Зміст

С.

Лекція 1 Основні підходи до феномену творчості у

психологічних дослідженнях……………………………………….11

Лекція 2 Психологічна характеристика творчої особистості та її

структури……………………………………………………………..24

Лекція 3 Вікова динаіка та проблема розвитку творчості………..40

Лекція 4 Психологічна структура творчості……………….……...55

Питання для самостійного опрацювання………………………..…66

Індивідуальна робота студентів……………………………………..69

Запитання до заліку………………………………………………….72

Список літератури до вивчення курсу……………………………...74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальне видання

 

 

 

 

 

 

Психологія творчості

 

Конспект лекцій

для студентів усіх спеціальностей

денної форми навчання

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний за випуск         Світайло Н.Д.

Редактор                         Н.А. Гавриленко

Комп’ютерне верстання             Андрієнко Н.І.            

 

 

 

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк.  4,65. Обл.-вид. арк. 2,33 Тираж 100 пр.

Зам.№

 

 

 

 

Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

вул. Р.-Корсакова, 2, Суми, 40007

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

 

До друку та в світ                                                                                                дозволяю на підставі                                                                                          «Єдиних правил»,                                                                                                 п.2.6.14                                                                                                               Заступник першого проректора  —                                                                           начальник організаційно-методичного                                                          управління                                                              В.Б.Юскаєв

 

Психологія творчості

Конспект лекцій                                                                                     для студентів усіх спеціальностей                                                                       денної форми навчання

 

Усі цитати, цифровий,                                                                                       фактичний матеріал,                                                                                         бібліографічні                                                                                                             дані перевірені,                                                                                                    написання одиниць                                                                                                відповідає стандартам

 

Укладач     Кривопишина О.А.  

Відповідальний за випуск         Світайло Н.Д.

Декан гуманітарного факультету                 Валенкевич Л.П.

 

Суми                                                                                      Видавництво СумДУ                                                                         2009

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

 

 

 

 

 

 

Психологія творчості

 

Конспект лекцій

для студентів усіх спеціальностей

денної форми навчання

 

 

 

 

 

 

Затверджено

на засіданні кафедри

політології, соціології та психології

як конспект лекцій з дисципліни

«Психологія творчості».

Протокол №4 від 2.10.2009 р.

 

 

 

 

 

 

 

Суми

Видавництво СумДУ

2009