РЕФЕРАТ

 

Звіт про НДР: 30 с., 5 табл., 54 джерела.

Об'єкт дослідження: механізм управління інноваційним відтворенням та фінансово-економічні відносини, що виникають в процесі такого управління.

Метою роботи є – вдосконалення методичних підходів до управління інноваційним розвитком на основі дослідження закономірностей інноваційного відтворення.

Методами дослідження є системно-еволюційний підхід, діалектичний метод, метод логічного узагальнення, економіко-математичні методи.

Результатом роботи є систематизація теоретичних підходів вітчизняних та зарубіжних вчених і практиків до формування ефективного фінансово-економічного механізму управління інноваційним відтворенням.

Новизна результатів роботи: поглиблені теоретико-методологічні основи управління інноваційним відтворенням; запропоноване визначення сутності категорій "інноваційний процес" та "інноваційне відтворення"; обґрунтована необхідність уточнення економічного змісту категорії «інноваційний процес на підприємстві»; систематизовані та розвинені методичні підходи до моделювання динаміки процесу інноваційного відтворення з урахуванням горизонту інноваційності нової продукції та методичні підходи до визначення економічної ефективності інноваційних проектів.

Взаємозв'язок з іншими роботами: окремі результати доповідалися на науково-практичних конференціях, публікувалися в наукових виданнях.

Рекомендації по використанню результатів роботи: на підставі проведеного аналізу можуть бути запропоновані науково-методичні підходи до подальшого дослідження можливостей удосконалення фінансового механізму управління інноваційним відтворенням у відповідності до закономірностей інноваційного розвитку.

Галузь застосування: для управління інноваційним відтворенням за умов раціонального природокористування як на рівні держави в цілому, так і на регіональному рівні.

Значущість роботи і висновки: створює теоретико-методичну базу для прийняття ефективних нормативно-законодавчих рішень в сфері управління екологічно стійким інноваційним розвитком.

Прогнозні припущення про розвиток об’єкту дослідження: подальша активізація та удосконалення інноваційної моделі розвитку економіки з метою формування ефективного механізму інноваційного відтворення в умовах регулювання процесу природокористування.

Інноваційний процес, інноваційне відтворення, управління нддкр, СТАЛИЙ РОЗВИТОК, інноваційний розвиток, науково-технічний прогрес.