Тема 12 Суд і правова система України у складі Російської імперії (ХІХ – початок ХХ ст.)

 

1 Остання кодифікація укарїнського права завершилася у 1807 р. виданням:

а) Зібрання малоросійських прав 1807 р.;

б) Статуту прав малоросійських;

в) Повного зібрання законів Російської імперії;

г) Зводу законів Російської імперії.

 

2 Коли була проведена судова реформа?

а) 1861 р.;                                                             б) 1863 р.;

в) 1862 р.;                                                             г) 1864 р.

 

3 Яка судова функція належала імператору після судової реформи?

а) винесення вироку;

б) право помилування;

в) апеляція на рішення будь-якого суду;

г) догляд за виконанням законів судами.

 

4 Чинність норм Литовського статуту на українських землях скасовано у:

а) 1806-1808 рр.;                                  б) 1840-1842 рр.;

в) 1861-1864 рр.;                                  г) 1905-1907 рр.

 

5 Кримінальне уложення – перший кримінальний кодекс у Російській імперії було ухвалено в:

а) 1807 р.;              б) 1840 р.;              в) 1861 р.;              г) 1870 р.

 

6 За судовою реформою 60-х років ХІХ ст. дрібні кримінальні і цивільні справи розглядали:

а) мирові судді;                                     б) судові палати;

в) окружні судді;                                   г) Сенат.

 

7 Коли в Україні почали діяти військово-польові суди?

а) 1864 р.;              б) 1905 р.;              в) 1906 р.;              г) 1907 р.

 

8 Поліцейська реформа відбулася у:

а) 1832 р.;              б) 1862 р.;              в) 1880 р.;              г) 1905 р.

 

9 Коли в Україні було скасоване магдебурзьке право?

а) 1811 р.;              б) 1827 р.;              в) 1832 р.;              г) 1841 р.

 

10 Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. вищою судовою інстанцією в імперії був(ла):

а) Сенат;                                                б) окружний суд;

в) судова палата;                                   г) з’їзд мирових суддів.

 

11 Визначте місто, де не було судової палати.

а) Київ;                                                   б) Одеса;

в) Харків;                                                               г) Чернігів.

 

12 Хто очолив групу, що у 1804-1808 рр. працювала над кодифікацією права Правобережної України?

а) П.Завадовський;                                                б) О.Повстанський;

в) М.Сперанський;                                 г) Ф.Давидович.

 

13 Хто очолив групу, що у 1804-1808 рр. працювала над кодифікацією права Лівобережної України?

а) П.Завадовський;                                                б) О.Повстанський;

в) М.Сперанський;                                 г) Ф.Давидович.

 

14 Яке право регламентувало загальні вимоги до змісту угод і визначало види угод?

а) зобов’язальне;                                   б) спадкове;

в) фабрично-заводське;                         г) майнове.

 

15 Яким актом проголошувалися громадянські права і свободи в Російській імперії?

а) Маніфестом від 19 лютого 1861 р.;

б) Загальними положеннями щодо селян, які вийшли з кріпосної залежності від 19 лютого 1861 р.;

в) Маніфестом від 17 жовтня 1905 р.;

г) Тимчасовими правилами про зібрання від 4 березня 1906 р.

 

16 Порушення правил, введених для охорони визначених законами прав громадської та особистої безпеки і користі згідно з Кримінальним уложеням?

а) злочин;                                                              б) правопорушення;

в) проступок;                                                        г) замах на злочин.

 

17 До чиєї компетенції входило застосування арешту як форми адміністративного стягнення щодо селян з 1889 р.?

а) губернатор;                                                       б) земський начальник;

в) сільський староста;                                           г) становий пристав.

 

18 Визначте зайве серед органів земського самоврядування.

а) земське зібрання;                                               б) земська управа;

в) земський суд;                                     г) голова земської управи.

 

19 Комерційний суд з 1808 р. діяв у:

а) Одесі;                                                 б) Катеринославі;

в) Києві;                                                 г) Полтаві.

 

20 Визначте зайве серед змін, що сталися у судовій системі внаслідок судової реформи 1864 р.

а) рівність усіх перед судом;

б) відокремленість суду від адміністрації;

в) становий характер суду;

г) виборність мирових суддів.