Шопенська Т.В. РОЛЬ І МІСЦЕ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

 

Глобалізація економіки обумовлює необхідність формування в Україні якісного трудового потенціалу, конкурентноздатного як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках праці. Успішна конкуренція на них працівника об‘єктивно неможлива без вирішення проблем якості підготовки в навчальних закладах, яка б відповідала вимогам суспільства і людини.

Якщо на рубежі ХІХ-ХХ століть основне завдання освіти розглядалось як передача молодому поколінню знань, що людство набуло в процесі свого розвитку, то на сучасному етапі все більшої популярності здобувають концепції про необхідність неперервної освіти і випереджаючого характеру освіти щодо розвитку суспільства. Зростає  важливість постійного підвищення кваліфікації майже з усіх спеціальностей, потреби максимальної відповідності навчання кадрів до рівня засвоєння ними останніх досягнень сучасної теорії і практики в цих галузях.

У США ще два десятиліття тому з‘явилась концепція глобальної освіти, що знайшла ефективне застосування у багатьох економічно розвинених державах. В умовах глобалізації освіти ринок ставить свої вимоги до якості, змісту і форм організації освіти, підвищує її соціальне значення. У системі ринкових відносин недостатньо освічена людина має більший ризик рано чи пізно стати безробітною. Більше того, від людини нині очікують роботи якісної, творчої. На сучасному підприємстві потрібний фахівець ерудований, критично мислячий, готовий до дослідницької роботи, здатний управляти колективом. А ці характеристики прямо пов‘язані з освітою, що стає потужним чинником інтенсифікації виробництва, підвищення якості товарів та послуг, і, звісно ж, одержання прибутку.

Глобалізація відкриває перед людством нові величезні можливості та ставить нові завдання, розв‘язати які без освіти і науки неможливо. Роль і місце вищої освіти в сучасному світі, її найважливіші людино-творчі функції світового цивілізаційного масштабу, філософські підвалини і технологічні можливості її впливу на глибинні процеси економіки, культури, формування ментальних характеристик людини і суспільства – ключові освітні проблеми сучасності і майбутнього людської цивілізації.

Таким чином, за сучасних умов коли перед Україною стоїть стратегічне завдання інтеграції у Європейський та загалом світовий простори, мають бути чітко визначені принципи та реальні механізми на основі і за сприянням яких, в державі буде розвиватися вища освіта, а отже і її кадровий потенціал, якість якого стає головною передумовою подальшого розвитку нашої держави. 

 

Арсенко А. Глобалізація: соціальні зміни і наслідки напередодні ХХІ століття // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1999. - № 1. – С. 39-43.

Капченко Р.Л. Шляхи трансформації вітчизняної вищої освіти в контексті глобалізацій них процесів// Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 156. – Дніпропетровськ:ДНУ,2002.–С.76-82.

 

Факультет економіки та менеджменту

Сумського державного університету

 

 

 

 

 

 

 

http://fem.sumdu.edu.ua/проводить навчання за спеціальностями:

економіка підприємства (освітньо-кваліфікаційні рівні (ОКР): бакалавр, спеціаліст, магістр);

маркетинг (ОКР: бакалавр, спеціаліст, магістр);

менеджмент організацій (ОКР: бакалавр, спеціаліст, магістр);

фінанси (ОКР: бакалавр, спеціаліст, магістр);

адміністративний менеджмент (ОКР - магістр);

бізнес-адміністрування (ОКР - магістр);

економіка довкілля та природних ресурсів (ОКР - магістр);

управління інноваційною діяльністю (ОКР - магістр);

управління проектами (ОКР - спеціаліст).

Навчання проводиться українською, англійською та російською мовами. На факультеті навчаються студенти з 15 країн, які стовідсотково забезпечуються гуртожитком у мальовничому місці біля озера Чеха з пляжною зоною.

Факультет надає освіту високої якості, що відповідає освітнім стандартам США, та через Лондонське міжнародне товариство видає випускникам сертифікати IES, що визнаються в Європі.

Студенти проходять стажування у Літніх школах України, Швеції, Німеччини, Словаччини, Чехії, США, Туреччини та інших країн.

Студенти факультету є переможцями всеукраїнських і міжнародних предметних та фахових олімпіад, конкурсів наукових робіт, маркетингових і бізнес-планів, авторами наукових публікацій, призерами науково-практичних конференцій і семінарів, що проходять у Польщі, Німеччині, Словаччині, Швеції, Іспанії, Австрії, Росії, Білорусі та інших країнах світу.

Вони є стипендіатами персональних стипендій Президента України, Верховної Ради, Голови Обласної державної адміністрації та Обласної ради, а також ряду інших стипендій університетського рівня.

Під час навчання на факультеті студенти мають можливість отримати військове звання офіцера запасу на військовій кафедрі Сумського державного університету.

Випускники факультету продовжують навчання в Україні та за кордоном, є керівниками та начальниками відділів престижних підприємств, організацій та фінансових установ, працюють в органах державної влади та місцевого самоврядування, мають успішний власний бізнес.

Факультет проводить ряд конференцій. Так, у 2010 році проведено 7 конференцій, а саме:

16-та Міжнародна конференція «Економіка для екології»;

10-та Всеукраїнська наукова конференція «Екологічний менеджмент в загальній системі управління»;

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг інновацій та інновації у маркетингу»;

Міжнародна конференція «Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону»;

Міжнародна онлайн-конференція «Історія та перспективи соціально-економічного, державного регулювання та місцевого самоврядування Півдня Росії та України»;

науково-практична конференція «Економічні проблеми сталого розвитку»;

науково-методична конференція «Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до Європейського освітнього простору».

На факультеті видаються наукові журнали, зареєстровані в переліку ВАК України, а саме:

«Вісник СумДУ. Серія Економіка» (гол. ред. Теліженко О.М.);

Міжнародний науковий журнал «Механізм регулювання економіки» (гол. ред. Мельник Л.Г.);

«Проблеми і перспективи управління в економіці» (гол. ред. Козьменко С.М.).

Також започатковано видання наукового журналу «Маркетинг та менеджмент інновацій» (гол. ред. Ілляшенко С.М.).

При факультеті діють аспірантура і докторантура за трьома спеціальностями, а також спеціалізована вчена рада по захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями:

економіка та управління підприємствами,

економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

На факультеті захистили дисертації більше ніж 200 осіб. Серед випускників факультету – професори університетів США, Нідерландів, Канади та інших країн.

Очолює факультет економіки та менеджменту Прокопенко Ольга Володимирівна – випускниця цього факультету, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії, автор більше ніж 260 наукових і навчально-методичних праць, лауреат гранту Президента України, двічі стипендіат Кабінету Міністрів України.Наукове видання

 

 

 

Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграціїдо європейськогоосвітнього простору

 

 

Матеріали

науково-методичної конференції

(Суми, 6–7 жовтня 2010 року)

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний за випуск О.В. Прокопенко

Комп’ютерне верстання О.В. Люльова

 

 

 

Підписано до друку 15.12.2010 р.

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. 10,92 Обл.-вид. арк. 8,89. Тираж 300 пр. Зам. №

 

Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.