Тема 21 Соціалістичне право в Україні (1921-1929 рр.)

 

1 Коли прийнято постанову про зміни Конституції УРСР

1919 р.?

а) 24 травня 1924 р.;                                             б) 10 травня 1925 р.;

в) 12 жовтня 1924 р.;                                            г) 6 липня 1925 р.

 

2 Що відбулося на ХІ Всеукраїнському з’їзді рад 1929 р.?

а) затвердження змін до Конституції УРСР 1919 р.;

б) об’єднання УРСР і РРФСР;

в) створення Молдавської АРСР у складі УРСР;

г) затвердження Конституції УСРР.

 

3 За Конституцією УСРР 1929 р. чергові Всеукраїнські з’їзди Рад збиралися:

а) раз на 1 рік;                                                       б) раз на 4 роки;

в) раз на 2 роки;                                    г) раз на 5 років.

 

4 Коли прийнято адміністративний кодекс УСРР?

а) 10 травня 1925 р.;                                             б) 12 жовтня 1927 р.;

в) 19 січня 1926 р.;                                               г) 15 травня 1929 р.

 

5 Перша кодифікація радянського права була здійснена у:

а) 1922-1924 рр.;                                  б) 1922-1927 рр.;

в) 1924-1927 рр.;                                  г) 1922-1929 рр.

 

6 Коли прийнято Цивільний кодекс УРСР?

а) у 1922 р.;           б) у 1923 р.;           в) у 1925 р.;           г) у 1926 р.

 

7 31 травня 1926 р. ВУЦВК затвердив:

а) Адміністративний кодекс УРСР;

б) Земельний кодекс УРСР;

в) Кодекс законів про сім’ю, опіку, подружню пару та акти громадянського стану;

г) Кодекс законів про працю.

 

8 Коли введений в дію Кодекс законів про працю УРСР?

а) 29 листопада 1922 р.;                       б) 15 листопада 1922 р.;

в) 12 жовтня 1924 р.;                                            г) 31 травня 1926 р.

 

9 Випрано-трудовий кодекс УСРР було прийнято у:

а) 1922 р.;              б) 1924 р.;              в) 1925 р.;              г) 1929 р.

 

10 Наднормова робота за трудовим кодексом УРСР 1922 р.:

а) оплачувалася у подвійному розмірі;

б) не допускалася;

в) не допускалася для жінок і неповнолітніх;

г) допускалася не більше ніж на 3 години.

 

11 У примусовому порядку трудові суперечки вирішували:

а) особливі сесії народних судів;        

б) примирительні камери;

в) третейські суди;                               

г) товариські суди.

 

12 На якому Всеукраїнському з’їзді рад була прийнята Конституція УСРР 1929 р.?

а) ІV;                      б) VІ;                      в) ІХ;                      г) ХІ.

 

13 Земельний кодекс УРСР 1922 р.:

а) відміняв назавжди право приватної власності на землю, надра, води і ліси в УРСР;

б) відміняв тимчасово право приватної власності на землю, надра, води і ліси в УРСР;

в) визначав умови придбання земельних наділів у приватну власність;

г) вводив право приватної власності на землю, надра, води і ліси в УРСР.

 

14 У Цивільному кодексі УСРР 1929 р. визначалися три форми власності. Виділіть зайву.

а) державна;                                                          б) кооперативна;

в) колгоспна;                                                         г) приватна.

 

15 Коли затверджено перший Кримінальний кодекс УСРР?

а) 15 листопада 1922 р.;                       б) 29 листопада 1922 р.;

в) 3 листопада 1923 р.;                         г) 23 серпня 1922 р.

 

16 Максимальний термін позбавлення волі за кримінальними кодексами 1922 та 1927 рр.?

а) 10 років;                                                            б) 20 років;

в) 15 років;                                                            г) 25 років.

 

17 Який з перелічених кодексів існував тільки в УСРР?

а) Кримінальний кодекс;

б) Кодекс про народну освіту;

в) Кримінально-процесуальний кодекс;

г) Положення про судоустрій.

 

18 Коли прийнято перший Кримінально-процесуальний кодекс УРСР?

а) 13 вересня 1922 р.;                                           б) 23 жовтня 1925 р.;

в) 30 липня 1924 р.;                                              г) 8 червня 1927 р.

 

19 Коли прийнято Цивільно-процесуальний кодекс УСРР?

а) 13 вересня 1922 р.;                                           б) 23 жовтня 1925 р.;

в) 30 липня 1924 р.;                                              г) 8 червня 1927 р.

 

20 Який з перелічених кодексів УСРР став основою для створення подібного кодексу в РСФРР?

а) Кримінально-процесуальний;

б) Земельний;

в) Цивільно-процесуальний;

г) Виправно-трудовий.