Тема 1  Предмет і завдання курсу. Стародавні держави і право на території України

 

1 Основна форма державного устрою грецьких міст-держав Північного Причорномор’я:

а) республіка;                                                        в) східна деспотія;

б) монархія;                                                          г) олігархія.

 

2 Скіфський цар, який об’єднав більшість племен Північного Причорномор’я і частину Фракії у першу скіфську державу:

а) Атей;                                                  б) Фардой;

в) Скілур;                                                              г) Митридат.

 

3 Столиця Боспорського царства:

а) Пантікапей;                                                       б) Ольвія;

в) Фанагорія;                                                         г) Херсонес.

 

4 Вищий законодавчий орган у Скіфії:

а) рада старійшин;                                б) царська рада;

в) народні збори;                                   г) цар.

 

5 Визначте зайвий виконавчий орган у грецьких містах Північного Причорномор’я:

а) колегія архонтів;                                               б) еклесія;

в) колегія деміургів;                                             г) герусія.

 

6 Основними виробниками матеріальних цінностей у скіфів були:

а) раби;                                                  б) вільні общинники;

в) старійшини племен;                          г) купці.

 

7 За правління якого короля Готська держава у Північному Причорномор’ї досягла найбільшої могутності?

а) Аттіла;                                                               б) Теодорих;

в) Ардарих;                                                           г) Германаріх.

 

8 Поява першої грецької колонії – міста-держави у Північному Причорномор’ї датується:

а) VІІІ ст. до н.е.;                                  б) VІ ст. до н.е.;

в) VІІ ст. до н.е.;                                   г) V ст. до н.е.

 

9 Коли відбулося об’єднання грецьких міст-держав Північного Причорномор’я в Боспорське царство?

а) 480-438 рр. до н.е.;                                          б) 258-256 рр. до н.е.;

в) 350-346 рр. до н.е.;                                          г) І ст. н.е.

 

10 Коли відбувся розпад політичного об’єднання антів і утворення союзів племен дулібів, волинян, полян, сіверян, кривичів, уличів, хорватів?

а) ІV-VІ ст.;                                                           б) VІІ-VІІІ ст.;           

в) ІV-ІХ ст.;                                           г) ІV-VІІ ст.

 

11 Грецькі міста-держави Північного Причорномор’я були однотипними за... Визначте зайве.

а) походженням;                       б) суспільно-політичним ладом;

в) формами господарювання;  г) кількістю населення.

 

12 Про яку країну грецький історик Геродот писав, що вона має вигляд   квадрата,   кожна   із   сторін   якого   дорівнює  близько

700 км?

а) Кіммерія;                                                           б) країна готів;

в) Скіфія;                                                г) Таврида.

 

13 Великі адміністративно-територіальні одиниці у Скіфії очолювали:

а) номархи;                                                           б) архонти;

в) екзархи;                                                             г) деміурги.

 

14 Столицею Малої Скіфії було місто:

а) Неаполь Скіфський;                           б) Херсонес;

в) Пантікапей;                                                       г) Ольвія.

 

15 Описуючи суспільний лад якого народу, візантійські автори VІ – початку VІІ ст. констатували наявність у нього не тільки рабів, але й работоргівлю?

а) скіфи;                                                 б) анти;

в) венеди;                                                              г) склавіни.

 

16 У працях якого автора політичне об’єднання антів було згадане вперше?

а) Йордана;                                                           б) Прокопія Кесарійського;

в) Геродота;                                                          г) Нестора-літописця.

 

17 Визначте зайве серед назв народних зборів:

а) агора;                                                 б) еклесія;

в) віче;                                                                   г) герусія або гелісія.

 

18 Смертна кара у Скіфії призначалася за такі злочини:

а) згвалтування;                                     б) відступ від віри батьків;

в) крадіжку;                                                           г) вбивство чужого раба.

 

19 Визначте зайве серед джерел права античних міст-держав Північного Причорномор’я:

а) закони народних зборів;                   б) місцеві звичаї;

в) постанови колегії;                                             г) конституція.

 

20 Після 63 р. до н.е. царі Боспорського царства:

а) обиралися герусією;

б) обиралися народними зборами;

в) спадкували владу від батька;

г) затверджувалися римським імператором.