Анотація

 

 

 

Навчальне видання

 

Практикум з української мови.Тренувальні  тести - Н. О. Лащенко

 

 для студентів першого та другого курсів

 спеціальності  „Журналістика”

 

 

          Укладач      Н. О. Лащенко

                Редактор    Н. О. Кравченко

                Відповідальний за випуск      О.Г.Ткаченко

 

 

 

Підписано до друку            2006 р.,поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Друк офс.

Ум.друк.арк.        Обл..-вид.арк.

Тираж 100 пр.      Собівартість вид.

Зам.№

 

Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул.. Р.-Корсакова,2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 2365 від 08.12.2005.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул.Р.-Корсакова,2