д.е.н. Прокопенко О.В., к.е.н. Школа В.Ю. ПЕРСПЕКТИВИ ПІДГОТОВКИ В СумДУФАХІВЦІВ З МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ

 

На факультеті економіки та менеджменту Сумського державного університету ведеться підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів зі спеціальностей «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Менеджмент організацій», «Фінанси», а також спеціалістів зі спеціальності «Управління проектами» та магістрів зі спеціальностей «Адміністративний менеджмент», «Бізнес-адміністрування», «Економіка довкілля та природних ресурсів», «Управління інноваційною діяльністю».

Доцільність проведення освітньої діяльності з підготовки фахівців за спеціальністю «Міжнародна економіка» в Сумському державному університеті обумовлюється тим, що Сумська область має достатньо високий експортно-імпортний потенціал, відіграє важливу роль у системі митного регулювання як прикордонна область. Підприємства та організації області співробітничають близько зі 100 країнами світу, що зумовлює достатньо високу потребу у висококваліфікованих фахівцях, здатних здійснювати керівну діяльність в означеній галузі.

Підготовка за спеціальністю «Міжнародна економіка» спрямована на змістовний аналіз та об’єктивну оцінку рівнів і закономірностей розвитку міжнародних економічних систем і окремих процесів; планування і прогнозування розвитку різних секторів міжнародної економіки, підприємств всіх форм власності, які беруть участь у зовнішньоекономічній діяльності; мотивацію співпраці з транснаціональними корпораціями; прийняття управлінських рішень для підприємств і організацій, які залучені до світогосподарських відносин у межах інноваційно-інвестиційної діяльності.

Фахівці з міжнародної економіки призначені для роботи в банках; страхових компаніях; інвестиційних фондах; міжнародних організаціях; органах державного управління та місцевого самоврядування; на підприємствах усіх форм власності; на спільних підприємствах та підприємствах з іноземними інвестиціями; в науково-дослідних інститутах і лабораторіях; консультаційних закладах, які займаються проблемами міжнародної економіки; в системі підготовки кадрів та підвищення їх кваліфікації тощо.

Об’єктом діяльності таких фахівців є робота, пов'язана з проведенням реорганізації підприємств та створенням спільних підприємств з іноземним капіталом; розробкою міжнародних стратегій розвитку країни, регіону та окремих суб’єктів господарювання; забезпеченням аналізу патентно-правової та комерційної інформації, пошуком і вивченням іноземних стратегічних партнерів та інвесторів, проведенням зовнішніх і внутрішніх маркетингових досліджень товарів та послуг, обґрунтуванням перспективних напрямів розвитку міжнародної економічної діяльності; регулюванням міжнародної торгівлі, міжнародної фінансово-інвестиційної діяльності та забезпеченням правомочності міжнародної економічної діяльності; наданням консультаційних послуг в галузі менеджменту зовнішньоекономічної діяльності; забезпеченням документообігу експортно-імпортної діяльності та оформленням фінансово-розрахункових і банківських операцій; проведенням внутрішнього та зовнішнього аудиту міжнародної діяльності суб’єктів господарювання.

Необхідність підготовки за цією спеціальністю підтверджується також тим, що в університеті в останні роки суттєво нарощуються обсяги підготовки іноземних студентів. Для іноземних студентів викладання проводиться мовою, яку вони обирають: англійською, російською або українською. Високий рівень кваліфікації викладачів та досконале володіння ними англійською мовою (яке, зокрема, забезпечується організованими в університеті курсами по вивченню іноземної мови викладачами, на яких безкоштовно готують до викладання дисциплін певної спрямованості) зумовило значний притік іноземних студентів на факультет.

В теперішній час навчається близько 800 студентів (в 2006–2007 навчальному році – 519) з майже 60 держав, у тому числі з США, Західної Європи, Австралії, усіх регіонів Азії та Африки, зокрема за спеціальностями економічної спрямованості (близько 60 студентів). Аналіз свідчить, що відкриття спеціальності «Міжнародна економіка» збільшить приток іноземних студентів, які цим цікавляться.