Контрольні запитання

 

На які запитання можуть бути отримані відповіді в процесі експрес-діагностики фінансового стану підприємства? Які інформаційні джерела використовуються в цьому виді аналізу?

Що розуміють під власними оборотними коштами? Чи може бути їхня величина від’ємною?

У чому полягає проведення фундаментальної діагностики банкрутства підприємства?

Що розуміють під параметричним аналізом діяльності підприємства? В чому полягають його відмінні від завдань класичного економічного аналізу специфічні можливості?

Який, на ваш погляд, економічний зміст показника ймовірності банкрутства, що розраховується за моделлю Альтмана?

 З якою метою розраховуються інтегральні показники за моделями Альтмана, Тішшоу, Ліса, Терещенка і т.д.?

 Які методики застосовуються при оцінці ймовірності банкрутства підприємства?

 З якою метою та у яких випадках застосовується розрахунок коефіцієнта Бівера?

 Як розрахувати коефіцієнт поновлення платоспроможності?

 Як розрахувати коефіцієнт втрати платоспроможності?

 У яких випадках розраховуються коефіцієнти втрати й поновлення платоспроможності?

 Перелічіть типи стабільності фінансового стану залежно від співвідношення запасів і витрат та джерел їхнього фінансування.

 Контролінг: сутність, функції, інструменти.

 Сутність СВОТ-аналізу, АВС-аналізу.

 Виходячи з яких оцінок сформованої структури балансу підприємства, характеризується його платоспроможність? Назвіть умови, при яких установлюється реальна можливість відновлення платоспроможності підприємства.

 Перелічіть можливі схеми реструктуризації балансу.

 У чому полягає сутність тактичного механізму фінансової стабілізації підприємства?

 У чому полягає сутність оперативного механізму фінансової стабілізації підприємства?

 У чому полягає сутність стратегічного механізму фінансової стабілізації підприємства?