Тема 5 Литовсько-Руська держава (друга половина ХІV – перша половина ХVІ ст.)

 

1 Після приєднання руських земель до Литви місце Мономаховичів зайняли:

а) Гедиміновичі;                                    б) Любартовичі;

в) Ольгердовичі;                                   г) Карабутовичі.

 

2 Коли підписана Кревська унія?

а) 1385 р.;                                                             б) 1389 р.;             

в) 1413 р.;                                                             г) 1485 р.

 

3 Визначте судовий орган міст, що користувалися Магдебурзьким правом.

а) міська рада;                                                       б) пани-рада;

в) лава;                                                                  г) міський сойм.

 

4 За якою унією литовці-католики були урівнені в правах з поляками?

а) Городельською;                                 б) Люблінською;

в) Кревською;                                                        г) Берестейською.

 

5 У 1490-х роках магдебурзьке право було надано:

а) Києву;                                б) Володимиру-Волинському;

в) Львову;                                              г) Кролевцю.

 

6 Коли була скасована Кревська унія?

а) 1385 р.;              б) 1387 р.;              в) 1389 р.;              г) 1410 р.

 

7 Коли була підписана Городельська унія?

а) 1385 р.;              б) 1389 р.;              в) 1410 р.;              г) 1413 р.

 

8 Яка територія відійшла від Польщі до Литви після перемоги у Грюнвальдській битві?

а) Галичина;                                          б) Закарпаття;

в) Буковина;                                           г) Поділля.

 

9 Що таке “тягло”?

а) панщина;                                           б) податок на утримання війська;

в) шляхетський маєток;         г) покарання за злочин.

 

10 Нижча адміністративна одиниця в Литовсько-Руській державі?

а) воєводство;                                        б) земство;

в) двір;                                                   г) волость.

 

11 Що означає поняття „хороші люди”?

а) громадська рада общини;

б) всі вільні верстви населення;

в) свідки в суді;                     

г) виправдані в суді.

 

12 Як називався схід сільської общини?

а) “хороші люди”;                 б) “копа”;

в) “толока”;                                           г) “гвалт”.

 

13 Визначте зайвого серед урядовців міської адміністрації.

а) воєвода;                                             б) волостель;

в) староста;                                            г) канцлер.

 

14 Як називалося професійне об’єднання ремісників у Великому князівстві Литовському?

а) цех;                                                    б) сотня;

в) дворище;                                           г) мануфактура.

 

15 Селянин, який сплачував податок медом, зерном, шкірою зі своєї власної землі, називався:

а) холопом;                                           б) чиншевиком;

в) закупом;                                             г) челядником.

 

16 Як називався Великий князь Литовський з другої половини ХV ст. в офіційних документах, наприклад, у Литовському статуті?

а) король;                                              б) господар;

в) монарх;                                              г) волостель.

 

17 Як передавалася влада Великого князя Литовського?

а) старшому сину;

б) шляхом виборів князя з-поміж удільних князів;

в) молодшому сину;

г) шляхом виборів з-поміж синів Великого князя.

 

18 Який новий орган влади вперше був скликаний у 1507 р.?

а) Великий вальний сейм;     

б) боярська рада;

в) пани-рада;                                        

г) боярсько-шляхетський з’їзд.

 

19 Великий вальний сейм був визнаний державною установою:

а) Городельською унією;      

б) привілеєм 1492 р.;

в) привілеєм 1434 р.;                           

г) І Литовським статутом.

 

20 Хто головував за відсутності Великого князя на засіданнях пани-ради?

а) маршалок дворський;       

б) дворський підскарбій;

в) маршалок земський;         

г) канцлер.