ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

 

Гусев Е.И., Скворцова В.И. Стаховская Л.В. Инсульт – время совместных активных действий // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2007. - №6. – С.4-10.

Виленский Б.С. Инсульт: профилактика, диагностика и лечение.– СПб.: ООО “Издательство ФОЛИАНТ”, 2002. – 397 с.

Виленский Б.С. Осложнения инсульта: профилактика и лечение. – СПб.: ФОЛИАНТ, 2000. -128 с.

Виленский Б.С. Соматические осложнения инсульта: профилактика и лечение // Неврологический журнал. - 2003. -№3. – С. 4-10.

Горбась І.М. Фактории ризику мозкового інсульту: поширеність, динаміка, контроль // Здоров України. – 2009. - №22 (227). – С. 14-15.

Дарій В.І. Клініко-патогенетичні особливості інтрацеребрально ускладненого мозкового інсульту і оптимізація тактики його лікування: Автореф. дис...д-ра мед.наук: 14.01.15. – Харків, 2003.- 39 с.

Дзяк Л.А., Котолевська О.С., Голик В.А. Особливості перебігу субарахноїдальних крововиливів з повторним розривом артеріальних аневризм // Украинський медичний альманах. — 2002. — № 6. — С. 38-40.

Зербіно Д.Д., Гринчишин Н.З. Інсульт: вікові, статеві та професійні особливості // Асоційовані з віком захворювання. – 2008. – 2(02). – 24 – 28.

Зозуля І.С., Боброва В.І., Зозуля А.І., Бредіхін О.В. Діагностика, комплексне лікування, реабілітація, профілактика і організаційні заходи з питань церебрального інсульту: Навч.-метод. посібник для лікарів. — К., 2004. — 71 с.

Зозуля І.С., Мошенська О.П. Гострий період ішемічного інсульту: сучасний погляд на проблему // Український медичний часопис. — 2009. — № 4. — С. 67-73.

Зозуля И.С., Вершигора А.В., Боброва В.И. и др. Медицина неотложных состояний. — К.: Медицина, 2008. — С. 281-315.

Коленко О.І. Основні тенденції епідеміологічних характеристик мозкового інсульту в м. Сумах. // Вісник Сумського державного університету”, серія “Медицина”. – Суми, 2007. - №1 ( 53). – С. 172 - 175.

Міщенко Т.С. Епідеміологія цереброваскулярних захворювань в Україні // Судинні захворювання головного мозку. — 2006. — № 1. — С. 3-7.

Міщенко Т.С. Епідеміологія неврологічних захворювань в Україні // Нейро News. – 2008. – № З. – С. 76-77.

Наказ МОЗ № 297 від 30.07.2002 „Про вдосконалення медичної допомоги хворим з цереброваскулярною патологією”.

Яворская В.А., Фломин Ю.В., Дьолг Н.В., Гребенюк А.В. Профилактика инсульта с позиций доказательной медицины: АВС // Український медичний часопис. – 2005. - №4 (42). – С. 42 – 53.           

Davenport R.J., Dennis M.S., Warlow C.P. Complication after stroke // Stroke.- 1996. – Vol. 27. – P. 415 – 420.

Sarti C., Rastenyte D., Cepaitis Z., Tuomilehto J. International trends in mortality from stroke, 1968 to 1994 // Stroke. – 2000. – Vol. 31, №7. – P. 1588 – 1601.

Stone S. Stroke units: Every patient with a stroke be treated in a stroke unit // Brit. Med. J. — 2002. — Vol. 325. — P. 291-292.

Thorvaldsen P., Kuulasmaa K., Rajaкаngas A.–M. et al. Stroke trends in the WHO MONICA Project // Stroke. – 1997. – №28. – P. 500 – 506.

Warlou C., Sudlow C., Dennis M. et al. Stroke // Lancet. — 2003. — Vol. 362. — P. 1211-1224.