Анотація

Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору - за ред. О.В. Прокопенко

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

 

 

 

 

Сучасні проблеми вищої освіти Українив контексті інтеграції до європейського освітнього простору

 

 

 

 

Матеріали науково-методичної конференції

(Суми, 6-7 жовтня 2010 року)

 

 

Суми

Сумський державний університет

2010УДК [378(477):339.924(4)] (063)

ББК 74.58 (4Укр)

C 91

 

Рецензенти:

О.Ф. Балацький – доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри управління Сумського державного університету;

Л.Г. Мельник – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки Сумського державного університету

 

Рекомендовано вченою радою Сумського державного університету (протокол № 7 від 9.12.2010 р.)

 

 

 

Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору - за ред. О.В. Прокопенко

 матеріали науково-методичної конференції, м. Суми, 6-7 жовтня 2010 р. / за ред. О.В. Прокопенко. – Суми: Сумський державний університет, 2010. – 196 с.

ISBN  978-966-657-337-0

 

У збірнику викладено матеріали доповідей учасників науково-практичної конференції «Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору», яка відбулася 6-7 жовтня 2010 року у м. Сумах. На конференції було розглянуто проблеми, пов’язані з перспективами реалізації принципів Болонського процесу в Україні, розробленням та впровадженням стандартів вищої освіти, покращанням якості підготовки фахівців, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців, та інші питання.

 

УДК [378(477):339.924(4)] (063)

ББК 74.58 (4Укр)

 

ISBN 978-966-657-337-0  ©  Сумський державний університет, 2010