к.е.н. Олефіренко О.М. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ з економічних спеціальностей В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

 

Сучасні тенденції европеїзації (Болонізації) української вищої освіти, погіршення соціальної захищеності педагога-науковця, збільшення кількості ВНЗ, підвищення внутрішньої і зовнішньої конкуренції за абітурієнта, цінові війни між ВНЗ, факультетами та спеціальностями, спровоковані впливом демографічної ями (різького зменшення народжуваності на протязі 90-х років ХХ ст.)   значною мірою вплинули на якість викладання та погіршення рівня готовності спеціалістів до вибагливих умов ринку праці ХХІ строрічча.

Суттєве омолодження науково-педагогічного складу ВНЗ з одного боку надало поштовх до пошуку можливості запровадження інформаційних технологій в систему освіти та інноваційних методів викладання, однак з іншого - призвело до погіршення якісного рівня педагогічного складу кафедр (зменшення рівня фахівців з науковими ступенями, відсутність практичного досвіду та теоретизація матеріалу, нерозуміння значущості якісного викладання, невміння використовувати чи незнання психології педагогіки і технік викладання, зниження рівня компетентності викладачів).

Економічні перетворення і потрясіння національної економіки, політична нестабільність, інфляційні процеси та знецінення національної валюти призвли до значного погіршення соціальної захищеності працівників вищої школи. Ці процеси стали демотиватором особистісного професійного росту фахівців ВНЗ, змушених перключати увагу з наукових досліджень та педагогічної практики на пошук вирішення власних фінансових питань за межами вищих навчальних закладів.

Теоретизація вищої освіти з кожним роком збільшує і поглиблює безодню, що пролягла між наукою і бізнесом. Відсутність професійних практичних навичок у більшості з випускників економічних фікультетів знецінюють їх як фахівців, змушують навчатися на місці роботи майже знуля, знищують авторитет вищої школи серед бізнесменів-роботодавців та довіру батьків і потенційних абітурієнтів до окремих ВНЗ і перспективності навчання у виші взагалі.

Багато спеціальностей підготовки фахівців є морально застарілими і не відповідають вимогам сьогодення. Глобалізаційні тенденції, що відбуваються в Світовій економіці, вимагають створення спеціальностей на стиках зачасту не сумісних наук (фізики та біології, інформатики і економіки, медицини та інженерної справи, тощо).

Для підвищення якості вищої економічної освіти потрібно змінити і сам підхід до теоретичної підготовки вахівців у ВНЗ, за допомогою впровадження в методологію освіти практичних тренінгів, семінарів, круглих столів, тощо за участю практиків, експертів своєї справи в різних галузях економічного спрямування, які б в ході вказаних заходів могли внести до теоретичної бази знань студента конкретні практичні навички та техніки роботи потрібні саме в сучасних бізнес умовах.

Така практика є цікавою і для самих роботодавців. Витративши свій дорогоцінний час на навчаня студентів вони отримають більш підготовлених фахівців у майбутньому, підвищать якісний склад спеціалістів, що працюють в даному сегменті та свій кваліфікаційний рівень отримуючи зворотній зв’язок та нові знання від спілкування з колегами викладачами і студентами.