к.е.н. Сабадаш В.В., Люльов О.В. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ У СТУДЕНТІВТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

 

Нарощення освітнього потенціалу української нації є нагальною потребою у зв’язку зі стрімким розвитком світової економіки, заснованої на знаннях. Домінуючим показником нині є зростання питомої ваги високих технологій у виробництві та наявність у особи якісних знань як запоруки впевненості у майбутньому та соціальної стабільності. Зростання ролі знань у житті окремо взятої людини, суспільства та національної економіки в цілому є глобальною тенденцією. На думку Волинчук Ю.В. саме Болонський процес є перспективою залучення інтелектуальної молоді з про європейським світоглядом, адже ЄС прагне збільшити частку високотехнологічних галузей виробництва, що потребує більшої кількості наукових співробітників, висококваліфікованих спеціалістів [1].

В умовах становлення України і переосмислення життєвих цінностей, розвитку ринкових відносин, науково-технічного прогресу саме для економічної сфери характерні постійні зміни. Їх своєчасне врахування обумовлює якість підготовки студентів як технічного, так і економічного профілів.

Аналіз навчальних планів, програм та навчально-методичного забезпечення підготовки студентів технічних спеціальностей показав: вивчення економічних дисциплін є обов’язковим елементом підготовки студентів технічних спеціальностей; економічна підготовка студентів технічних спеціальностей встановлює, приблизно, 4 % від загального обсягу часу; збільшені обсяги навчального матеріалу з незмінним терміном загальної підготовки студентів у ВНЗ і вивчення економічних дисциплін;  друге протиріччя виникає між вимогами до загальної підготовки майбутніх фахівців та відокремленістю від неї економічного компоненту; третє протиріччя виникає між вимогами до економічної підготовки студентів технічних спеціальностей; четверте  протиріччя виникає між звичністю застосування традиційних технологій навчання у вищій школі, та вимогами щодо застосування нових, зокрема інформаційних, технологій; п’яте протиріччя виникає між низьким рівнем використання засобів комп’ютерної техніки у процесі економічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів та додатковими можливостями цієї техніки для навчального процесу, що обумовлене її стрімким розвитком; шосте протиріччя виникає між низьким рівнем використання прикладного аспекту економічної компоненти та фаховою спрямованістю технічних спеціальностей.

Отже, економічна підготовка студентів технічних спеціальностей потребує наукового обґрунтування, розробки та впровадження відповідної методики, яка б сприяла усуненню виявлених недоліків традиційної підготовки та покращенню рівня сформованості економічних знань студентів.

Рішення цього питання ми бачимо в установці комплексної мережі міжтемних зв’язків навчального матеріалу економічних дисциплін з матеріалом всіх інших дисциплін технічних спеціальностей, та виборі й застосуванні технологій навчання, які передбачають використання засобів комп’ютерної техніки, і сприяють активізації та раціоналізації роботи студентів.

 

Волинчук Ю.В. Національна система вищої освіти у Європейському освітньому просторі [Електронний ресурс]. − Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/En/ETEI/2007_4/zbirnuk_ETEI_07_83.pdf