к.е.н. Дерев’янко Ю.М. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У СУМДУ

 

Незважаючи на те, що вже протягом не одного року в Сумському державному університеті впроваджено кредитно-модульну систему організації навчального процесу (її порядок регламентується Положенням про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Сумському державному університеті, надалі – Положення), залишається велика кількість дискусійних її положень, та положень, що вимагають додаткових роз’яснень, які необхідно чітко закріпити в Положенні.

На нашу думку, серед основних таких питань можна назвати.

Щодо заохочувальних балів (п. 3.3 Положення). Чи можуть заохочувальні рейтингові бали нараховуватися за види навчальної роботи непов’язані із дисципліно викладання?

Незрозумілими є принципи на які спирається розподіл шкали оцінювання успішності студента (п. 3.6 Положення). На нашу думку нерівномірним виглядає розподіл між оцінками «добре» і «задовільно» (25% і 15% відповідно).

Щодо відповідальних за організацію та проведення модульно-рейтингової системи навчання (п. 3.10 Положення). Потребує додаткових роз’яснень сфера відповідальності викладачів, що проводять лекційні, практичні, лабораторні заняття

Ліквідація заборгованості студентом по контрольним заходам (п. 4.2 Положення) вимагає роз’яснень в частині порядку перескладання та його оцінювання. Основна проблема, на нашу думку, полягає в необхідності урахування поточної систематичної успішності студента. Іншими словами, необхідно враховувати (і це факт повинен впливати на набрані студентом бали) той факт, що є студенти які вчасно і успішно складають заходи підсумкового контролю, а є такі, які незалежно від причини (поважна чи ні) роблять це за допомогою перескладання таких заходів контролю.

Викликає також неоднозначні оцінки той факт, що фактично студент не може отримати оцінку вищу за «задовільно» при складанні заходу підсумкового семестрового контролю (п. 4.8с та 4.9с Положення). Адже, можуть бути умови коли студент з поважних причин не мав можливості отримати більшу кількість балів протягом семестру.

Потребує роз’яснень порядок повторного вивчення дисципліни (п. 4.8е Положення) та ролі викладача у такому вивченні, а також порядок складання та оцінювання заходів підсумкового контролю з таких дисциплін.

Суперечливим та незрозумілим є п. 4.10 Положення, оскільки незрозуміло як навчальна дисципліна може одночасно викладатися за двома схемами семестрової атестації та особливості викладання таких дисциплін і їх оцінювання.

Зазначені питання вимагають детального вивчення та обговорення серед провідних викладачів.

 

Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Сумському державному університеті (нова редакція) [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.sumdu.edu.ua/ua/general/structure/branch/method/