к.е.н. Грищенко В.Ф., Коваленко Л.Ю. Розвиток підходів до визначення економічної сутності поняття«Трудовий потенціал території»

 

Актуальність дослідження полягає у тому, що інтенсифікація комерційно-господарської діяльності та перехід від кількісних до якісних критеріїв оцінки економічного зростання призвели до появи такого поняття як «трудовий потенціал території».

І.М. Антонова в роботі [1, с.142-143] зазначає, що існує безліч думок вчених щодо визначення поняття трудовий потенціал як економічної категорії. При цьому різні автори вкладають в це поняття різне змістовне навантаження.

Так А.К. Гудсков, О.М. Левченко та Ю.В. Орленко в своїх роботах [2, с. 180-189] відмічають, що трудовий потенціал є складною економічною категорією, дослідження якої потребує комплексного і системного підходів.

В.В. Онікієнко [3, с. 35] вважає, що трудовий потенціал – це сукупність працездатного населення, що має відповідну професійно-кваліфікаційну підготовку, використовує працю в народному господарстві з урахуванням його технічної та технологічної оснащеності.

А.Ю. Жулавський [4, с. 114], аналізуючи існуючі визначення поняття трудовий потенціал, відмічає суттєві розбіжності у поглядах різних учених щодо змісту даної економічної категорії, що, в свою чергу, значно стримує розробку єдиної науково-методичної бази щодо економічної оцінки трудового потенціалу.

І.О. Джаін [5, с. 67] визначає трудовий потенціал як сукупну здатність економічно активного населення певної території забезпечувати виробництво споживчих вартостей, що відповідають потребам суспільства на даному етапі його розвитку в конкретних соціально-економічних і науково-технічних умовах.

На нашу думку під трудовим потенціалом регіону як економічною категорією слід розуміти об’єктивно існуючу, відносно стійку інтегральну здатність економічно активного населення певного регіону (з урахуванням його якісних та кількісних характеристик) створювати матеріальні та духовні блага з метою найбільш повного задоволення потреб суспільства на сучасному етапі його розвитку.

 

Антонова І.М. Аспекти суті і ефективності використання трудового потенціалу / І.М. Антонова // Реструктуризація економіки та інвестиції в Україні. – Чернівці: ЧДУ, 1998. – С. 142-143.

Гудсков А.К. До питання якісної характеристики трудового потенціалу / А.К. Гудсков, О.М. Левченко, Ю.В.Орленко // Проблеми аеронавігації [За ред. С.М. Неділька, Вип. 2, ч. 1]. – Кіровоград: ДЛАУ, 1997. С. 180 – 189.

Оникиенко В.В. Трудовой потенциал УССР, программно-целевое управление / В.В. Оникиенко, Е.М.Либанова // Вестник АН УССР, 1986. – №1. – С. 34-46.

Жулавский А.Ю. Экономическая оценка трудового потенциала региона / А.Ю. Жулавский, И.О. Джаин // Вестник СумГУ. Серия Экономика, 1998. – №3. – С. 113-120.

Джаин И.О. Оценка трудового потенциала: [Монография] / И.О. Джаин. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2002. – 250 с.