Анотація

УДК 504:63+502.13:349.6:[336.226.44+336.236]

КП

N держреєстрації 0110U006867

Інв. №

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

 Сумський державний університет

(СумДУ)

40007, м.Суми, вул.Римського-Корсакова, 2;

тел. (0542) 33 53 83; факс 33 40 58

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з наукової роботи,

д.ф-м.н., професор

__________________А.М.Чорноус

       ­­­_______.__.__

 

Звіт про науково-дослудну роботу. Фінансове регулювання еколого-економічних відносин у сфері аграрного природокористування - І.Й. Плікус

 

 

(розд. 1-3, вступ, висновки)

 

 (проміжний)

Етап 1

Теоретичні аспекти дослідження еколого-орієнтованої діяльності сільськогосподарських підприємств

 

 

 

 

 

Начальник НДЧ

к.ф.-м.н.                                                                                                                                               Д.І. Курбатов

 

Керівник НДР

Доцент кафедри фінансів

канд. екон. наук., доц.                                                                                                                         І.Й. Плікус

2011

Рукопис закінчено 19 грудня 2011 р.

 

Результати цієї роботи розглянуто науковою радою СумДУ,

Протокол № 6 від 29.12.2011р.