Питання для самоконтролю

Поясніть поняття комунікативної рівноцінності вихідного та перекладного текстів.

Прокоментуйте погляди різних учених на проблему перекладності / неперекладності.

У чому полягає модель процесу перекладу Ю. Найда?

Що розуміють під «білими плямами» в перекладі?

Які типи перекладу ґрунтуються на принципі відповідності?

Що таке норма перекладу?