к.е.н. Лукаш О.А. ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» В РОЗРІЗІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

 

Трансформації існуючих і поява нових соціально-економічних систем, викликані процесами, що відбуваються у світовій економіці – глобалізації, підвищення ролі інформації в економіці, переміщення акцентів з розвитку одних структурних елементів економіки до інших, викликають необхідність удосконалення підходів до викладання економічних дисциплін. Особливо актуальною ця проблема є для викладання дисципліни «Економіка підприємства» для студентів вищих навчальних закладів України.

З набуттям Україною статусу ринкової економіки, підходи та методи, які застосовувалися раніше для викладання однієї з основних дисциплін для студентів економічних спеціальностей, багато в чому втратили  свою актуальність. Так, з одного боку, необхідним є докорінне перетворення викладення студентам тих питань дисципліни, зміст яких змінився зі зміною економічної системи держави, наприклад, таких як: процеси відтворення основних фондів, амортизація основних фондів, сутність і функції природних факторів, фактор часу і його вплив на економічні процеси та ін. З іншого боку, набувають важливого значення питання, які раніше не входили в курс «Економіка підприємства», такі як, наприклад, поняття інформації та інформаційних факторів та їх роль в економіці підприємства, моделі розвитку підприємств та ін. В умовах ринкових відносин центр економічної діяльності переміщується до основної ланки всієї економіки – підприємства. Керівники підприємств та їх структурних підрозділів, управлінь, відділів вирішують різні завдання, а саме намагаються знизити до мінімуму виробничі витрати, розробляють бізнес-плани, застосовують маркетинг, здійснюють ефективне управління організаційно-економічною та виробничою діяльністю підприємства. Все це вимагає від керівників та осіб, які приймають рішення, глибоких економічних знань. В умовах ринкової економіки виживати буде те підприємство, яке найбільш грамотно і компетентно визначить вимоги ринку, створить і організує виробництво продукції, яка користується попитом.

Основною метою викладання дисципліни «Економіка підприємства» в сучасних умовах має стати формування знань і умінь виявлення закономірностей функціонування і тенденцій розвитку сучасних підприємств в умовах ринкової економіки для підвищення соціально-економічної ефективності діяльності підприємства. Таким чином, сучасні фахівці в галузі економіки підприємства мають володіти не лише глибокими теоретичними знаннями з дисципліни, але і мати практичні знання з виробничої діяльності підприємств різних галузей, володіти навичками креативного мислення, а також прийняття інтуїтивних рішень і впровадження нових ініціативних пропозицій та розробок.

Вивчення зазначених питань є необхідним, як при виданні підручників, так і при проведенні досліджень в сфері економіки підприємства.