Зміст      

Передмова …………………………………………………...…………...              8

Секція 1. Проблеми управління якістю підготовки фахівців            

Бубнов І.В. Підвищення якості інженерної освіти……………………….         11

Грек В.А. Самостоятельная работа студентов как фактор повышения качества их обучения ……………………………………………………. 13

Грищенко В.Ф., Коваленко Л.Ю. Розвиток підходів до визначення економічної сутності поняття «трудовий потенціал території» ………     15

Грищенко О.Ф. Дослідження основних проблем партнерства вищої освіти та бізнес-середовища України ………………………………………………..        17

Домашенко М.Д., Савельєва Г.С. Забезпечення якості вищої освіти в Україні ……………………………………………………………………..         19

Древаль О.Ю., Грищенко І.В. Удосконалення підготовки висококваліфікованих фахівців з державного управління за сучасних умов господарювання …………………………………………………….          21

Євдокимов А.В., Яковлева Г.В. Кадровий потенціал вищої школи як чинник визначення якості освіти ………………………………………… 23

Карпіщенко О.О. Підвищення кваліфікації викладачів як інструмент підвищення конкурентоздатності випускників на ринку праці ……….    25

Мішенін Є.В., Ярова І.Є. Управління знаннями в системі підготовки фахівців лісового господарства ………………………………………….                  27

Олефіренко О.М. Проблеми управління якістю підготовки фахівців з економічних спеціальностей в системі вищої освіти України ………...  34

Прокопенко О.В. Підходи до оцінки якості освіти у вишах …………...           36

Старченко Л.В., Коваленко Е.В. Исследование и моделирование в обучении студентов экономических специальностей …………………...  39

Швиндина А.А. Деловые игры как катализатор процесса обучения ……    41

Ярова І.Є. До питання формування системи управління якістю освіти ……………………………………………………………..…………     43

                 

Секція 2. Проблеми розроблення та впровадження стандартів вищої освіти               

Балджи М.Д., Мрук М.М. Рекомендації щодо створення національного стандарту вищої освіти України ………………………………………….                  45

Бубнова І.С. Невербальна техніка – засіб впливу на студентів …………     47

Горобченко Д.В. Формирование системы образования в целях устойчивого развития с учетом концепции экологического долга ….....        49

Гриценко Л.Л., Боярко І.М. Актуальні напрями удосконалення вимог щодо якості виконання дипломних робіт випускників вищої школи .....                 54

Денисенко А.Ф. Проблеми вищої освіти в Україні в сучасних умовах ...       56

Євдокимов А.В, Скібіна Т.І., Срібранець Ю.С. Проблеми підвищення практичної цінності знань у галузі післядипломної освіти ……………              58

Касьяненко Т.В. Екологічна складова вищої освіти в системі забезпечення сталого розвитку …………………………………………...                  60

Крaпивний І.В. Вимоги до підготовки фахівців в умовах формування економіки знань ……………………………………………………………      61

Кулішов В.В. Підготовка майбутніх економістів європейського рівня ...       63

Муліна Н.І. Багаторівневість контролю якості знань студентів як складова системи управління якістю університету ……………………...               67

Рожкова Є.Ю. Студентське самоврядування – дієва форма виховання молоді ……………………………………………………………………….      69

Сотник І.М. Трансформація стандартів вищої освіти України з урахуванням проблем ресурсозбереження …………………………….. ..                  72

Тараненко Ю.В. Образование в развитии на пульсе времени …………..      74

Тєлєтов О.С. Вища освіта і наука в Україні: здобутки, проблеми, перспективи ………………………………………………………………...                 76

Чигрин О.Ю. Освіта для сталого розвитку: проблеми та перспективи впровадження в Україні ……………………..………………………….....   83

Секція 3. Економічні проблеми розвитку вищої освіти    

Біловодська О.А. Основні переваги використання вірусного маркетингу в системі вищої освіти …………………………………….....                  88

Брюханов М.В. Інноваційна діяльність і економічне зростання: теорії і факти ………………………………………………………………………..     90

Зайцева С.А. Для чего мы стремимся получить высшее образование и оправдывается ли оно экономически? …………………………………..            92

Захарова О.В. Стан фінансування освіти як індикатор ефективності інвестування у людський капітал ………………………………………..    94

Костюченко Н.М., Смоленніков Д.О. Шляхи пошуку фінансування студентського самоврядування ………………………………………….                  97

Лукаш О.А. Підходи до викладання дисципліни «Економіка підприємства» в розрізі трансформації соціально-економічних систем .                  99

Павленко О.О., Глівенко С.В. Аналіз сучасних проблем функціонування університетів ……………………………………………                  101

Пересадько Г.О. Система вищої освіти Сумської області ………………       103

Прокопенко О.В., Прокопенко М.О. Вибір вищого навчального закладу старшокласниками ……………………………………………....................            105

Сабадаш В.В., Люльов О.В. Особливості формування економічних знань у студентів технічних спеціальностей …………………………...       106

Скляр І.Д. Проблеми та завдання підготовки магістрів з економічних спеціальностей ……………………………………………………………..    108

Тархов П.В., Жукова Т.А., Савченко Ю.Г. Економічні проблеми розвитку вищої освіти ……………………………………………………  110

Секція 4. Проблеми та перспективи реалізації принципів болонського процесу в Україні         

Божкова В.В., Сагер Л.Ю. Тестування як форма контролю знань: переваги та недоліки ………………………………………………………......         113

Галахова О.В. Причины и следствия проблем в национальной образовательно-научной сфере Украины ……………………………….....              115

Голишева Є.О. Болонський процес в Україні: прорив чи провал ………      117

Дерев’янко Ю.М. Деякі питання вдосконалення кредитно-модульної системи організації навчального процесу у СумДУ ………………….....                  119

Кубатко А.В. Исследование мотивации студентов в процессе учебной деятельности ………………………………………………………………. 121

Лук’янихіна О.А., Вакуленко І.А. Переваги самостійної роботи студентів у рамках кредитно-модульної системи …………………….....             123

Петрушенко Ю.М., Ковдик В.В. Болонський процес в Україні: свобода чи добровільне обмеження? ……………………………………………….         125

Смоленніков Д.О. Впровадження кредитно-модульної системи як засіб підвищення об’єктивності оцінювання рівня набутих знань та умінь студента …………………………………………………………………….          127

Шипуліна Ю.С. Проблеми впровадження Болонської системи освіти у вузах України …………………………………………………………........   129

Школа В.Ю., Шевченко О.Ю. Переваги та недоліки болонського процесу ……………………………………………………………………..         131

Секція 5. Впровадження дистанційної освіти   

Волк О.М. Підвищення освітнього та професійного рівня в галузі інформаційних технологій ………………………………………………. .       134

Зайцев О.В. Процент, його суть та термінологічна однозначність при практичному застосуванні ………………………………………………...       136

Зубань Ю.О. Особливості впровадження дистанційної форми навчання в Сумському державному університеті ……………………......................              140

Козин Э.Г. Некоторые проблемы дистанционного обучения как современной альтернативы традиционной форме заочного обучения ...             145

Лисиця В.І. Класифікація недоліків дистанційної форми навчання та шляхи їх подолання ………………………………………………………..             147

Махнуша С.М. Перспективи дистанційної форми підготовки фахівців з маркетингу ………………………………………………………………….              149

Мішеніна Н.В., Мішеніна Г.А. Якість навчального процесу дистанційної освіти: орієнтація на споживача …………………………..                  151

Пликус И.Й. Дистанционное образование как часть процесса формирования новой модели образования ……………………………… 153

Савченко К.В. Інформатизація процесу підготовки фахівців економічного профілю ………………………………………………….....                  155

Сумина О.Н. Инновационный подход к организации дистанционного обучения ……………………………………………………………………           157

                 

Терехов Є.М. Навчальний процес на базі «мережевого персонального комп’ютера» ………………………………………………………………..                  159

Секція 6. Міжнародна співпраця та інтеграція у сфері вищої освіти              

Домашенко М.Д., Дворник Р.С. Оцінка якості освіти як показник розвитку країни …………………………………………………………….     163

Дудкін О.В. Механізм соціальної відповідальності організації................        165

Загвойська Л., Максимів Л. Роль університетів у формуванні суспільства сталого розвитку ……………………………………………                  167

Ілляшенко С.М., Ілляшенко Н.С. Досвід розробки курсу "Інноваційний менеджмент"за програмою TEMPUS …………………………………….         171

Нилова Н.М., Нилова М. Высшее образование в Финляндии …………..      176

Прокопенко О.В., Школа В.Ю. Перспективи підготовки в СумДУ фахівців з міжнародної економіки ………………………………………..    180

Солоха Д.В., Бєлякова О.В. Дослідження проблем інтеграційних процесів в освітньому просторі України …………………………………              182

Філіпков Ю.С. Проблеми української системи освіти в контексті європейської інтеграції ……………………………………………………  184

Хворост О.О. Впровадження дистанційної освіти – досвід академії Всесвітньої Організації Інтелектуальної Власності ……………………..                188

Чорток Ю.В., Прокопенко О.О., Скиртаченко В.І. Сучасні проблеми післядипломної освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору ………………………………………        190

Шопенська Т.І. Роль і місце вищої освіти в процесі глобалізації економіки …………………………………………………………………...            192

Інформація про факультет економіки та менеджменту Сумського державного університету ………………………………………………...       194