Питання для самоконтролю

 

Що розуміють під глобальною структурою тексту?

Класифікація текстів К. Райє.

Поняття комунікативного значення тексту.

Чим відрізняються поняття «метатекст» і «прототекст».

Охарактеризуйте традиційну модель комунікативного процесу.

Проблема підготовки перекладачів на сучасному етапі.

У чому полягають причини міжкультурних непорозумінь у перекладі?

Наведіть приклади реалій. Із чим вони пов’язані?

Проаналізуйте складові перекладацької компетенції.

Обґрунтуйте причини появи галузевих  термінів.

Поясніть термін «езотерична метамова».

Прокоментуйте способи перекладу галузевих термінів.