Перелік посилань

 

 

Алексюк А.М., Аюрзанов А.А., Підкасистий П.І., Козаков В.А та ін. Організація самостійної роботи студентів в умовах інтенсифікації навчання: Навчальний посібник.- К.: ІСДО, 1993.- 336 с.

Андрущенко В. Модернізація освіти України в контексті Болонського процесу //  Вища освіта України. - №4. – 2003. – с.44-49.

Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы. – М.: 1980. – 368 с.

Ванжа Н.В. Самостійна робота студентів економічних спеціальностей у процесі вивчення математичних дисциплін у вищих навчальних закладах: Автореферат дисертації кандидата педагогічних наук: 13.00.02/НПУ.- К.: 2003.- 20 с.

Вербицький А.А. и др. Самостоятельная работа студентов: проблемы и опыт// Высшее образование в России, 1955.- № 2.

Вища освіта України і Болонський процес // Навчальна програма. – Київ – Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2004. – 18 с.

 Вузовское обучение: проблемы активизации/ Б.В.Бокуть, С.И.Сокорева, Л.А.Шеметков, И.Ф.Харламов.- Мн.: Университетское, 1989.- 110 с.

Клочко В.І.  Застосування новітніх інформаційних технологій  при вивченні вищої математики у технічному вузі: Навчально-методичний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 1997. – 300с.

Козаков В.А. Самостійна  праця студентів та її інформаційно-методичне забезпечення.- К.: Вища школа, 1990.-157 с.

Кредитно-модульна система підготовки фахівців у контексті Болонської декларації: Науково-практичний семінар. Львів, 21-23 листопада 2003р. – Л.: Львів. Політехніка, 2003. – 111 с.

Крилова Т.В. Проблеми навчання математики в технічному вузі.- К.: Вища школа, 1998.- 296 с.

Крилова Т.В., Орлова О.Ю. Організація модульно-рейтингового контролю оцінювання засвоєних знань, набутих навичок і умінь з вищої математики студентів вищої технічної школи // Дидактика математики: проблеми і дослідження. Міжнародний збірник наукових робіт. –  Донецьк: Фірма ТЕАН, 2006. – Вип. 25. – С.217-220.

Методичні матеріали “Про запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в 2004-2005 навчальному році” в Національному педагогічному університеті ім.. М.П.Драгоманова/ Укл. доц. Р.М.Вернидуб.-К.: НПУ ім.. М.П.Драгоманова, 2004.- 24 с.

Одарченко Н.І. Модульні технології навчання як напрямок досягнення відповідної якості вищої освіти // Дидактика математики: проблеми і дослідження. Міжнародний збірник наукових робіт. –  Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2007. – Вип. 27. – С.9-12.

Працьовитий М.В., Ковальова Л.В. Модульно-рейтингова система як один з перспективних засобів управління якістю математичної освіти/ Матеріали Міжнародної конференції, присвяченої 200-річчю з дня народження Н.В.Остроградського, 2001.- С. 140-142.

Проблемы качества образования. Книга 3. Мониторинг и управление качеством образования. Развитие методического обеспечения мониторинга качества образования // Материалы XI Всероссийской научно-методической конференции. – М.: Уфа: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2001. – 40 с.

Сенашенко В., Чистохвалов В. Система зачетных образовательных единиц // Высшее образование в России. – 2002. - №5. – С. 19-36.

Скарга Е. Эврестическое обучение математике: теория, методика, технология. Монография. – Донецк, ДОНЦ. – 2004. – 439 с.

Слєпкань З.І. Болонський процес – європейська інтеграція системи вищої освіти // Дидактика математики: проблеми і дослідження. – Донецьк: ТЕАН, 2005. – Вип..23. – С.4-15.

Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: Навчальний посібник.- К.: Вища школа, 2005.- 240 с.

Смеричевская С.В. Основные принципы организации учебного процесса в высшей школе в соответствии с европейской кредитно-транспортной системой / Реализация основных принципов Болонской декларации в высших учебных заведениях Украины экономического профиля: Материалы межнационального научно-методического семинара, 23 апреля 2004. –Донецк, ДонГУЭТ, 2004. – 98с.

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти. – К.: Ленвіт, 2006. – 35 с.

Технології індивідуального навчання / М. Кушнир, Л. Липова, С.Ревенський // Рідна школа. – 2001. - №8. – С.16-19.

Цехмістрова Г.С. Управління в освіті та педагогічна діагностика. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів /Цехмістрова Г.С., Фоменко Н.А. // К.: Видавничій дім «Слово», 2005. – 280 с.