.е.н. Древаль О.Ю. Грищенко І.В. Головне управління статистики у Сумській обл. удосконалення підготовки висококваліфікованих фахівцівз державного управління за сучасних умов господарювання

 

Актуальність теми дослідження полягає у тому, що процвітання української держави в сучасних умовах господарювання багато в чому залежить від кваліфікації та перспектив розвитку інтелектуальних ресурсів апарату державного управління.

Дослідженню розвитку трудового потенціалу присвячені роботи Е. Абдураманової [1], О. Астахової [2], І. Джаін [3], В. Кременя [4], М. Степко [4], С. Ніколаєнко [4, 5], та ін. На наш погляд подальшого розвитку в Україні потребує вивчення кадрового потенціалу апарату державного управління.

Результати проведеного дослідження довели, що рівень розвитку науки і освіти в сучасних умовах господарювання є одним з найважливіших індикаторів рівня матеріального та духовного розвитку суспільства. Загальновідомо, що кадровий потенціал є найбільшим багатством будь-якої країни. Це підтверджується результатами досліджень трудового потенціалу території. Так, розглядаючи економічну оцінку індивідуального трудового потенціалу, І.О. Джаін [3, с. 163-166] зазначає, що найбільше його значення мають фахівці з повною вищою освітою – 114,7 тис. грн. на одного працівника, потім з базовою вищою освітою – 88,7 тис. грн. на одного працівника, з професійно-технічною освітою – 78,3 тис. грн., з повною загальною середньою освітою – 73,5 тис. грн., з базовою загальною середньою освітою – 61,8 тис. грн. на одного працівника відповідно.

Е. Абдураманова [1, с. 51] стверджує, що кількість фахівців, що вступають до аспірантури та докторантури, порівняно з 1990 роком збільшилась приблизно на 85% в той час, як захистив дисертацію лише кожний шостий випускник. Таким чином, ефективність аспірантури та докторантури є досить низькою.

Збереження подібної тенденції у галузі підготовки фахівців з державного управління може призвести до суттєвого старіння управлінських кадрів, зниження трудового потенціалу апарату державного управління та зниження рівня економічного розвитку держави в цілому.

 

 Абдураманова Э.А. Развитие высшего образования в современных условиях / Э.А. Абдураманова // «Научният потенциал на света – 2010»: материали за VI международна научна практична конференция 17-25 септември 2010 [Том-2, Икономики, Държавна администрация] / «Бял ГРАД-БГ» ООД. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2010. – С. 49 – 51.

Астахова Е.В. Кадровый корпус высшей школы Украины: метаморфозы развития: [Монография] / Е.В.Астахова. – Изд-во НУА, 2006. – 188  с.

Джаин И.О. Оценка трудового потенциала: [Монография] / И.О. Джаин. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2002. – 250 с.

Кремень В.Г. Вища освіта в Україні: [Навч. посіб.] / В.Г. Кремень, С.М. Ніколаєнко, М.Ф. Степко та ін. [За ред. В.Г.Кременя, С.М. Ніколаєнка]. – К.: Знання, 2005. – 325 с.

Ніколаєнко С. Вища освіта – джерело соціально-економічного і культурного розвитку суспільства. – К.: Освіта України, 2005. – 319 с.