Про Г. С. Сковороду

 

Александрович, Т. З.   Поетика прози Григорія Сковороди : автореферат... канд. філол. наук : спец. 10.01.01 – українська література / Т. З. Александрович. – К. : НАН Укр. Ін‑т літератури ім. Т.Г. Шевченка, 2007. – 20 с.

Вандышев, В. Н. Варсава, или жизнь после : монографія / В. Н. Вандышев. — Х. : Издатель Савчук О.О., 2012. — 360 с. 

Гнатюк, Л. П.   Мовна свідомість і мовна практика Григорія Сковороди в контексті староукраїнської книжної традиції : автореферат... д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 – українська мова / Л. П. Гнатюк. – К. : Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка Ін-т філології, 2011. – 35 с.

Гузар, І.   Вибрані праці про Г. Сковороду, Т. Г. Шевченка і І. Канта / І. Гузар. – Донецьк, 2004. – 297 с.

Драч, І. Ф.   Григорій Сковорода : біографічна повість / І. Ф. Драч, С. Б. Кримський, М. В. Попович ; за ред. В. М. Нічик. – К. : Молодь, 1984. – 216 с. – (Серія біографічних творів "Уславлені імена" ; Вип.60).

Закала, М. М.   Свобода як антропологічна проблема у філософії Григорія Сковороди : автореферат... канд. філос. наук : спец. : 09.00.05 – історія філософії / М. М. Закала. – Львів : МОН, молоді та спорту Укр. Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2012. – 19 с.

Йосипенко С. Л. Философия Григория Сковороды: проблемы, направления и история исследования / С. Л. Йосипенко.- Режим доступа:

http://www.runivers.ru/philosophy/logosphere/366422/

Іванова, Н. В.   Метатеорія поглядів Г. Сковороди : філософсько-освітній аспект : автореферат... канд. філос. наук : спец. 09.00.10 – філософія освіти / Н. В. Іванова. – Одеса : Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, 2010. – 20 с.

Кононенко, Т. П.   Українознавчі виміри філософської спадщини Г. Сковороди : автореферат... канд. філос. наук : спец. 09.00.12 – українознавство (філософські науки) / Т. П. Кононенко. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2011. – 36 с.

Кравченко, О. П.   Вчення про людину у філософії Георгія Кониського і Григорія Сковороди : автореферат дис... канд. філос. наук : спец. 09.00.05 / О. П. Кравченко. – К. : Інститут філософії ім. Г. Сковороди НАН України, 2006. – 20 с.

Кулик, І. О.   Творча спадщина Григорія Сковороди в педагогічній історіографії : автореферат... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 –  загальна педагогіка та історія педагогіки / І. О. Кулик. – Полтава : Полтавський держ. педагогічний ун-т, 2009. – 20 с.

Левченко, В. В.   Художньо-образна система Григорія Сковороди : автореферат... канд. філос. наук : спец. 09.00.08 – естетика / В. В. Левченко. – Луганськ : Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, 2008. – 16 с.

Лощиц, Ю. М. Григорий Сковорода. Странствующий философ в житии и преданиях: биографическое повествование / Ю. М. Лощиц. – Режим доступа:

http://sklaviny.ru/libris/lib_l/lschc00.php

Мовчан, Р. Український модернізм 1920-х : портрет в історичному інтер'єрі : монографія / Р. Мовчан. — К. : ВД "Стилос", 2008. — 544 с.

Морально-естетичні ідеї Г. С.Сковороди і сучасний світ : матеріали тез і виступів Всеукраїнського симпозіуму, 19–20 травня 2006 року / відп. за вип. В. М. Вандишев. – Суми : Сумський державний університет, 2006. – 78 с.

Поліщук, Ф. М.   Григорій Сковорода : cемінарій / Ф. М. Поліщук. – К. : Вища школа, 1972. – 208 с.

Сковорода Григорій : дослідження, розвідки, матеріали : збірник наукових праць / упоряд. : В. М. Нічик, Я. М. Стратій. – К. : Наукова думка, 1992. – 382 с. – (Філософія України).

Учення Григорія Сковороди про дух, духовність та істину : історія та сучасність : матеріали ІІ Міжнародної науково-теоретичної конференції 3–5 грудня 2007 року. – Суми : Сумський державний університет, 2007. – 163 с.

Учення Григорія Сковороди про дух, духовність та істину: історія і сучасність : програма ІІ Міжнародної науково-теоретичної конференції 3–5 грудня 2007 року / В. М. Вандишев. – Суми : Сумський державний університет, 2007. – 10 с.

Ушкалов, Л.   Сковорода та інші. Причинки до історії української літератури / Л. Ушкалов. – К. : Факт, 2007. – 552 с. – (Висока полиця).

Ушкалов, Л.В.   Григорій Сковорода і антична культура / Л. В. Ушкалов. – Х. : ТОВ "Знання", 1997. – 180 с.

Філософський та літературознавчий виміри сучасних гуманітарних досліджень [Текст] : матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції до 287-ліття з дня народження Г. С. Сковороди, м. Суми, 17–19 грудня 2009 року / редкол. : В. М. Вандишев, В. О. Артюх. — Суми : Сумський державний університет, 2009. — 109 с.

Чернега, Т. М.   Антропоцентризм як принцип філософської інтерпретації історії (на матеріалі творчості Г. С. Сковороди) : автореферат… канд. філос. наук: спец. 09.00.03 / Т. М. Чернега. – Одеса : Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2006. – 20 с.

Чернишов, В. В.   Парадигма синтезу західної та східної філософсько-теологічних традицій у творчості Г. С. Сковороди : автореферат... канд. філософських наук : спец. 09.00.05 – історія філософії / В. В. Чернишов. – К. : Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2010. – 20 с.

Шевчук, В. О.   Пізнаний і непізнаний Сфінкс: Григорій Сковорода сучасними очима : розмисли / В. О. Шевчук. – К. : Університетське видавництво "Пульсари", 2008. – 528 с. 

Шевчук, Т. С.   Антична спадщина в художній рецепції Григорія Сковороди : автореферат... канд. філол. наук : спец.  10.01.05 – порівняльне літературознавство / Т. С. Шевчук. – К. : НАН Укр. Ін‑т літератури ім. Т. Г. Шевченка, 2010. – 40 с.

 

Александрова, О. С.   Розуміння сутності людини в творчості Г. С. Сковороди в контексті філософського аналізу специфіки економічного розвитку сучасної України / О. С. Александрова // Морально-естетичні ідеї Г. С. Сковороди і сучасний світ : матеріали тез і виступів Всеукраїнського симпозіуму, 19–20 травня 2006 року / відп. за вип. В. М. Вандишев. – Суми : Сумський державний університет, 2006. – С. 30–31.

Антропологічна спрямованість філософії Г. Сковороди // Історія української філософії : навч. посіб. / Ю. О. Федів, Н. Г. Мозгова. – К. : Вид-во Україна, 2000. – С. 127–136.

Антропологічна спрямованість філософської думки Г. С. Сковороди // Історія філософії в стислому викладі : навч. посіб. / Ю. П.Тарєлкін, В. О.Цикін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 166–172.

Артюх, В. О.   Вчення Григорія Сковороди про матерію в інтерпретації Віктора Петрова / В. О. Артюх // Філософський та літературознавчий виміри сучасних гуманітарних досліджень : матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції до 287-ліття з дня народження Г. С. Сковороди, м. Суми, 17–19 грудня 2009 року / редкол. : В. М. Вандишев, В. О. Артюх. – Суми : Сумський державний університет, 2009. – С. 27–28.

Артюх, В. О.   Про тлумачення Дмитром Донцовим деяких ідей Григорія Сковороди / В. О. Артюх // Учення Григорія Сковороди про дух, духовність та істину : історія та сучасність : матеріали ІІ Міжнародної науково-теоретичної конференції 3–5 грудня 2007 року. – Суми : Сумський державний університет, 2007. – С. 39–41.

Білик, О. М.   Мандрівний спосіб життя Григорія Сковороди, традиції паломництва і сакральне / О. М. Білик, Я. М. Білик // Морально-естетичні ідеї Г. С. Сковороди і сучасний світ : матеріали тез і виступів Всеукраїнського симпозіуму, 19–20 травня 2006 року / відп. за вип. В. М. Вандишев. – Суми : Сумський державний університет, 2006. – С. 27.

Бондар, І. О.   Вплив античної спадщини на систему філософських поглядів Сковороди Г. С. (на основі порівняльного аналізу з поглядами Епікура, кініків та стоїків) / І. О. Бондар // Морально-естетичні ідеї Г. С. Сковороди і сучасний світ : матеріали тез і виступів Всеукраїнського симпозіуму, 19–20 травня 2006 року / відп. за вип. В. М. Вандишев. – Суми : Сумський державний університет, 2006. – С. 73–76.

Бубенщиков, Р. В.   Г. С. Сковорода – видатний ритор-гуманіст / Р. В. Бубенщиков, Л. М. Яременко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 14–28 квітня 2004 р. – Суми : Сумський державний університет, 2004. – С. 129–131.

Вандишев, В. М.   Григорій Сковорода як християнин / В. М. Вандишев // Християнство в контексті історії і культури України : матеріали I Міжнародної наукової конференції (Київ, 28–29 листопада 1997 року). – К., 1997. – С. 33–34.

Вандышев, В. Н.   Аристократ духа – Г. С. Сковорода / В. Н. Вандышев // Filozofia slowianska a tozsamosc europejska. – Warszawa, 2010. – S. 485–496.

Вандышев, В. Н.   Вечер философа (Г. С. Сковорода о смерти и бессмертии) / В. Н. Вандышев // Вісник Харківського національного університету. – 2010. – № 894. – С. 5–10.

Вандышев, В. Н.   Встреча с Философом (к вопросу о влиянии философии Г. С. Сковороды на учение Н. Ф. Федорова / В. Н. Вандышев // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2010. – Вип. 43. – С. 43–56.

Вандышев, В. Н.   Г. С. Сковорода – наследник классической европейской науки / В. Н. Вандышев // Учення Григорія Сковороди про дух, духовність та істину : історія та сучасність : матеріали ІІ Міжнародної науково-теоретичної конференції 3–5 грудня 2007 року. – Суми : Сумський державний університет, 2007. – С. 3–4.

Вандышев, В. Н.   Г. С. Сковорода : мысли о вечности, о времени, о знании (интертекстуальная реконструкция) / В. Н. Вандышев // Філософія спілкування : філософія, психологія, соціальна комунікація : науково-практичний філософський журнал. – 2011. – № 4. – С. 148 – 153.

Вандышев, В. Н.   Григорий Сковорода : культуротворческий феномен мыслителя / В. Н. Вандышев // Czlowiek - Kultura - Spoleczenstwo. – Chelm : W-wo WSSMiKS w Chelmie, 2010. – S. 133–149.

Вандышев, В. Н.   Григорий Сковорода : на пути к духовному уединению / В. Н. Вандышев // Сумська старовина. – 2010. – № XXXI-XXXII. – С. 135–148.

Вандышев, В. Н.   Ноосферные представления Г. С. Сковороды / В. Н. Вандышев // Сталий розвиток в контексті проблем формування особистості та ідей Г. С. Сковороди : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції в межах Великого Проекту "Григорій Сковорода - 300", 16–17 жовтня 2008 р. – Х., 2008. – С. 247–250.

Вандышев, В. Н.   Творческие искания Г. С. Сковороды : вопросы по поводу / В. Н. Вандышев // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2002. – Вип. 11. – С. 19–26.

Вандышев, В. Н.   Философия гуманизма Г. С. Сковороды в контексте европейской традиции / В. Н. Вандышев // Морально-естетичні ідеї Г. С. Сковороди і сучасний світ : матеріали тез і виступів Всеукраїнського симпозіуму, 19–20 травня 2006 року / відп. за вип. В. М. Вандишев. – Суми : Сумський державний університет, 2006. – С. 3 – 6.

Вандышев, В. Н.   Философско-теологические искания Г. С. Сковороды / В. Н. Вандышев // Тези доповідей науково-теоретичної конференції викладачів, співробітників, студентів СумДУ з соціально-гуманітарних проблем. – Суми, 1995. – С. 49–53.

Вандышева-Ребро, Н. В.   "Информационная реаль­ность" Г. С. Сковороды и современность / Н. В. Вандышева-Ре­бро // Морально-естетичні ідеї Г. С. Сковороди і сучасний світ : матеріали тез і виступів Всеукраїнського симпозіуму, 19–20 травня 2006 року / відп. за вип. В. М. Вандишев. – Суми : Сумський державний університет, 2006. – С. 21 – 22.

Васянович, Г.   Григорій Сковорода – філософ і педагог / Г. Васянович // Вісник Львівського університету. Сер. Педагогічна. – 2004. – Вип. 18. – С. 239–251.

Видання книги Тараса Кононенка "Божественна симфонія Григорія Сковороди" // Літературна Україна. – 2011. – № 1. – 6 січня. – С. 14.

Войтов, В. В.   Етико-правовий вимір філософії Г. С. Сковороди / В. В. Войтов // Морально-естетичні ідеї Г. С. Сковороди і сучасний світ : матеріали тез і виступів Всеукраїнського симпозіуму, 19–20 травня 2006 року / відп. за вип. В. М. Вандишев. – Суми : Сумський державний університет, 2006. – С. 29–30.

Воронкова, В. Г.   Метафізичні виміри творчості Г. С. Сковороди / В. Г. Воронкова // Морально-естетичні ідеї Г. С. Сковороди і сучасний світ : матеріали тез і виступів Всеукраїнського симпозіуму, 19–20 травня 2006 року / відп. за вип. В. М. Вандишев. – Суми : Сумський державний університет, 2006. – С. 13–16.

Г. С. Сковорода // Фiлософiя : навч. посіб. / I. С. Старо­войт, Т. О. Сілаєва, Г. О. Орендарчук. – Тернопiль : Астон, 1997. – С. 48–51.

Гаврюшин, Н. К.   Вольтер и Григорий Сковорода: две софиологии? / Н. К. Гаврюшин // Труди Київської Духовної Академії. – 2011. – № 14. – С. 155–165.

Галаур, С.   Благословенні ви, сліди мандрівника Сковороди... : візитівкою Слобожанщини став літературно-меморіальний музей видатного українського філософа / С. Галаур // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 87. – 17 травня. – С. 8, 17.

Головченко, А.   Проблема истины в эпистолярии Г. Сковороды и Л.-А. Сенеки / А. Головченко, А. Е. Лебедь // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету / відп. за вип. Л. П. Валенкевич. – Суми : Сумський державний університет, 2010. – Ч. ІІІ. – С. 113–114.

Гордієнко, М. Г.   Екзистенціальний плюралізм Григорія Сковороди як передумова досягнення людського щастя / М. Г. Гордієнко // Морально-естетичні ідеї Г. С. Сковороди і сучасний світ : матеріали тез і виступів Всеукраїнського симпозіуму, 19–20 травня 2006 року / відп. за вип. В. М. Вандишев. – Суми : Сумський державний університет, 2006. – С. 23–25.

Григорий Сковорода (1722-1794) философ, поэт, педагог, просветитель // 100 великих украинцев. – Режим доступа: http://fisechko.ru/100vel/ukrain/32.html

Григорій Савич Сковорода (1722–1794) // Українська література ХІ–ХVІІІ століть : хрестоматія з коментарями / Є. А. Карпіловська, Л. О. Тарновецька. – Чернівці : Прут, 1997. – С. 329–334.

Григорій Савич Сковорода // Історія української філософії : навч. посіб. / упоряд. М. В. Кашуба. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – С. 186–199.

Григорій Савович Сковорода // Філософія : підручник / за ред. О. П. Сидоренка. – К. : Знання, 2009. – С. 351–354. – (Вища освіта ХХІ століття).

Григорій Сковорода (1722–1794) // Українська література : для іноземних студентів : підручник / С. І. Дяченко, О. В. П'ятецька. – К. : Академія, 2010. – С. 38–42. – (Альма-матер).

Григорій Сковорода : вчення про три світи // Історія філософії. Проблема людини та її меж : навч. посіб. / Н. Хамітов, Л. Гармаш, С. Крилова. – К. : Наукова думка, 2000. – С. 193–195.

Григорій Сковорода: вчення про три світи // Історія філософії. Проблема людини та її меж : навч. посіб. зі словником / Н. Хамітов, Л. Гармаш, С. Крилова. – К. : КНТ; ЦНЛ, 2006. – С. 181–183.

Гришин, І.Я.   Деякі стратегічні аспекти формування суспільства знань новаторського типу в контексті реалізації великого проекту "Григорій Сковорода - 300" / І. Я. Гришин // Морально-естетичні ідеї Г. С. Сковороди і сучасний світ : матеріали тез і виступів Всеукраїнського симпозіуму, 19–20 травня 2006 року / відп. за вип. В. М. Вандишев. – Суми : Сумський державний університет, 2006. – С. 6–13.

Дудко, Д. М.   Сковородинський ідеал "сродної" праці і реальність соціалізму / Д. М. Дудко // Морально-естетичні ідеї Г. С. Сковороди і сучасний світ : матеріали тез і виступів Всеукраїнського симпозіуму, 19–20 травня 2006 року / відп. за вип. В. М. Вандишев. – Суми : Сумський державний університет, 2006. – С. 66–68.

Єфімець, О. П.   Учитель у філософських рефлексіях Г. С. Сковороди / О. П. Єфімець // Новий колегіум. – 2007. – № 5. – С. 65–69.

Жадько, В. А.   Якою є релігійність філософії Г. Сковороди? / В. А. Жадько // Морально-естетичні ідеї Г. С. Сковороди і сучасний світ : матеріали тез і виступів Всеукраїнського симпозіуму, 19–20 травня 2006 року / відп. за вип. В. М. Вандишев. – Суми : Сумський державний університет, 2006. – С. 16–18.

Життя і спосіб філософування Григорія Сковороди // Філософія : сім видатних постатей : текст лекцій / О. М. Кобяков. – Суми : Сумський державний університет, 2007. – С. 111-123.

Життя та філософська діяльність Г. Сковороди // Філософія : навч. посіб. / О. А. Смольков, Ю. Л. Дещинський. – Львів : Магнолія Плюс, 2006. – С. 192–205. – (Вища освіта в Україні).

Загряжский, И. В.   К сравнению понимания призвания у Мартина Лютера и идеи "сродного" труда у Г. С. Сковороды / И. В.Загряжский // Морально-естетичні ідеї Г. С. Сковороди і сучасний світ : матеріали тез і виступів Всеукраїнського симпозіуму, 19–20 травня 2006 року / відп. за вип. В. М. Вандишев. – Суми : Сумський державний університет, 2006. – С. 64-65.

Кашуба, М.   Твори Плутарха як джерело моральних настанов Г. Сковороди / М. Кашуба // Іноземна філологія. – 2010. – Вип. 122. – С. 324–330.

Класичний період розвитку української філософії. Григорій Савич Сковорода // Філософія : український світоглядний акцент : навч. посіб. / Ю. М. Білодід. – К. : Кондор, 2006. – С. 274–279.

Кобяков, О. М.   Григорій Сковорода і метафізика східної патристики : нотатки щодо порівняльного вивчення / О. М. Кобяков // Учення Григорія Сковороди про дух, духовність та істину : історія та сучасність : матеріали ІІ Міжнародної науково-теоретичної конференції 3–5 грудня 2007 року. – Суми : Сумський державний університет, 2007. – С. 59–60.

Козачок, З.   Вчення Григорія Сковороди про матерію в інтерпретації Віктора Петрова / З. Козачок, В. Артюх // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 20–25 квітня 2009 року / відп. за вип. Л. П. Валенкевич. – Суми   Сумський державний університет, 2009. – Ч. 2. – С. 192–193.

Колганов, В. А.   Некоторые проблемы социального бытия современной Украины в свете философской концепции Г. С. Сковороды / В. А. Колганов, Я. И. Коськина // Морально-естетичні ідеї Г. С. Сковороди і сучасний світ : матеріали тез і виступів Всеукраїнського симпозіуму, 19–20 травня 2006 року / відп. за вип. В. М. Вандишев. – Суми : Сумський державний університет, 2006. – С. 39–41.

Костюченко, В.   Руссо і Сковорода : про суголосність поглядів Сковороди та Руссо на суспільство, людину, науку, мистецтво, педагогіку / В. Костюченко // Слово Просвіти. – 2012. – № 25. – 21–27 червня. – С. 12–13.

Красюк, С.   Слобожанський любомудр (Г. С. Сковорода) / С. Красюк // Науковий світ. – 2011. – № 6. – С. 18–19.

Курасова, Н.В.   Творчество, посвященное Г. Сковороде (к истории создания памятника Г. С. Сковороде в Лохвице) / Н. В. Курасова // Філософський та літературознавчий виміри сучасних гуманітарних досліджень : матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції до 287-ліття з дня народження Г. С. Сковороди, м. Суми, 17–19 грудня 2009 року / редкол. : В. М. Вандишев, В. О. Артюх. – Суми : Сумський державний університет, 2009. – С. 48–49.

Лавський, В. Г.   Стоїцизм Г. С. Сковороди, як форма соціального протесту / В. Г. Лавський // Морально-естетичні ідеї Г. С. Сковороди і сучасний світ : матеріали тез і виступів Всеукраїнського симпозіуму, 19–20 травня 2006 року / відп. за вип. В. М. Вандишев. – Суми : Сумський державний університет, 2006. – С. 70–73.

Лазарева, Т. М.   Про впровадження ідей Г. С. Сковороди у процес виховання дітей / Т. М. Лазарева // Морально-естетичні ідеї Г. С. Сковороди і сучасний світ : матеріали тез і виступів Всеукраїнського симпозіуму, 19–20 травня 2006 року / відп. за вип. В. М. Вандишев. – Суми : Сумський державний університет, 2006. – С. 28.

Лебідь, А. Є.   Семантика символу у творчості Г. Сковороди / А. Є. Лебідь // Учення Григорія Сковороди про дух, духовність та істину : історія та сучасність : матеріали ІІ Міжнародної науково-теоретичної конференції 3–5 грудня 2007 року. – Суми : Сумський державний університет, 2007. – С. 67–68.

Манженко, В.П.   Листи Г. С. Сковороди до Я. Правицького / В. П. Манженко // Морально-естетичні ідеї Г. С. Сковороди і сучасний світ : матеріали тез і виступів Всеукраїнського симпозіуму, 19–20 травня 2006 року / відп. за вип. В. М. Вандишев. – Суми : Сумський державний університет, 2006. – С. 65–66.

Матвєєв, В. О.   Філософсько-релігійні погляди Григорія Сковороди в аспекті самореалізації особистості в порівнянні з ведичною традицією / В. О. Матвєєв // Морально-естетичні ідеї Г. С. Сковороди і сучасний світ : матеріали тез і виступів Всеукраїнського симпозіуму, 19–20 травня 2006 року / відп. за вип. В. М. Вандишев. – Суми : Сумський державний університет, 2006. – С. 43–45.

Місця Слобожанщини, якими мандрував Григорій Сковорода // Історія України. – 2008. – № 21. – червень. – С. 16‑17.

Назаренко, В.   Д. І. Багалій про Г. С. Сковороду / В. Назаренко // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологічні науки. – 2001. – №8 (29). – С. 35–39.

Наливайко, С.   Сковорода : таємниця славетного імені / С.Наливайко // Освіта і управління. – 2008. – Т. 11, № 4. – С. 97‑107.

Никитин, В. В.   Мир ловил меня, но не поймал. Попытка истолкования автоэпитафии Григория Сковороды / В. В. Никитин, Н. В. Левченко // Universitates. Наука и просвещение. – 2011. – № 1. – С. 42–48.

Ніколенко, С. С.   Ідеї гуманізації економічної освіти в працях філософа-педагога Г. С. Сковороди та шляхи їх державного втілення в Україні / С. С. Ніколенко, В. В. Похилюк // Философские проблемы гуманитаризации высшего образования : сборник статей по материалам І Международной научно-практической конференции / под общ. ред. Б. И. Тарельника. – Сумы-Бердянск, 2001. – С. 159–162.

Оленченко, Є.   Теорія "нероблення" Григорія Сковороди за Віктором Петровим / Є. Оленченко, В. Артюх // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 20–25 квітня 2009 року / відп. за вип. Л. П. Валенкевич. – Суми : Сумський державний університет, 2009. – Ч. 2. – С. 189–191.

Опанасюк, В. В.   Естетика Бароко в літературно-філософській спадщині Г. С. Сковороди / В. В. Опанасюк // Учення Григорія Сковороди про дух, духовність та істину : історія та сучасність : матеріали ІІ Міжнародної науково-теоретичної конференції 3–5 грудня 2007 року. – Суми : Сумський державний університет, 2007. – С. 132–134.

Опанасюк, В. В.   Істина в любові : практичне значення філософії Г. С. Сковороди / В. В. Опанасюк // Морально-естетичні ідеї Г. С. Сковороди і сучасний світ : матеріали тез і виступів Всеукраїнського симпозіуму, 19–20 травня 2006 року / відп. за вип. В. М. Вандишев. – Суми : Сумський державний університет, 2006. – С. 61–63.

Осипов, А. О.   Творчість Г. С. Сковороди та актуальні питання духовності / А. О. Осипов // Морально-естетичні ідеї Г. С. Сковороди і сучасний світ : матеріали тез і виступів Всеукраїнського симпозіуму, 19–20 травня 2006 року / відп. за вип. В. М. Вандишев. – Суми : Сумський державний університет, 2006. – С. 33–34.

Особливості філософських курсів Києво-Могилянської академії. Життя та філософська діяльність Г. Сковороди // Основи філософських знань : навч. посіб. / В. Л. Петрушенко. – Львів : “Магнолія 2006”, 2007. – С. 103–107. – (Вища освіта в Україні).

Особливості філософських курсів Києво-Могилянської академії. Життя та філософська діяльність Г. Сковороди // Основи філософських знань : навч. посіб. / В. Л. Петрушенко. – К.-Х. : Каравела; Новий світ-2000, 2002. – С. 120–125. – (Вища освіта в Україні).

Особливості філософських курсів Києво-Могилянської академії. Життя та філософська діяльність Г. Сковороди // Філософія : навч. посіб. / В. Л. Петрушенко. – К., Львів : Каравела, Новий світ-2000, 2002. – С. 232–240. – (Вища освіта в Україні).

Остащук, І.Б.   Акватична символіка у творчості Григорія Сковороди : біблійно-християнський контекст / І. Б. Остащук // Морально-естетичні ідеї Г. С. Сковороди і сучасний світ : матеріали тез і виступів Всеукраїнського симпозіуму, 19–20 травня 2006 року / відп. за вип. В. М. Вандишев. – Суми : Сумський державний університет, 2006. – С. 37–39.

Переломова, О. С.   Образне втілення морально-етичних принципів у літературній творчості українських письменників-філософів Г. С. Сковороди та І. Я. Франка / О. С. Переломова // Морально-естетичні ідеї Г. С. Сковороди і сучасний світ : матеріали тез і виступів Всеукраїнського симпозіуму, 19–20 травня 2006 року / відп. за вип. В. М. Вандишев. – Суми : Сумський державний університет, 2006. – С. 51.

Пінчук, Т. С.   Г. С. Сковорода як виразник психологічної думки на Україні в XVIII ст. / Т. С. Пінчук // Морально-естетичні ідеї Г. С. Сковороди і сучасний світ : матеріали тез і виступів Всеукраїнського симпозіуму, 19–20  травня 2006 року / відп. за вип. В. М. Вандишев. – Суми : Сумський державний університет, 2006. – С. 19–21.

Повторева, С.   Творчість Григорія Сковороди з позицій семіотики і постструктуралізму / С. Повторева // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Філософські науки. – 2008. – № 607. – С. 98–103.

Поліщук, О. П.   Феномен художнього мислення : біографічний нарис Г. Сковороди / О. П. Поліщук // Морально-естетичні ідеї Г. С. Сковороди і сучасний світ : матеріали тез і виступів Всеукраїнського симпозіуму, 19–20 травня 2006 року / відп. за вип. В. М. Вандишев. – Суми : Сумський державний університет, 2006. – С. 47–48.

Прокопов, Д. Є.   Філософія Г. Сковороди / Д. Є. Прокопов // Історія української філософії : підручник / М. Ю. Русин, І. В. Огородник, С. В. Бондар та ін. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2008. – С. 253–263.

Прудка, В. П.   Свобода особистості та самопізнання в філософській концепції Г. С. Сковороди / В. П. Прудка // Морально-естетичні ідеї Г. С. Сковороди і сучасний світ : матеріали тез і виступів Всеукраїнського симпозіуму, 19–20 травня 2006 року / відп. за вип. В. М. Вандишев. – Суми : Сумський державний університет, 2006. – С. 56–57.

Рабжаева М. В., Семенков В. Е. «Сон» Г. С. Сковороды как репрезентация творческой фрустрации / М. В. Рабжаева, В. Е. Семенков // Русская антропологическая школа: труды. – 2008. – Вып. 5. – С. 349–365. – Режим доступа:

http://ec-dejavu.net/s-2/Hryhoriy_Skovoroda.html

Розвиток філософської думки в Україні від Г. Сковороди до нашого часу // Філософія : підручник / за ред. Г. А. Заїченка. – К. : Вища школа, 1995. – С. 92–93.

Савельєв, В.   З вірою у відновлення божого образу в людині (до 285-річчя від дня народження Григорія Сковороди) / В. Савельєв // Персонал Плюс. – 2007. – № 45. – 21–27 листопада. – С. 8.

Савельєв, В.   Філософські ідеї Г. Сковороди і Л. Шестова (Компаративний аналіз) / В. Савельєв // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Філософські науки. – 2008. – № 607. – С. 108–115.

Савицкая, Л.   Григорий Сковорода : великий странник / Л. Савицкая // Управление компанией. – 2004. – № 3. – С. 100–103.

Сидоренко, Н. В.   Ідея Софії Премудрості Божої у вченні про серце Г. Сковороди / Н. В. Сидоренко // Магістеріум. Історико-філософські студії. – 2008. – Вип. 30. – С. 52–60.

Сидоренко, Н. В.   Феномен переображення в антропологічному вченні про серце Г. Сковороди / Н. В. Сидоренко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". Філософія та релігієзнавство. – 2007. – Том 63. – С. 47–53.

Синах, А. О.   Деякі аспекти проблеми світового зла в філософії Г. С. Сковороди / А. О. Синах // Філософський та літературознавчий виміри сучасних гуманітарних досліджень : матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції до 287-ліття з дня народження Г. С. Сковороди, м. Суми, 17–19 грудня 2009 року / редкол. : В. М. Вандишев, В. О. Артюх. – Суми : Сумський державний університет, 2009. – С. 102–103.

Синтез духовного і світського начал в елегії Григорія Сковороди // Українська класична елегія : монографія / О. Ткаченко. – Суми : Сумський державний університет, 2004. – С. 98–104.

Сковорода Григорий Саввич // Анатомия мудрости : 120 философов. В 2-х т. / П. С. Таранов. – Симферополь : Резюме, 1997. – Т. 2 : Жизнь. Судьба. Учение. – С. 377–384.

Сковорода Григорий Саввич // Большая Советская Энциклопедия : в 30 томах / гл. ред. А. М. Прохоров. – М. : Советская энциклопедия, 1976. – Т. 23 : Сафлор – Соан. – С. 514‑515.

Сковорода Григорий Саввич // Большая энциклопедия : в 62 т. / редкол. : Г. В. Кожевников, М. В. Арапов, С. М. Архипов и др. ; гл. ред. С. А. Кондратов. – М. : Терра, 2006. – Т. 45 : Сернан – Славянофилы. – С. 501–502.

Сковорода Григорий Саввич // Популярная энциклопедия : большая энциклопедия в 20 т. / редкол. : Г. В. Кожевников, М. В. Арапов, С. М. Архипов и др. ; гл. ред. С. А. Кондратов. – М. : Терра, 2009. – Т. 16 : Сивертс – Судимость. – С. 40.

Сковорода Григорій Савич (1722–1794) – просвітитель-гуманіст, філософ, поет, перекладач // 100 видатних iмен України : навч. посiб. / I. Шаров. – К. : Альтернативи, 1999. – С. 373–378.

Сковорода Григорій Савич (1722–1794) – український філософ-просвітитель, поет // Філософський словник / М. А. Булатов. – К. : Стилос, 2009. – С. 455–456.

Сковорода Григорій Савич (1722–1794) // Видатні постаті України : біогр. довідник / редкол. : Г. В. Щокін, М. Ф. Головатий, В. А. Гайченко та ін. – К. : МАУП; Книжкова палата України, 2007. – С. 1140–1144.

Сковорода Григорій Савович (1722–1794) - український філософ, поет, просвітитель // Українська фiлософiя в іменах : навч. посіб. / I. В. Огородник, М. Ю. Русин ; за ред. М. Ф. Тарасенко. – К. : Либiдь, 1997. – С. 245–252.

Сковорода Григорій Савович // УСЕ Універсальний словник-енциклопедія / гол. ред. ради М. Попович. – К. : Ірина, 1999. – С. 1246–1247.

Странствующий философ Григорий Сковорода // Феномен русской философии : соискание и филиация идей : монография / В. Н. Вандышев. – Сумы : Сумский государственный университет, 2010. – С. 107–123.

Сухачов, С.Я.   Моральний потенціал теорії "сродної праці" Г. С. Сковороди / С. Я. Сухачов // Морально-естетичні ідеї Г. С. Сковороди і сучасний світ : матеріали тез і виступів Всеукраїнського симпозіуму, 19–20 травня 2006 року / відп. за вип. В. М. Вандишев. – Суми : Сумський державний університет, 2006. – С. 45–47.

Сюндюков, І.   Мудрість дивака : етика Григорія Сковороди та наш час / І. Сюндюков // День. – 2005. –26 лютого. – С. 7.

Тесленко, П.   Григорій Савич Сковорода та сучасність / П. Тесленко, В. В. Опанасюк // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 18–29 квітня 2005 р. / відп. за вип. Л. П. Валенкевич. – Суми : Сумський державний університет, 2005. – Ч. 2. – С. 67–70.

Тимощик, В.   Український Сократ : 3 грудня народився Григорій Савич Сковорода - просвітник, філософ, поет, педагог, який став найвидатнішою постаттю в культурному житті України ХVIII століття / В. Тимощик // Урядовий кур'єр. – 2008. – № 228. – 4 грудня. – С. 16.

Ткаченко, О. Г.   Елегія в творчості Григорія Сковороди / О. Г. Ткаченко // Наукові записки Харківського державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія Літературознавство. – 1997. – № 1. – С. 21–25.

Україна і Просвітництво. Філософія Г. Сковороди // Історія філософської думки в Україні : навч. посіб. / І. В. Огородник, В. В. Огородник. – К. : Вища школа, Знання, 1999. – С. 251–264.

Ушкалов, Л. В.   Про епістемологічні засади вивчення творчості Сковороди : статистичні методики / Л. В. Ушкалов // Морально-естетичні ідеї Г. С. Сковороди і сучасний світ : матеріали тез і виступів Всеукраїнського симпозіуму, 19–20 травня 2006 року / відп. за вип. В. М. Вандишев. – Суми : Сумський державний університет, 2006. – С. 18–19.

Фаріон, О. О.   Проф. В. І. Шинкарук про гуманістичні аспекти світогляду Г. С. Сковороди / О. О. Фаріон // Морально-естетичні ідеї Г. С. Сковороди і сучасний світ : матеріали тез і виступів Всеукраїнського симпозіуму, 19–20 травня 2006 року / відп. за вип. В. М. Вандишев. – Суми : Сумський державний університет, 2006. – С. 52–54.

Философская система Г. С. Сковороды // Практикум по философии : учеб. пос. / В. Ф. Сухина, К. В. Кислюк. – Х. : Фолио, 2001. – С. 231–239.

Філософія Г. Сковороди // Історія української філософії : підручник. – К. : Академвидав, 2008. – С. 271–282.

Філософія Г. Сковороди // Основи філософських знань : підручник / В. А. Буслинський, П. І. Скрипка ; 3-е вид., стереотип. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – С. 113–115.

Філософія Г. Сковороди // Філософія : навч. посіб. /зЗа ред. І. Ф. Надольного. – К. : Вікар, 1999. – С. 183–187.

Філософія Г. Сковороди // Філософія : підручник / Є. М. Причепій, А. М. Черній, Л. А. Чекаль. – К. : Академвидав, 2009. – С. 225–230.

Філософія Г. С. Сковороди // Філософія : навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін. ; за ред. І. Ф. Надольного. – К. : Вікар, 2008. – С. 173–175.

Філософія Григорія Сковороди // Історія української філософії : навч. посіб. / В. С. Горський. – К. : Наукова думка, 2001. – С. 101–125.

Філософія Григорія Сковороди // Історія філософії України : підручник / М. Ф. Тарасенко, М. Ю. Русин, І. В. Бичко та ін. – К. : Либідь, 1994. – С. 167–194.

Філософія Григорія Сковороди // Філософія : навч. посіб. / В. Й. Григор'єв. – К. : ЦНЛ, 2004. – С. 145–147.

Філософія Григорія Сковороди // Філософія : навч. посіб. / за ред. Т. О. Сілаєвої. – Тернопіль : Астон, 2008. – С. 102–105.

Філософія Григорія Сковороди // Філософія : навч. посіб. / за ред. І. Ф. Надольного. – К. : Вікар, 2006. – С. 128–129.

Філософія Григорія Сковороди // Філософія : навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін. ; за ред. І. Ф. Надольного. – К. : Вікар, 2010. – С. 128–129.

Філософія Григорія Сковороди // Філософія : мислителі, ідеї, концепції : підручник / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. – К. : Книга, 2005. – С. 430–435.

Філософія й етика Г. С. Сковороди // Філософія. Історія філософії. Антропологія. Культура і цивілізація : конспект лекцій / В. М. Вандишев. – Суми : Сумський державний університет, 2008. – С. 142–145.

Хвостенко, Г.   Боярський, Шубський, Сковорода... Суми : історія в іменах / Г. Хвостенко // Суми і сумчани. – 2007. – № 38. – 21 вересня. – С. 13–14.

Хвостенко, Г.   Видавець Сковороди, Шевченка : Іван Лисенко / Г. Хвостенко // Суми і сумчани. – 2007. – № 52. – 28 грудня. – С. 11.

Хмілевська, І.С.   Християнський антропологізм у творчості Григорія Сковороди / І. С. Хмілевська // Морально-естетичні ідеї Г. С. Сковороди і сучасний світ : матеріали тез і виступів Всеукраїнського симпозіуму, 19–20 травня 2006 року / відп. за вип. В. М. Вандишев. – Суми : Сумський державний університет, 2006. – С. 31–33.

Художня творчість Григорія Сковороди // Українська література XІ–XVIII ст. : навч. посіб. / П. В. Білоус, О. П. Білоус. – К. : Академія, 2010. – С. 208–268.

Цимбал, О. Є.   Релігійні та етичні ідеї Г. С. Сковороди / О .Є. Цимбал // Морально-естетичні ідеї Г. С. Сковороди і сучасний світ : матеріали тез і виступів Всеукраїнського симпозіуму, 19–20 травня 2006 року / відп. за вип. В. М. Вандишев. – Суми : Сумський державний університет, 2006. – С. 36–37.

Чаплінська, О. В.   Рефлексія філософії Г. С. Сковороди у творах українських неоромантиків кінця XIX – початку XX ст. / О. В. Чаплінська // Морально-естетичні ідеї Г. С. Сковороди і сучасний світ : матеріали тез і виступів Всеукраїнського симпозіуму, 19–20 травня 2006 року / відп. за вип. В. М. Вандишев. – Суми : Сумський державний університет, 2006. – С. 54–56.

Черних, Г. П.   Філософія Г. С. Сковороди у світлі сучасного екологічного мислення / Г. П. Черних // Морально-естетичні ідеї Г. С. Сковороди і сучасний світ : матеріали тез і виступів Всеукраїнського симпозіуму, 19–20 травня 2006 року / відп. за вип. В. М. Вандишев. – Суми : Сумський державний університет, 2006. – С. 57–59.

Чорноморденко, І.В.   Позанаукове знання і особливості філософії Григорія Сковороди / І. В. Чорноморденко // Морально-естетичні ідеї Г. С. Сковороди і сучасний світ : матеріали тез і виступів Всеукраїнського симпозіуму, 19–20 травня 2006 року / відп. за вип. В.М. Вандишев. – Суми : Сумський державний університет, 2006. – С. 35.

Швырков, А.И.   Теория органопроекции и "божественная премудрость" Г. С. Сковороды / А. И. Швырков // Морально-естетичні ідеї Г. С. Сковороди і сучасний світ : матеріали тез і виступів Всеукраїнського симпозіуму, 19–20 травня 2006 року / відп. за вип. В. М. Вандишев. – Суми : Сумський державний університет, 2006. – С. 42-43.

Шевчук, Т.   Музичний код творчості Григорія Сковороди / Т. Шевчук // Слово і час. – 2011. – № 5. – С. 24–35.