ВСТУП

 

Історія держави і права України є нормативною дисципліною для студентів спеціальності “Правознавство”. Вона покликана допомогти майбутньому спеціалісту з вищою освітою знати основні історичні події, факти, явища, державно-правові інститути та категорії, структуру, інститути і механізми державної влади, закономірності розвитку держави і права, підвищити рівень історичної свідомості і політичної культури. Вивчення цього курсу безпосередньо вплине на формування наукового світогляду і загальної культури, дасть можливість зрозуміти зміст, характер та особливості історичного розвитку держави і права України, генезис українського державотворення.

Завдання, що стоять при вивченні курсу історії держави і права України,  полягають у формуванні у студентів певного обсягу державно-правових знань, виробленні навичок аналізу державно-правових явищ, подій, інститутів та виявленні їх причинно-наслідкових зв’язків, самостійному узагальненні історико-правової інформації.

Студенти повинні знати: сутність і закономірності еволюції української державної традиції в цілому, розвиток механізмів державної влади в Україні, зародження і функціонування правової системи, джерел права й окремих галузей права України.

Студенти повинні вміти: аналізувати першоджерела і спеціальну літературу з дисципліни; користуватися категоріально-понятійним апаратом історико-теоретичного циклу юридичної науки; застосовувати набуті знання у роботі за фахом.

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з курсу історії держави і права України проводиться відповідно до вимог Болонського процесу. З цією метою під час консультації або напередодні іспиту передбачено контрольний захід у вигляді тестового завдання. Студентам пропонується виконати тест із заздалегідь визначених двох тем програми курсу. Він складається з 8 запитань, що містять 3-4 відповіді. Студенту треба вибрати з них лише одну правильну. До складання іспиту допускаються ті студенти, які дали правильні відповіді на всі або 7 запитань.

У тестових завданнях систематизовані питання декількох рівнів складності. Одні питання розраховані на творче використання набутих знань, інші – на утримання вивченого у пам’яті, треті – на вміння аналізувати історичні факти.

Наприкінці цього навчального видання подано перелік питань, які виносять на іспит, та список рекомендованої літератури. При підготовці до тестування та іспиту рекомендуємо також скористатися навчальними виданнями Сумського державного університету “Програма і плани семінарських занять з курсу “Історія держави і права України” (Суми, 2002) та “Теми контрольних робіт і методичні рекомендації до їх підготовки з курсу “Історія держави і права України” (Суми, 2003).

Пропоновані тестові завдання можуть бути корисними студентам різних форм навчання.

Бажаємо успіхів у навчанні.