СПИСОК  РЕКОМЕНДОВАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ

 

1              Алексєєв Ю.М., Кульчицький С.В., Слюсаренко А.Г. Україна на зламі історичних епох (державотворчий процес 1985-1999 рр.). – К., 2000.

Апанович О. Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі. – К., 1993.

Бандурка О.М., Древаль Ю.Д. Парламентаризм в Україні: становлення і розвиток. – Х., 1999.

Баран В., Козак Д., Терпиловський Р. Походження слов’ян. – К., 1991.

Білас І.Г. Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953: Суспільно-політичний і правовий вибір. – Львів, 1994.

Вивід прав України. – Львів, 1991.

Виноградов Ю.Г. Политическая история Ольвийского полиса VII–I вв. до н. е.: историко-эпиграфическое исследование. – М., 1989.

Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К., 1994.

Грошевий Ю.М., Марочкін І.Є. Органи судової влади в Україні. – К., 1997.

Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.: кордони, населення, право. – К., 1996.

Ділова документація Гетьманщини ХVІІІ ст. – К., 1992.

Єрмолаєв В.М., Козаченко А.І. Органи влади і управління Української держави (друга половина XVII-XVIII ст.): Навч. посібник. – Х., 2002.

Історія держави і права України: Навч. посібник

/ Голова авт. колективу  А.С.Чайковський. – К., 2000.

Історія держави і права України. Курс лекцій

/ За ред. В.Г.Гончарука. – К., 1996.

Історія держави і права України: У 2 ч. / За ред. А.Й.Рогожина. – Харків, 1996.

Історія України: Документи. Матеріали / Уклад. В.Ю.Король. – К., 2001.

История государства и права Украинской ССР:

В 3 т. – К., 1987.

Копиленко О.Л., Копиленко М.Л. Держава і право України 1917-1920: Навч. посібник. – К., 1997.

Кузьминець О., Калиновський В., Дігтяр П. Історія державиі права України. – К., 2000.

Кульчицький В.С., Настюк М.І., Тищик Б.Й. Історія держави і права України. – Львів, 1996.

Лащенко Р. Лекції з  історії українського права. – К., 1998.

Музиченко П. Історія держави і права України. – К., 1999.

Музыченко П.П., Витман К.Н. История государства и права зарубежных стран: история государства и права России: Учебное пособие. – Харків, 2003.

Музыченко П.П., Долматова Н.И. История государства и права Украины в вопросах и ответах. – Харків, 2000.

Музыченко  П.П., Пищевский А.Л. История государства и права Украины в вопросах и ответах. – Харків, 2000.

Свердлов М. От Закона Русского к Русской Правде. – М., 1988.

Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. – К., 1993.

Судебные и правоохранительные органы Украины: Учебник для вузов МВД Украины. – Харків, 1999.

Сухонос В.В., Лакизюк В.П., Грицаєнко Л.Р. Прокуратура України: Підручник. – Суми, 2005.

Україна: утвердження незалежної держави (1991-2001) / За ред. В.М.Литвина. – К., 2001.

Українське державотворення: невитребуваний потенціал: Словник-довідник / За ред. О.М.Мироненка. – К., 1997.

Уряди України у ХХ ст. / Відп. ред. В.Литвин. – К., 2001.

Хрестоматія з історії держави і права України:

У 2 т. / В.Д.Гончаренко, А.Й.Рогожин, О.Д.Святоцький. – К., 1997.

Хрестоматия по истории государства и права СССР. Дооктябрьский период / Под ред. Ю.П.Титова, О.И.Чистякова. – М., 1990.

Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності: Курс лекцій. – К., 1991.

Шемшученко Ю.С., Мурашин Г.О. Конституційний суд України. – К., 1997.

Юридична енциклопедія: В 6 т. / Ред. Ю.С.Шемшученко та ін. – К., 1999-2004.

Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. У 3 т. – К., 1990-1992.

Яковенко Н.М. Українська шляхта з кінця ХІV – до середини ХVІІ ст. (Волинь і Центральна Україна). – К., 1993.

Фахові журнали та наукові збірники.

 

 

 

 

 

 

 

Навчальне видання

 

 

 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

З КУРСУ «ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ”

 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ПРАВОЗНАВСТВО”

 

 

Укладачі: В.М.Власенко,С.І. Дегтярьов

Редактор Н.О.Кравченко

Відповідальний за випуск  В.М.Власенко

 

 

                Ум. друк. арк.

Підп. до друку           , поз.              Формат 60х84/16.

Тираж 200 прим.                                   Обл.-вид. арк.

Папір офс.    Друк. офс.                        Собівартість вид.

Замовлення №       .

 

 

Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 2365 від 8.12.2005.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2.

 

 

 

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

 

До друку та в світ

дозволяю на підставі

«Єдиних правил»,

п. 2.6.14

 

Заступник першого проректора –

начальник організаційно-методичного

управління                                                                                            В.Б.Юскаєв

 

Тестові завдання

з курсу

«Історія держави і права України»

 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ПРАВОЗНАВСТВО”

 

 

Усі цитати, цифровий,

фактичний матеріал,

бібліографічні дані

перевірені, запис одиниць

відповідає стандартам

 

Укладачі:                                                                              В.М.Власенко

                                                                                              С.І.Дегтярьов

Відповідальний за випуск                                     В.М.Власенко

Декан гуманітарного факультету                         Л.П.Валенкевич

 

 

Суми

Вид-во СумДУ

2006