Підсумковий контроль знань студентів

 

Вимоги до оцінювання знань студентів

 

До заліку допускаються студенти, які відвідували лекційні заняття, опрацювали рекомендований мінімум навчальних завдань, прозвітували про самостійну роботу, виконали запропоновані  реферативні роботи.

Важливою передумовою допуску до заліку є відпрацювання пропущених лекційних занять. Контроль проводиться, як правило, шляхом письмового виконання індивідуальних завдань із подальшою перевіркою їх викладачем та оголошення оцінки.

Критерії оцінювання:

обсяг і глибина знань;

вміння критично і творчо розглянути програмний матеріал, робити самостійні логічні висновки;

вміння пов’язувати теоретичні знання й практичні навички;

обізнаність із основною та додатковою літературою;

вміння чітко, точно й правильно оформлювати відповідь на всі теоретичні питання;

рівень  психологічної та загальної культури.

Запитання до заліку

Предмет психології творчості.

Структура та основні завдання курсу.

Сучасний  стан та перспективи розвитку психології творчості.

Сучасні тенденції розвитку психології творчості за кордоном .

Поняття «творчість», «креативність».

Критерії творчості.

Історичний аналіз філософського аспекту теорії творчості

Інтелектуально-процесуальний підхід до вивчення творчості.

Мотиваційно-особистісний підхід до вивчення творчості.

Психоаналітична теорія творчості.

Творчість та творча особистість у гуманістичній психології.

Організаційні та емперічні методи дослідження творчості.

Методи психодіагностики творчої діяльності та аналізу продуктів дій.

Інтерпретаційні методи.

Психологічний тренінг як засіб стимуляції творчості.

Загальна природа творчого процесу.

Механізми творчості.

Структура творчого процесу.

Стадії творчого процесу. Недоліки стадійних теорій.

Поняття «творча особистість».

Психологічні якості творчої особистості.

Типи креативних особистостей.

Психологічні чинники формування творчої особистості.

Дитяча творчість. Гра і фантазія.

Індивідуальність підлітків та мотивація творчості.

Особливості юнацької творчості: образи, мотивація, види творчої діяльності.

Пізнавальні інтереси, професійна спеціалізація та творчість молоді.   Причини зумовленості творчості дорослих.

Список літератури до вивчення курсу

Основна література

Асмолов А.Г. Психология личности. Принципы общепсихологического анализа. – М., 1990.

Балл Г.А. Теория учебных задач. – М., 1990.

Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979.

Бодалев А. Психология личности. – М.,  1988.

Булатов М.А. Деятельность и структура философского знания. -  К., 1976.

Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера.- М., 1989.

Введение в психологию / под ред. А. В. Петровского.- М.: Академия, 1996.

Выготский Л.С. Собр. соч. - Т.1-6. - М., 1983.

Гиппенрейтер Ю.Б., Пузырей А.А. Психология личности: Тексты. – М., 1988.

Дружинин В.Н. Психология общих способностей – СПб.: Питер, 2000.

Загальна психологія  / за ред. С.Д. Максименка. – К.:Форум, 2000.

Зинченко В.П., Мамардашвили М.К. Проблема объективного метода в психологии. //Вопросы философии, - 1977. - С. 109-125.

Ильенков Э.В. Диалектическая логика: очерки истории и теории. – М. 1984.

Клепіков О.І., Кучерявий І.Т. Основи творчості особи.- К.,1996.

Клименко В.В. Психологія творчості: навчальний посібник.-К., 2006.

Клименко В.В. Людина і ноосфера. – К.,1993.

Клименко В.В. Психологические тесты таланта. – Харьков, 1996.

Клименко В.В. Как воспитать вундеркинда. – Харьков, 1996.

Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. – М.,1976.

Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. - М.,1999 .

Лук А.Н. Психология творчества.- М.,1978.

Максименко С.Д. Генезис существования личности. - К.: Издательство ООО «КММ», 2006.

Максименко С.Д. Розвиток психіки в онтогенезі: в 2 т. – К.: Форум, 2002.

Максименко С.Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження. – К.: Укрвузтшграф, 1996.

Методы социальной психологии / под ред. Е.С. Кузьмина, В.Б.Семенова. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1990.

Москаленко В.В. Соціальна психологія: підручник. - К., 2005.

Моляко В.А. Психология творческой деятельности. – К., 1978.

Моляко В.А. Психология конструкторской деятельности. – М.,1983.

Моляко В.А. Психологические проблемы творческой одаренности. – К., 1995.

Налчаджян А.А. Некоторые психологические и философские проблемы интуитивного познания: интуиция в процессе научного творчества. – М., 1972.

Немов Р.С. Психология : в 3 кн.: – М. : ВЛАДОС, 1998.

Основы психологии: практикум / ред.-сост. Л.Д. Столяренко. – Ростов н / Д.: Феникс, 1999.

Платонов К.К. Структура и развитие личности. – М.,1986.

Романець В.А. Виховання творчих здібностей у студентів – К.,1973.

Роменець В.А. Психологія творчості. – К.:Вища школа 1971.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – М., 1989.

Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования : от деятельности к личности : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений.- М. :Академия, 2003.

Столяренко Л.Д. Основы психологии. - Ростов н / Д.: Феникс, 2001.

Творча діяльність в ускладнених умовах /за заг. ред.              В.О. Моляко. – К., 2007.

Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности. – М.,1978.

Додаткова література

Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України: курс лекцій.-К.,1993.

Андреев В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности. – Казань, 1988.

Андрущенко В.Основні тенденції розвитку вищої освіти на рубежі століть//Вища освіта України.-2001.-№1.-С.11-17.

Блейхер В.М., Бурлачук Л.Ф. Психологическая диагностика интеллекта и личности. – К.: Вища школа, 1978.

Гозман Л.Я. Психология эмоциональных отношений.- М.,1987.

Гончаренко И.В. Гений в искусстве и науке.- М.,1991.

Гельвецій К.А. Про людину, її розумові здібності та її виховання: пер. з фр. – К., Основи,1994.

Додонов Б.И. В мире эмоций.- К.,1987.

Ісаєва А.Д. Братства та їх роль в розвитку української культури 16-17ст.-К.: Либідь, 1992.

Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство пер. с фр.- М.,1990.

Кон  И.С. Открытие «Я».-М., 1978.

Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К.: Рад. шк., 1989.

Кривопишина О.А. Психологічний аналіз впливу етноекологічних чиннників на формування здібностей до літературної творчості: дис. канд. псих. наук. – К., 2000.

Леонгард К. Акцентуированные личности. – К., 1989.

Левчук Л.Т. Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика: навч. посібник. – К.: Либідь, 2002.

Потемкина О.Ф., Потемкина Е. В. Психологический анализ рисунка и текста. – СПб.: Реч, 2006.

Помиткін Е.О Психологія духовного розвитку особистості: монографія. – К. 2005.

Психология одаренности детей и подростков /под ред. Н.С.Лейтеса. – М.:Академия. 1996.

Рейнвальд Н.И. Личность как предмет психологического анализа.- Харьков, 1974.

Рувинский Л.И. Самовоспитание личности.- М., 1984.