Тема 11 Суспільно-політичний устрій України у складі Російської імперії (ХІХ – початок ХХ ст.)

 

1 Визначте вищий орган влади, який мав законодавчо-дорадчі функції:

а) Кабінет міністрів;                                              б) Державна дума;

в) Державна рада;                                 г) імператор.

 

2 Визначте зайву серед губерній, що були складовими Малоросійського генерал-губернаторства:

а) Харківська;                                                        б) Чернігівська;

в) Полтавська;                                                       г) Катеринославська.

 

3 У яких губерніях земська реформа була запроваджена на початку ХХ ст.?

а) Волинська, Подільська, Київська;

б) Катеринославська, Таврійська, Херсонська;

в) Полтавська, Харківська, Чернігівська;

г) Закарпатська, Галицька, Белзька.     

 

4 Згідно з указом „О Малороссийских чинах, дающих право на действительное или потомственное дворянство” 1835 р.:

а) землі української шляхти передавалися російським дворянам;

б) підтверджувалися станові привілеї козацької старшини та її нащадків;

в) визнавалися права на дворянство всієї української козацької старшини;

г) зазначалися умови отримання дворянства українцями.

 

5 За законом про земських начальників від 1889 р. цю посаду могли обіймати тільки:

а) купці І та ІІ гільдій;

б) міщани з доходом не менше 5 тис. крб.;

в) потомственні дворяни;

г) особисті дворяни.

 

6 Основу якої партії становили дворяни та промислова і банківська буржуазія?

а) Революційна українська партія;

б) “Союз 17 жовтня”;

в) Українська радикально-демократична партія;

г) Товариство українських поступовців.

 

7 Визначте зайвий серед станів:

а) військові;                                                           б) селяни;

в) дворяни;                                                            г) духовенство.

 

8 Визначте зайвих серед титулованих дворян:

а) князі;                                                  б) барони;

в) графи;                                                г) почесні громадяни.

 

9 Визначте представника чорного духовенства:

а) священик (ієрей);                                              б) диякон;

в) протодиякон;                                     г) ігумен.

 

10 Коли був підписаний маніфест про проведення селянської реформи?

а) 14 лютого 1860 р.;                                           б) 19 лютого 1861 р.;

в) 16 лютого 1861 р.;                                           г) 28 лютого 1862 р.

 

11 Положення про удільних селян, які переводилися до розряду селян-власників видано:

а) 1861 р.;                                                             б) 1863 р.;             

в) 1866 р.;                                                             г) 1871 р.

 

12 Закон, що стосувався державних селян, був виданий:

а) 1861 р.;                                                             б) 1863 р.;             

в) 1866 р.;                                                             г) 1871 р.

 

13 У якій партії була зосереджена найбільша частина представників ліберально-монархічної буржуазії?

а) октябристів;                                       б) радикалів;

в) соціал-демократів;                                            г) кадетів.

 

14 З появою якого вищого органу влади Російська імперія перетворилася на обмежену монархію?

а) Державної Ради;                                               б) Кабінету міністрів;

в) Державної Думи;                                              г) генерал-губернатора.

 

15 Коли була розпочата земська реформа?

а) 1861 р.;                                                             б) 1864 р.;             

в) 1863 р.;                                                             г) 1870 р.

 

16 Коли була проведена міська реформа?

а) 1861 р.;                                                             б) 1864 р.;             

в) 1863 р.;                                                             г) 1870 р.

 

17 Найвищою ланкою місцевого управління на українських землях у ХІХ ст. були:

а) сільські старости;                                              б) капітани-справники;

в) генерал-губернатори;                       г) губернатори.

 

18 Визначте зайве серед органів місцевого самоврядування на українських землях у другій половині ХІХ ст.

а) земське зібрання;                                               б) міська дума;

в) губернське правління;                       г) волосний схід.

 

19 Згідно з Положенням про заходи з охорони державного порядку і громадського спокою 1881 р.:

а) генерал-губернаторам надавалося право оголошувати місцевість на положенні посиленої охорони;

б) створювалося Новоросійське генерал-губернаторство;

в) вводилися посади жандармів у повітах;

г) генерал-губернаторам надавалося право винесення судових вироків.

 

20 Яку назву мав друкований орган української фракції у І Державній Думі?

а) „Рідна справа – вісті з Думи”;           б) „Вісник Думи”;

в) „Український вісник”;                       г) „Український депутат”.