к.е.н. Лукיянихіна О.А. Вакуленко І.А ПЕРЕВАГИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВУ РАМКАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ

 

Освіта – основа розвитку особистості, суспільства, нації та держави. Вона є визначальним чинником політичної, соціально-економічної, культурної та наукової життєдіяльності суспільства. Освіта відтворює та нарощує його інтелектуальний, духовний та економічний потенціал.

Суспільство та освіта знаходяться у тісному взаємозв’язку: з одного боку, суспільство (через відповідні інституції) визначає якісний рівень та пріоритети освіти, з іншого, освіта визначає майбутнє обличчя суспільства. На різних етапах розвитку суспільства освітня діяльність мала різні акценти та форми, що відповідали його традиціям та потребам.

Освіта як ключовий елемент суспільного розвитку характеризується, по-перше, цінностями, на які вона орієнтується, по-друге, завданнями, які вирішує, по-третє, методами, які для цього використовуються. Основне завдання сучасної освіти - підготовка універсального спеціаліста з глибокими знаннями. Вочевидь, вирішити дане завдання неможливо шляхом одноразового навчання, незалежно від програм, що використовуватимуться, та кваліфікації викладачів, що прийматимуть участь у навчальному процесі. Навчати ж одну особу кілька разів є недоцільно, адже це перетворює навчання на самоціль. Наблизитися до виконання головного завдання освіти може допомогти Болонська система, яка базується на кредитно-модульній технології навчання. Акцентування уваги на самостійній роботі студентів, на самонавчанні, дозволяє розвинути здатність до самостійного мислення, самонавчання, формуючи навички здобуття знань у майбутньому (не лише через університетську систему).

Орієнтація на самостійну позааудиторну роботу має вагоме значення при підготовці студентів-магістрів, для яких навички проведення наукових досліджень, робота з джерелами інформації є важливим і обов’язковим елементом діяльності.

Між тим необхідною організаційною передумовою здійснення самостійної роботи студентів є забезпечення різноманітності форм отримання ними навчальної інформації, що відкриє перед кожним можливість максимально ефективного засвоєння матеріалу і найефективнішим використанням характерного йому типу пам’яті та мислення.

Корисність даної роботи особливо помітна при підготовці менеджерів, адже розвиває у студентів аналітичне мислення, здібності до узагальнення та систематизації, що сприяє формуванню необхідних професійних компетенцій.

При цьому відмінності у професійних компетенціях студентів різних спеціальностей не дозволяють визначити оптимальний рівень та форми самостійної роботи, що будуть універсальними одночасно для всіх напрямків підготовки.

Загалом, самостійна робота студента, реалізована через кредитно-модульну технологію забезпечує можливості широкого застосування форм навчання, орієнтованих на конкретного студента, а відтак розвитку та удосконалення системи освіти для максимального задоволення суспільних потреб, викликаних переходом до інформаційного суспільства.