Реферат

 

Метою проекту є розробка і впровадження у навчальний процес кредитно-модульних технологій при вивченні математичних дисциплін.

Одним із результатів даного проекту є побудова принципів кредитно-модульного навчання та їх характерні риси щодо вивчення математичних дисциплін. Результати, отримані внаслідок роботи, можуть бути використані при розробці нових технологій навчання студентів та підвищення рівня математичної освіти, реформування математичної системи вивчення математичних дисциплін на різних етапах.

Відповідно до поставленої мети, розв’язуються наступні задачі:

розробка принципу модульності, що характеризуються конструюванням навчального матеріалу так, щоб він забезпечував досягнення кожної поставленої перед студентами дидактичної мети;

розробка принципу гнучкості, що передбачає відозміну форм організації навчально-пізнавальної діяльності та методів навчання, побудову програм, які б легко забезпечували можливість пристосування змісту навчання і шляхів його засвоєння до індивідуальних потреб студентів;

розробка принципу системності, дієвості і оперативності знань, що характеризуються спрямованістю навчання на розвиток особистості студента, що реалізуються через створення індивідуальних програм із засвоєння навчального матеріалу для кожного студента на основі результатів попереднього тестування;

розробка принципу паритетності, що передбачає забезпечення модульною програмою самостійність засвоєння студентами знань певного рівня;

розробка принципу різносторонності методичного консультування, що характеризується тим, що модульні програми містять поради викладачів, інші пояснювальні методи, що полегшують засвоєння інформації.

В ході роботи була досягнута мета і вирішені перераховані задачі, які відносяться до дослідження.