3.1 Порядок фінансування санаційних заходів

 

Як ми вже з'ясували, згідно із законодавством України санація підприємств може бути як досудовою, так і судовою.

У разі виявлення ознак неплатоспроможності боржника або якщо загроза банкрутства діагностована на пізній стадії кризи й має катастрофічний характер, а механізми внутрішньої її нейтралізації не дозволяють досягти необхідного ефекту з відновлення фінансового становища, підприємство повинно ініціювати свою санацію. Цей вид санації називається “досудова санація”. 

Досудова санація розглядається як система заходів щодо відновлення платоспроможності боржника  з метою уникнення порушення провадження у справі про визнання  банкрутом боржника.

Ініціювати досудову санацію, крім підприємств-боржників, можуть також кредитори, засновники або інші особи. Власником майна боржника державного або приватного підприємства, засновниками боржника-юридичної особи, кредиторами боржника, іншими особами у межах заходів щодо запобігання банкрутству боржника може бути надана фінансова допомога в розмірі, достатньому для погашення зобов’язань боржника перед кредиторами, у тому числі зобов’язань щодо сплати податків і зборів і відновлення платоспроможності боржника. Надання фінансової допомоги боржнику зобов’язує його взяти на себе відповідні зобов’язання перед особами, які надали таку допомогу.

При проведенні досудової санації на підприємстві створюється робоча група, до складу якої входять представники боржника, кредиторів, потенційні інвестори, яка розробляє план санації. У разі надходження пропозицій від потенційних інвесторів план досудової санації розробляється за їх участю. План досудової санації містить таку інформацію: відомості про фінансовий стан підприємства-боржника; заходи щодо відновлення платоспроможності; розрахунок необхідних коштів для реалізації заходів; визначення джерел фінансування заходів; термін проведення досудової санації.

Досудову санацію щодо державних підприємств необхідно застосовувати згідно із рекомендаціями, які наведені у Порядку проведення досудової санації державних підприємств.   

Згідно із даним порядком, план досудової санації державних підприємств розробляється у місячний термін із дня прийняття рішення щодо її проведення і подається на затвердження уповноваженому органу. При цьому план досудової санації державних підприємств повинен містити:

реквізити підприємства (повна назва, юридична адреса, організаційно-правова форма, орган управління);

відомості про фінансово-господарське становище;

заходи щодо відновлення платоспроможності (реструктуризацію підприємства, перепрофілювання виробництва, закриття нерентабельних виробництв, відчуження основних засобів, передачу майна в оренду, відстрочення та (або) розстрочення платежів, переоформлення короткотермінових кредитів у довготермінові, скорочення чисельності працюючих тощо) і терміни їх здійснення;

розрахунок необхідних коштів для реалізації заходів;

визначення джерел фінансування заходів (зобов'язання інвесторів, кредиторів щодо погашення боргу або надання фінансової допомоги, кошти державного бюджету, кошти, отримані від оренди майна, відчуження основних засобів, погашення  дебіторської заборгованості, кредити банків тощо);

умови участі інвесторів і кредиторів у проведенні досудової санації (набуття права власності на майно підприємства відповідно до законодавства, розпорядження частиною його продукції, оренда майна підприємства, задоволення вимог кредиторів шляхом переведення боргу (частини боргу) на інвестора тощо);

очікувані наслідки виконання плану досудової санації.

Уповноважений орган у місячний термін розглядає та затверджує або відхиляє поданий підприємством план досудової санації. У разі, коли витрати на реалізацію заходів, передбачених планом досудової санації державних підприємств, пропонується фінансувати за рахунок коштів державного бюджету, пропозиції про включення відповідних видатків до проекту державного бюджету на планований рік подаються Мінфіну та Мінекономіки. Заходи, пов'язані із відчуженням основних засобів, передачею структурних підрозділів підприємств та нерухомого майна в оренду, погоджуються з Фондом державного майна в установленому порядку.

Термін проведення досудової санації не повинен перевищувати 12 місяців. В окремих випадках уповноважений орган може продовжити термін, але не більше ніж на 6 місяців.

Також при проведенні досудової санації слід брати до уваги Положення та Типовий план реструктуризації та досудової санації, які визнача¬ють порядок і способи проведення досудової санації господарських товариств, у статутних фондах яких державна частка перевищує 25 відсотків, державних підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію, у випадках, коли Фонд державного майна України здійс-нює функції з управління державними корпоративними правами з метою запо-бігання їх банкрутству, поліпшення їхнього фінансового стану та підвищення конкурентоспроможності продукції (робіт, послуг) та господарських това¬риств, у статутних  фондах  яких державна частка становить більше ніж 50 від¬сотків.

Слід зазначити, що з метою запобігання банкрутству державних підпри¬ємств з боку держави підвищуються вимоги до управління об’єктами державної власності, у тому числі для підприємств з часткою державної власності у стату¬тному капіталі. Постановою встановлено конкретний перелік функцій управ¬ління та критерії з визначення його ефективності. Контроль за виконанням функ¬цій з управління об’єктами державної власності здійснюється шляхом проведення моніторингу додержання законності та оцінки ефективності вико¬нання централізованими та місцевими органами виконавчої влади, іншими ор¬ганами, які здійснюють управління об’єктами державної власності, обов’язків, визначених відповідно до законодавства.

Функції з моніторингу покладено на Міністерство економіки.

 Для проведення моніторингу щокварталу через 10 днів після закінчення строків, встановлених для подання фінансової та статистичної звітності, Міністерство економіки отримує інформацію про діяльність суб'єктів господарювання державного сектору економіки, їх майновий стан (у частині вартості та збереження цілісності активів), показники фінансово-господарської діяльності, стан виконання фінансового плану та платоспроможності, виконання керівником суб'єкта господарювання умов контракту; про прийняті рішення стосовно реструктуризації, реорганізації та ліквідації суб'єктів господарювання, передачі державного майна до статутних фондів господарських товариств, відчуження основних фондів суб'єктів господарювання, передачі державного майна в оренду, лізинг, концесію, заставу, укладення договорів про спільну та спільну інвестиційну діяльність; про призначення (звільнення) керівника суб'єкта господарювання, проведення конкурсу з визначення уповноваженої особи на виконання функцій з управління корпоративними правами держави, а також призначення представників держави в органах господарських товариств: про ефективність управління об'єктами державної власності, визначену відповідно до її критеріїв.

Інформація надсилається від:

суб'єктів управління;

Фонду державного майна України;

Державного комітету статистики України;

4) Державного департаменту з питань банкрутства;

5)  Міністерства фінансів України.

Зазначена інформація подається за формами, встановленими Міне¬кономіки разом із Фондом державного майна, Мінфіном та Держкомстатом.

Міністерство економіки узагальнює та аналізує надіслану йому ін¬формацію. На особливому контролі перебуває інформація про випад¬ки погіршення показників фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання внаслідок неефективного управління об'єктами держав-ної власності, пропозиції щодо внесення змін до законодавства, привати¬зації об'єктів державної власності, зміни суб'єкта їх управління, передачі в комунальну власність, закріплення в державній власності пакетів акцій відкритих акціонерних товариств або їх відчуження.

Результати аналізу подаються Кабінетові Міністрів України, Голов¬ному контрольно-ревізійному управлінню України, правоохоронним ор¬ганам.

Порядок проведення санації у процесі порушення провадження у справі про банкрутство викладено нижче.

Господарський суд за клопотанням комітету кредиторів у строк, що не перевищує строку дії процедури розпорядження майном, має право винести ухвалу проведення санації боржника та призначити керуючого санацією. Санація вводиться на строк не більше дванадцяти місяців, але цей строк за рішенням суду може бути продовжено ще до шести місяців або скорочено.

Із дня винесення ухвали про санацію припиняються повноваження органів управління боржника, повноваження органів управління передаються керуючому санацією. У статті 17 викладено права керуючого санацією.

Протягом трьох місяців із  дня винесення ухвали про санацію боржника керуючий санацією зобов’язаний подати комітету кредиторів для схвалення план санації  боржника.

План санації повинен містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, при цьому платоспроможність вважається відновленою за відсутності ознак банкрутства. У разі наявності інвесторів план санації розроблюється за їх участю та погоджується з ними. Заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, які містить план санації, викладені у ст. 181.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

План санації може передбачати продаж майна боржника недержавної форми власності як цілісного майнового комплексу (ст. 191) або частини майна (ст. 201).

План санації розглядається комітетом кредиторів у чотиримісячний строк із дня прийняття ухвали про санацію. План санації вважається схваленим,  якщо на засіданні комітету кредиторів рішення про схвалення було підтримано більш ніж половиною голосів кредиторів – членів комітету кредиторів. Схвалений комітетом кредиторів план санації та протокол засідання комітету кредиторів подаються керуючим санацією в господарський суд для затвердження не пізніше п’яти днів з дня проведення засідання комітету кредиторів. Господарський суд виносить ухвалу про затвердження плану санації. Якщо протягом шести місяців з дня винесення ухвали про санацію в господарський суд не було подано плану санації боржника, господарський суд має право прийняти рішення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Керуючий санацією здійснює контроль за виконанням плану санації і щоквартально звітує перед комітетом кредиторів про хід його виконання. За п’ятнадцять днів до закінчення санації керуючий санацією надає зборам кредиторів звіт та реєстр вимог кредиторів і за наявності скарги кредиторів, які голосували проти рішення або не брали участі в голосуванні. Звіт керуючого санацією розглядається зборами кредиторів, які скликаються не пізніше десяти днів після закінчення процедури санації чи появи підстави для її припинення. Звіт керуючого санацією затверджується господарським судом. Господарський суд оформлює своє рішення ухвалою. Затвердження господарським судом звіту керуючого санацією є підставою для винесення господарським судом ухвали про припинення провадження у справі про банкрутство. Із дня затвердження звіту керуючого санацією господарським судом у порядку черговості, передбаченому Законом, боржником проводяться розрахунки відповідно до реєстру вимог кредиторів.

Якщо зборами кредиторів не було прийнято рішення або таке рішення не подано до господарського суду протягом п’ятнадцяти днів із дня закінчення санації чи виявлення підстав для її дострокового припинення, господарський суд розглядає питання про визнання боржника банкрутом.

План санації державних підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію; підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, у статутних фондах яких корпоративні права держави перевищують 50 відсотків, і перебувають в управлінні Фондом державного майна; господарських організацій  з корпоративними правами держави понад 25 відсотків їх статутного фонду; об’єктів державної власності, що перебувають в управлінні міністерств та інших органів виконавчої влади, у разі створення за їх участю нових суб’єктів господарювання, погоджується з Фондом державного майна України. Керуючий санацією для отримання рішення про погодження плану санації підприємства-боржника звертається до Фонду з відповідною письмовою заявою протягом трьох місяців із дня винесення господарським судом ухвали про проведення санації підприємства-боржника. План санації, що подається до Фонду для погодження, повинен бути попередньо розглянутий комітетом кредиторів, погоджений інвестором (у разі наявності), боржником, підписаний керуючим санацією та головним бухгалтером. План санації боржника погоджується Фондом протягом одного місяця з дня його надходження.

У разі подання до Фонду планів санації боржників, які включені до переліку стратегічно важливих для економіки та безпеки держави, особливо небезпечних, містоутворювальних та таких, що займають монопольне становище на відповідному ринку України, Фонд подає такі плани санації на попереднє погодження до Міністерства економіки України. У разі виявлення недоліків у поданому плані санації Фонд надає керуючому санації свої пропозиції стосовно доопрацювання плану.  Фонд у десятиденний строк із дня отримання доопрацьованого плану санації приймає рішення про його погодження.

Процедура санації може бути оголошена самим боржником. Якщо є  письмова згода кредиторів, загальна сума вимог яких перевищує 50% заборгованості, то керівник боржника може подати до господарського суду заяву про порушення справи про банкрутство у формі санації. До заяви повинен бути прикладений план санації, погоджений із кредиторами, письмова згода кредиторів на призначення керуючого санацією керівника підприємства-боржника й пропозиції щодо кандидатури розпорядника майном, запропоновані комітетом кредиторів. Суддя виносить ухвалу про порушення справи про банкрутство, призначає розпорядника майном, запропонованого комітетом кредиторів й керуючого санацією – керівника підприємства-боржника. Керівник підприємства-боржника виконує повноваження керуючого санацією без ліцензії.

Керуючий санацією повинен зробити оголошення в офіційних друкованих органах і друкованих органах місцевого самоврядування про порушення справи про банкрутство боржника й відкриття процедури санації. Кредитори в місячний строк від дня опублікування оголошення про порушення справи про банкрутство у формі санації зобов’язані подати до господарського суду письмові заяви із грошовими вимогами до підприємства-боржника й заперечення, якщо вони є, проти здійснення процедури санації керівником підприємства-боржника. Керуючий санацією разом із розпорядником майна розглядає вимоги кредиторів та включає їх до реєстру кредиторів і починає процедуру санації.  Якщо план санації не виконано або не відновлено платоспроможність підприємства-боржника, процедура банкрутства підприємства-боржника здійснюється відповідно до вимог законодавства.

План санації розробляється фінансовими та контролінговими службами підприємства, санатором,  незалежними аудиторськими та консалтинговими фірмами. Для розроблення плану санації використовують інструменти контролінгу. Структура плану санації наведена нижче.

 

ПЛАН САНАЦІЇ

(назва підприємства - боржника)

 

Даний план санації складений відповідно до статей 17, 18, 19, 20 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, схвалений комітетом кредиторів (протокол № ... від ”.....”.............20....р.) і спрямований на відновлення платоспроможності...........................(назва боржника) та задоволення вимог кредиторів боржника. План санації визначає також умови участі  ...........................(назва Інвестора), визнаного таким ухвалою господарського суду..................................(назва області) від “.......” .................... 20...р. зі справи № .......у процедурі санації боржника.

1 Загальні положення:  характеристика боржника (історія створення, реквізити, основні напрямки господарської діяльності); інформація про власників акцій, організаційна структура; основні види продукції, яка випускається, ціни та ринки збуту.

2 Аналіз фінансово-господарського стану підприємства-боржника. Аналіз фінансово-господарського стану боржника проводиться згідно з Методичними рекомендаціями  щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак  дій  з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства за 2 попередні роки та за станом за останній звітний період. При цьому зазначається структура доходів, структура витрат, чистий прибуток (збиток), причини збиткової діяльності, структура активів, наявність готової продукції на складі та товаро-матеріальних цінностей, структура довгострокових та поточних фінансових інвестицій, структура кредиторської та дебіторської заборгованості, аналіз імовірності  ліквідації боржника і соціальні наслідки.

3 Заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, розрахунок необхідних коштів для реалізації цих заходів. 

Заходи щодо відновлення платоспроможності боржника перелічені у Законі, до яких віднесено: реструктуризацію підприємства; перепрофілювання виробництва; закриття нерентабельних виробництв; відстрочку чи розстрочку, списання боргу при затвердженні мирової угоди; ліквідацію дебіторської заборгованості; продаж частини майна;  продаж майна боржника як цілісного майнового комплексу; одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника; звільнення працівників боржника; інші способи поновлення платоспроможності боржника (заміна керівників підприємства; зниження витрат виробництва; ревізія фінансової системи підприємства; продаж незавершеного будівництва; продаж обладнання, що не використовується, неліквідних матеріалів та готової продукції; вдосконалення організації праці; прогресивні технології, механізація, автоматизація виробництва; вдосконалення організаційної структури управління тощо).

Джерелами фінансування виконання плану санації можуть бути власні кошти Інвестора (тоді необхідно зазначити умови участі Інвестора), погашення дебіторської заборгованості Боржника, кошти, отримані від господарської діяльності Боржника в умовах санації, кредити комерційних банків тощо.

4 Прогноз соціально-економічних наслідків проведення санації:

нарощення обсягів виробництва, реалізації продукції;

збільшення доходів, скорочення витрат;

графік щоквартального погашення боргів підприємства, у тому числі через укладення мирової угоди;

структура активів та зобов’язань боржника на момент початку та припинення санації;

підвищення конкурентоспроможності та рівня рентабельності підприємства;

підвищення оплати праці;

створення нових робочих місць тощо.

5 Відповідальність. Відповідно до п.8 ст.18 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” у разі порушення сторонами умов угод, укладених згідно із планом санації, під час проведення процедури санації захист порушеного права здійснюється у процедурі провадження у справі про банкрутство. У разі невиконання Інвестором взятих на себе зобов’язань щодо плану санації Комітет кредиторів (керуючий санацією, власник Боржника) має право звернутися до господарського суду з вимогою про усунення Інвестора від участі у процедурі санації Боржника з відшкодуванням заподіяної шкоди.

 

Додатки до плану санації

 

Таблиця 1 – Прогноз фінансових результатів

Показник       1-й місяць      2-й місяць      ......      n-й місяць      Усього

Виручка від реалізації, грн                                               

- обсяг продажу, од.                                               

- ціна, грн/од.                                                          

Витрати на виробництво реалізованої продукції, грн                                                 

Результат від реалізації, грн                                                         

Результат від іншої реалізації, грн                                               

Доходи і витрати інвестиційної і фінансової діяльності, грн                                                  

Фінансовий результат від звичайної діяльності, грн                                                    

Платежі в бюджет, грн                                                      

Чистий прибуток, грн                                                       

 

 

 

 

 Таблиця 2 – Потреба у додаткових інвестиціях та формування джерел фінансування

Потреба у додаткових інвестиціях, грн    Квартал          Рік       Джерела фінансування        Квартал          Рік

            1          ...         4                                 1          ...         4         

1 Основний капітал                                                1 Акціонерний капітал                                          

1.1 Будівлі, споруди виробничого призначення                                                2 Залучений капітал                                   

1.2 Робочі машини та обладнання                                                2.1 Довгострокові кредити                                    

1.3 Транспортні засоби                                                       2.2 Довгострокові позики                                     

1.4 Інші                                                         2.3 Короткострокові кредити                                           

2 Оборотний капітал                                                          2.4 Короткострокові позики                                             

2.1 Запаси та витрати                                                         3 Інші джерела фінансування                                           

2.2 Грошові кошти                                                  4 Усього джерел фінансування                                        

3 Всього потреба у додаткових інвестиціях                                                       5 Усього потреба в державній допомозі                                           

 

Таблиця 3 – Модель дисконтованих грошових потоків

Показник       0-й місяць      1-й місяць      ......      …….   n-й місяць

1 Чистий прибуток                                                

2 Чистий грошовий потік дорівнює                                                        

чистий прибуток                                                    

+ амортизаційні відрахування                                                      

+ або – зростання (погашення) заборгованості                                                  

- або + зростання (погашення) дебіторської заборгованості                                                    

- виплати процентів                                               

+ або – кошти від продажу (покупки) основних засобів                                                         

- капіталовкладення                                               

- приріст оборотних коштів                                                          

3 Залишок грошових коштів на початок періоду                                                          

4 Накопичені грошові кошти (р.1 + р.2)                                                 

5 Коефіцієнт поточної вартості при обраній ставці дисконту                                                

6 Поточна вартість грошових потоків                                                    

7 Сума поточних вартостей грошових потоків

8 Залишкова вартість за межами планового періоду     

9 Поточна залишкова вартість за межами планового періоду при коефіцієнті дисконтування для кінця року           

10 Чиста поточна вартість

 

 

Таблиця 4 – Фінансові коефіцієнти після санаційних заходів

Показник       1-й місяць      2-й місяць      ......      n-й місяць

Коефіцієнт поточної ліквідності                                      

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами                                      

 

Таблиця 5 – Заходи щодо поновлення платоспроможності підприємства

 

 

Заходи            Термін виконання    Внутрішній резерв, отриманий від впровадження заходів та який може бути спрямовано на відновлення платоспроможності

1                                

2                                

..........                        

Усього                                  

 

Керуючий санацією

Приклад 3.1 Підприємство ВАТ КВРЗ має таку укрупнену структуру балансу.

 

Таблиця 3.1.1 –  Баланс підприємства КВРЗ станом на 31.12.07, тис.грн

Актив Сума   Пасив Сума

Необоротні активи   840,4   Власний капітал, всього     (464)

Оборотні активи, всього     679,8   у  тому числі: статутний капітал    669

у тому числі :запаси 460,1   непокритий збиток  (1133)

            дебіторська заборгованість 219,4   Поточні зобов’язання, всього         1966,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

            грошові кошти          0,3       Довгострокові зобов’язання           17,6

Баланс            1520,2 Баланс            1520,2

 

31.10.07 Господарським судом за заявою кредитора – Управління пенсійного фонду України в місті N було порушено провадження у справі про банкрутство ВАТ КВРЗ, в ухвалі також було зазначено про призначення розпорядника майном. 2.02.08 господарський суд затвердив реєстр вимог кредиторів станом на 1.01.08. Кредиторська заборгованість станом на 1.01.2008 року становила 1966,6 тис.грн. До реєстру кредиторів включені такі суми (табл. 3.1.2, 3.1.3).

9.04.08 була проваджена санація та назначено керуючого санацією. 5.07.08 керуючий санацією подав план санації  на затвердження комітету кредиторів, одночасно було подано і проект мирової угоди. 30.06.08  план санації було затверджено комітетом кредиторів, але Фондом державного майна не був погоджений, були зазначені зауваження (лист від 5.07.08). План санації було доопрацьовано  та відправлено до Фонду державного майна.

 

 

Таблиця 3.1.2 – Заборгованість, визнана господарським судом

Кредитори     Заборгованість, визнана судом, грн          Черговість погашення  заборгованості

Управління пенсійного фонду       182631,93       2 черга

Управління пенсійного фонду       3552,67           2 черга

Усього  2-га черга    186184,6        

Міжрайонна державна податкова інспекція        179271,06       3 черга

відділ виконавчої дирекції ФСС від нещасних випадків на виробництві      7710,3 3 черга

Міський центр зайнятості   7303,18           3 черга

Міжрайонна виконавча дирекція ФССТВП        1571,07           3 черга

Усього 3-тя черга     195855,61      

Укртрансгаз  2628,55           4 черга

ТОВ “Інженерна компанія”            25109,33         4 черга

ТОВ “Деметра”         701563,02       4 черга

ВАТ “Сумигаз”        18844,04         4 черга

Укртелеком   1403,51           4 черга

Сумиобленерго        14199,36         4 черга

Усього 4-та черга     763747,81      

Разом  1145788,02    

 

Таблиця 3.1.3 – Заборгованість із заробітної плати

Показник       Сума, грн

1-ша черга    

Заборгованість із заробітної плати            45627,99

Оплата простоїв не з вини робітників      20511,82

Компенсація за невикористані відпустки            11421,04

Гарантії і компенсації при службових відрядженнях     236,85

Соціальні виплати за тимчасову непрацездатність        212,12

Усього 1-ша черга    78009,82

2-га черга      

Заборгованість із заробітної плати            427603,85

Усього 2-га черга     427603,85

Разом 505613,67

 

Загальна сума заборгованості, включеної і внесеної до реєстру вимог кредиторів та поточної заборгованості, становить 1919372,11 грн: із них заборгованість 1-2-ї черг становить 806345,98 грн, заборгованість 3-ї черги – 261601,63 грн, 4-ї черги – 851424,50 грн, поточна заборгованість 3-ї черги склала 65746,02 грн, поточна заборгованість 4-ї черг - 87676,69грн.

 

Після врахування зауважень Фонду державного майна було представлено такий план санації.

 

 

ПЛАН САНАЦІЇ ВАТ “КВРЗ“

 

Даний план санації складений відповідно до статей 17,18,19, 20 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, схвалений комітетом кредиторів (протокол № .....від ”....”............200.....р.) і спрямований на відновлення платоспроможності ВАТ “КВРЗ“ та задоволення вимог кредиторів боржника зі справи № 6879/11 у процедурі санації боржника.

1 Загальні положення

ВАТ “КВРЗ” створено згідно із Наказом Фонду державного майна України від 05.12.03 у результаті перетворення державного підприємства “ККРМЗ” у відкрите акціонерне товариство і є його правонаступником.  Державне підприємство “ККРМЗ” було створено 3 грудня 1999 року з метою обслуговування залізничного транспорту в частині проведення ремонту. 5 грудня 2003 року підприємство було перетворено у ВАТ “КВРЗ” у процесі приватизації державного майна. За договором купівлі-продажу, укладеним між Фондом державного майна України та ТОВ “Інженерна компанія” – власником пакету акцій у розмірі 16,36% статутного капіталу є ТОВ “Інженерна компанія”, Фонд державного майна України є власником 82,2% акцій, іншім особам належить 1,44% акцій.

1.1 Організаційна структура. Підприємство має таку організаційну структуру: перший рівень – керівництво заводу, другий рівень – головні фахівці, третій рівень – майстри, четвертий рівень – безпосередні виконавці на своїх робочих місцях. Кожен рівень має чітку регламентацію обов’язків і відповідальності як окремих виконавців, так і керівників ділянок за якість продукції, що випускається.  На першому рівні здійснювалося загальне керівництво усіма роботами, конкретизувалися завдання, затверджувалися програми робіт і організовувався контроль за їх виконанням. На другому рівні формувалася програма робіт із визначенням виконавців і термінів виконання. Після затвердження її на першому рівні, організовувалася робота з її виконання у встановлений термін, здійснювались керівництво і контроль за виконанням робіт.  На третьому  і четвертому рівнях  організовувалася робота з реалізації прийнятої програми із забезпечення запланованого випуску продукції. ВАТ “КВРЗ” не має дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів.

Енергопостачання заводу здійснюється міською мережею – річне споживання електроенергії становить близько 600 тис.кВт/год; водопостачання здійснюється міською мережею – витрати води становлять 4340 м3 /рік; теплозабезпечення здійснюється автономною системою опалення – витрати газу становлять близько 2000 тис. м3 /рік;  площа земельної ділянки становить 2,84 га.

1.2 Напрямки та види діяльності. Відповідно до статуту основними напрямками діяльності підприємства є:

ремонт пасажирських вагонів для залізничного транспорту;

виробництво запасних частин для пасажирського транспорту;

надання транспортно-експедиційних і складських послуг;

здійснення іншої діяльності, яка не заборонена чинним законодавством України.

Види діяльності за КВЕД:

35.20.2 ремонт залізничних локомотивів і рухомого складу;

31.20.2 ремонт і технічне обслуговування електророзподільної і контрольної апаратури;

28.12.0 виробництво металевих деталей;

51.70.0 інші види оптової торгівлі.

1.3 Аналіз технологічного процесу. Виробництво ведеться за такою технологічною схемою: на підприємство надходять вагони для ремонту або переобладнання. На першому етапі проводиться розроблення внутрішнього устаткування та дефектування кузовів. Далі проводиться очищення вагона від іржі і старої фарби, потім вагон покривають ґрунтовкою та переводять у цех металоконструкцій, демонтують залізничні пристрої, гальмове обладнання, електроустаткування, які відправляють до субпідрядника. На цьому етапі проводяться заміна ушкоджених кузовів, покриття внутрішньої частини вагона протишумовою мастикою, демонтаж дерев’яного решетування вагона, ізоляція стін. Вагон переставляють на другий блокбаст, де проводиться монтаж систем вентиляції, водопостачання, опалення, меблів, вікон тощо. Потім вагон надходить на вивірену колію. Тривалість циклу з ремонту одного вагона становить 2 місяці.

За результатами незалежної оцінки вартість основних засобів підприємства станом на 01.01.08  становить 1 443 тис.грн (без ПДВ), у тому числі:

машини, обладнання, транспортні засоби – 295 тис.грн;

будівлі, споруди, передавальні пристрої – 1 148 тис.грн.

1.4 Основною продукцією підприємства є запасні частини для залізничного транспорту та ремонтні послуги.

Замовниками продукції підприємства “КВРЗ” є:

СТДО “Південа залізниця” (м. Харків);

Одеська залізниця (м. Одеса);

ГТОО “Південно-західна залізниця” (м. Київ).

1.5 Аналіз конкурентного середовища. Основні конкуренти: ВАТ “Запорізький механічний завод”, Дніпропетровський вагоноремонтний завод, ВАТ “Полтавський тепловозоремонтний завод ”, Харківський вагоноремонтний завод, Львівський локомотиворемонтний завод.

1.6 Постачальники. Основними постачальниками комплектуючих для ремонту залізничних вагонів є: Ужгородський механічний завод, ВАТ 2Хартрон” (м. Харків), АТ “Транспневматика” (м. Ніжній Новгород), Дніпропетровський вагоноремонтний завод.

1.7 Кадровий потенціал та оплата праці

 

Таблиця 3.1.4 – Кадровий потенціал

Показник       Рік

            2004    2005    2006    2007

Чисельність працівників, осіб.       78        79        73        68

Середня чисельність в еквіваленті повної зайнятості, осіб.      67        68        63        66

Відпрацьовано людино-годин                               106817            64755

Фонд оплати праці тис.грн 198,4   276,5   326      339,4

У 2006 році фонд часу фактичної роботи склав 106817 людино-годин (73,02% максимально можливого фонду робочого часу) у 2007 році – 64755 (47,52% максимально можливого фонду робочого часу).

 

 

 

 

 

 

1.8 Обсяги виробництва

Таблиця 3.1.5 – Результати роботи підприємства

Показник       Рік

            2004    2005    2006    2007    2008

(9 місяців)

Обсяги виробничої продукції, тис.грн     585,1   586      400                 

Дохід від реалізації, тис.грн           769      402      549,4   341,7   26,9

Чистий дохід від реалізації, тис.грн          640,6   334,7   457,9   310,2   22,4

 1.9 Екологічний стан. У зв’язку з тим, що підприємство не використовує значної частини свого потенціалу, масштаб забруднення навколишнього середовища несуттєвий.

 Аналіз фінансово-господарського стану підприємства-боржника

Аналіз фінансового стану підприємства виконано на підставі фінансової звітності підприємства (за 2 попередні роки та за станом за останній звітний період.). Для аналізу активів та пасивів було складено аналітичні баланси, де активи та пасиви згруповані за однорідними групами.

Збільшення вартості активів за аналізований період підприємство здійснювало за рахунок збільшення вартості оборотних активів при зменшенні вартості фіксованих активів. У 2008 році зменшення валюти балансу було пов’язано з продажем оборотних активів, поверненням незавершених виробництвом залізничних вагонів замовникам та  списанням зданих у металобрухт неприродних до експлуатації основних фондів. Фіксовані активи складаються більш ніж на 93% з основних фондів. Поточні активи на 65-74% формуються за рахунок товарних запасів, вартість яких протягом останніх років збільшилася більш ніж у 2 рази з 194,8 тис.грн до 460,1 тис.грн. Частка незавершеного виробництва у структурі товарних запасів склала у 2007 році 80,6% проти 43,4% у 2004 році, це пояснюється особливостями виробничої діяльності і тривалістю виробничого циклу щодо виконання ремонтів рухомого складу.  На початок 2008 року вартість незавершеного виробництва становила близько 370 тис.грн, з них 349 тис.грн - незавершений ремонт 3 вагонів. На момент складання плану санації усі незавершені ремонтом вагони передані замовникам за їх вимогою.

 

Таблиця 3.1.6 – Аналітичний баланс (активи)

Показник       2005 рік, тис. грн      2006 рік, тис. грн      Приріст (зменшення) за рік, тис.грн         Темп зміни за рік   2007 рік, тис. грн      Приріст (зменшення) за рік, тис.грн         Темп зміни за рік      1-ше півріччя 2008 року, тис.грн 9 місяців

2008 року, тис.грн

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10

Брутто-фіксовані активи     4655,7 4655,5 -0,2      100,0   4657,1 1,6       100      4657,1 4442,8

Накопичена амортизація     3666,6 3736,5 69,9     101,9   3816,7 80,2     102,1   3861,6 3680,9

Нетто-фіксовані активи      989,1   919,0   -70,1    92,9     840,4   -78,6    91,4     795,5   761,9

Відсоток до активів 78,9     68,2                            55,3                            55,5     69,4

Дебіторська заборгованість            69,5     148,1   78,6     213,1   219,4   71,3     148,1   213,2   211,7

Відсоток до активів             5,5       11,0                            14,4                                        19,3

            Продовження табл. 3.1.6

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10

Готівка                       0,3       0,3                   0.3                   100,0   0,4       0,7

Відсоток до активів                                                                                                0,1

Короткострокові оборотні активи 69,5     148,4   78,9     213,5   219,7   71,3     148,0   213,6   212,4

Відсоток до активів 5,5       11,0                            14,5                            14,9     19,4

Відсоток до поточних активів       26,3     34,6                            32,3                            33,5     63,2

Товарні запаси          194,8   280,6   85,8     144,0   460,1   179,5   164,0   424,6   123,7

Відсоток до активів             15,5     20,8                            30,3                            33,5     63,2

Відсоток до поточних активів       73,7     65,4                            67,7                            66,5     36,8

Поточні активи        264,3   429,0   164,7   162,3   679,8   250,8   158,5   638,2   336,1

Відсоток до активів 21,1     31,8                            44,7                            44,5     30,6

Активів усього         1253,4 1348,0 94,6     107,5   1520,2 172,2   112,8   1433,7 1098,0

 

Дебіторська заборгованість підприємства станом на 31.01.08 склала 216,6 тис.грн і за останній рік збільшилася на 48,4%.

Інформація про дебіторську заборгованість підприємства відповідно до фінансової звітності  станом на 1.07.2008 наведена у  таблиці 3.1.7.

 

Таблиця 3.1.7 – Дебіторська заборгованість за І півріччя 2008 р.

 

Показник       Дата виникнення заборгованості  Сума заборгованості, тис.грн         Визнана безнадійною, тис.грн

1          2          3          4

Усього, тис.грн                    213,20

з них: векселі отримані                   37,00  

за виданими авансами                    6,30    

інша поточна заборгованість                     43,3    

у тому числі, грн                             

ТОВ “ІНЖИНІРИНГ”                    42439,28        

Архітектурне бюро              21,22  

ПП “Дельта”             17,8    

УСЦ               100     

ХПД-5                       617,29

Митниця                   112,62

Податкові зобов’язання                  41,2    

заборгованість за товари, роботи, послуги, тис.грн                   85,40  

у тому числі, грн:                            

ТОВ «Деметра»                    60511,61        

Електромеханічний завод   17.02.00          3682,96           3682,96

ПЧ-1   28.06.01          13741,96         13741,96

МЗ                  2110,03          

Лісгосп                      5304,79          

 

 

Таблиця 3.1.8 – Аналітичний баланс (пасиви)

Показник       2005 рік, тис.грн       2006 рік, тис.грн       2007 рік, тис.грн       9 місяців 2008 року, тис.грн

Власний капітал       427,5               -464     -1142,7

у т.ч. непокритий збиток    -169,3  -34,2    -1133   -1811,7

Заборгованість          825,9               1984,2 2240,7

у т.ч. короткострокова        793,2               1966,6 2223,1

довгострокова          12,7     16,1     17,6     17,6

Пасивів усього         1253,4 1348,0 1520,2 1098,0

Наведені дані свідчать про зростання заборгованості та збитків впродовж усього періоду, єдиним джерелом фінансування підприємства є залучені кошти.

Кредиторська заборгованість станом на 1.11.08 наведена у таблиці 3.1.9.

 

Таблиця 3.1.9 - Кредиторська заборгованість

Показник       1-ша черга     2-га черга       3-тя черга       4-та черга       Усього

1          2          3          4          5          6

Заробітна плата        78009,82         427603,85                              505613,67

Керуючий санацією 14554,86                                            14554,86

Санаційні витрати   2460,56                                              2460,56

Санаційні витрати   1568,04                                              1568,04

Оцінка майна            30000,00                                            30000,00

Усього            126593,28       427603,85                              554197,13

Заборгованість перед конкурсними кредиторами                      182631,93       195855,61       763747,81            1142235,35

- пенсійний фонд                 182631,93                              182631,93

- податкова інспекція                                  179271,06                  179271,06

- ФСС від нещасного випадку на виробництві                          7710,30                      7710,30

- центр зайнятості                            7303.18                      7303.18

- ФСС щодо тимчасової втрати працездатності                          1571,07                      1571,07

- Укртрансгаз                                               2628,55           2628,55

- Інженерна компанія                                             25109,33         25109,33

- Деметра                                          701563,02       701563,02

- Сумигаз                                           18844,04         18844,04

- Укртелеком                                    1403,51           1403,51

- Сумиобленерго                                         14199,36         14199,36

Поточна заборгованість                  69516,92         65746,02         87676,69         222939,63

- пенсійний фонд                 69516,92                                69516,92

- податкова інспекція                                  65746,02                    65746,02

- ФСС від нещасного випадку на виробництві                                      6880,33           6880,33

- центр зайнятості                                        4694,46           4694,46

- ФСС щодо тимчасової втрати працездатності                                     4179,9 4179,9

Продовження табл. 3.1.9

1          2          3          4          5          6

- Аквасервіс                                      1886,00           1886,00

- МФС                                               45,00   45,00

- держмито                                        21882,00         21882,00

- управління юстиції                                               48109,00         48109,00

Усього            126593,28       679752,7         261601,63       851424,5         1919372,11

Компенсації по заробітній платі (1-2-га черги)                                                  115734,51

Усього                                                           2035106,62

 

Отже, загальна сума заборгованості, яку необхідно виплатити (вимоги та поточна заборгованість), становить 1919372,11 грн: з них заборгованість 1-2-ї черг становить 806345,98 грн. Крім того, заборгованість з компенсації за несвоєчасну виплату заробітної плати становить 115734,51 грн. Таким чином, заборгованість 1-2-ї черг буде 9220809,49 грн.

До загальних висновків щодо перспектив розвитку підприємства є такі підсумкові дані на 1.10.08 (тис.грн):

Балансова вартість активів                1098,0

з них оборотних коштів                       336,1

Балансова вартість заборгованості  2240,7

Вартість чистих активів                   (1142,7)

Статутний капітал                            594,9

 

Таблиця 3.1.10 – Аналіз фінансової діяльності підприємства, тис.грн

Показник       2004 р.            2005 р.            2006 р.            2007 р.            2008 р.

1          2          3          4          5          6

Чистий дохід від реалізації             640,6   334,7   457,9   310,2   22,4

Собівартість реалізованої продукції          493,1   312,7   400      227,1   319,5

Валовий прибуток   147,5   22,0     57,9     83,1     -297,1

Адміністративні витрати    129,9   140,7   223,5   146      76,3

Інші операційні доходи       11,9     0,1       85,3     77,6    

Інші доходи   221,9                                      51,6

Інші операційні витрати     123,6   254      366,8   427      342,8

Витрати на збут        11,7     7,6                   4         

Фінансові витрати   20,1     0,4       12,7                

Інші витрати 103,2   20,7                            14,1

Фінансовий результат від звичайної діяльності  (7,2)    (401,3)            (459,8)            (416,3)            (678,7)

Чистий прибуток (збиток)  (7,2)    (401,3)            (459,8)            (416,3)            (678,7)

 

Діяльність підприємства збиткова. Інформація про надходження та використання грошових коштів наведена у таблиці 3.1.11 (звіт про рух грошових коштів складається за результатами повного року та за результатами 2008 року не може бути наданий при поданні плану санації).

 

 

 

Таблиця 3.1.11 – Надходження та використання грошових коштів

Показник       Надходження, тис.грн         Використання, тис.грн

За попередньо укладеними договорами   25,2    

Продаж металоконструкцій           61,9    

Надходження від поточної діяльності       0,7      

Виплата заробітної плати               59,3

Виплата аліментів                1,6

Компенсація витрат арбітражного керуючого                6,9

Податки, пов’язані з виплатою заробітної плати                        5,7

Оплата електроенергії                     0,8

Передплата за комплектуючі                     13,5

Разом  87,8     87,8

 

3 Заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, розрахунок необхідних коштів для реалізації цих заходів

До оцінки перспектив розвитку підприємства були виконані розрахунки, які базуються на таких концептуальних посиланнях та припущеннях:

1. Збереження існуючої виробничої та ресурсної бази підприємства.

2. Наявність замовлень на виробництво основної продукції підприємства.

Передбачається нарощування обсягів виробництва, яке забезпечить вихід на такі обсяги виробництва: виконання ремонту 2 вагонів та виготовлення 20 стартерів щомісяця.

Виробничий цикл з ремонту 1-го вагона становить 2 місяці, договір на виконання ремонтних робіт складається із Замовником на умовах передплати в розмірі 30% загальної вартості робіт і оплати 70% вартості робіт після їх завершення.

Виготовлення інших видів технічної продукції, виконання інших видів ремонтних робіт прогнозом не передбачається.

Технічний стан виробничого комплексу не потребує суттєвих витрат на технічну підготовку устаткування, капітальні ремонти тощо.

Продукція, виробництво якої здійснюється підприємством, не є продукцією масового попиту, ремонті роботи проводяться, як правило, за індивідуальними замовленнями. Тому прогноз доходів розраховано виходячи із припущення, що договірна ціна на виконання ремонту 1 вагона буде не нижча тієї, яка пропонувалася підприємством у 2007 році, а саме: не нижче 1116998 грн (без ПДВ).

 Планові калькуляції на основні види робіт, розроблені підприємством, адекватно відображають рівень постійних витрат на виробництво.

У розрахунках передбачається досягнення таких обсягів виробництва:

Ремонт. Отримання замовлень на виконання ремонту 1 вагона щомісячно протягом 3 місяців та 2 вагонів щомісячно протягом 4-8 місяців. Враховуючи тривалість технологічного процесу, це надає можливість забезпечити здачу виконання робіт замовнику у таких обсягах: по 1 вагону щомісяця, починаючи з третього місяця, по 2 вагони щомісяця в 6-8-місячний  період.

Відновлення стартерів. Розрахунками передбачається виготовлення 20 стартерів щомісяця.

Доходи від ремонту вагонів та відновлення стартерів розраховані, виходячи з планових цін та планових обсягів реалізації.

Таблиця 3.1.12 – Прогнозні доходи підприємства, грн

Показник       1-й

місяць 2-й

місяць 3-й

місяць 4-й

місяць 5-й

місяць 6-й місяць      7-й місяць      8-й

місяць

Ремонт вагонів         -           -           1116998          1116998          1116998          2233996          2233996            2233996

Виготовлення стартерів      139720            139720            139720            139720            139720            139720            139720            139720

Разом  139720            139720            1256718          1256718          2373716          2373716          2373716            2373716

 

Розрахунок умовно-змінних витрат  наведено у таблиці 3.1.13.

 

Таблиця 3.1.13 – Умовно-змінні витрати

Показник       Сировина та матеріали, грн           Комплектуючі, грн  Разом, грн      Ціна за од. продукції (без ПДВ), грн

Ремонт вагонів         85163,04         665846,89       751009,93       1116998

Стартер          471,41 4191,45           4662,86           6986

Разом  85634,45         670038,34       755672,79       –

 

Доцільність відновлення виробництва підтверджується наявністю позитивної маржі між ціною та рівнем прямих витрат на виробництво (більше 30% відпускної ціни).

Розрахунок умовно-постійних витрат виконаний у такому порядку:

Заробітна плата основного виробничого персоналу. Чисельність основного виробничого персоналу, необхідна для виконання зазначених обсягів виробництва, становить 35 осіб. Середній щомісячний фонд оплати праці у 2007 році у розрахунку на 1 робітника склав 415 грн. і є недостатнім для забезпечення необхідної мотивації до ефективної праці. Розрахунки витрат виконані виходячи з припущення, що рівень середньомісячної зарплати основного робітника буде становити 800 грн.

Нарахування на зарплату. Сума нарахувань на зарплату основного персоналу (як і інших груп персоналу) розрахована з фонду оплати праці, що планується, і сумарного нормативу обов’язкових відрахувань на зарплату 36,27%.

Накладні витрати. До них включаються такі витрати:

Загальновиробничі витрати – витрати на заробітну плату загальновиробничого персоналу і нарахування на заробітну плату. Витрати на енергоресурси, плату за землю, вартість матеріалів та комплектуючих на загальновиробничі потреби тощо. Плановий фонд оплати праці загальновиробничих робітників розраховувався виходячи з чисельності 16 осіб та середньої заробітної плати 700 грн. Сума плати за землю встановлена для підприємства у 2008 році 2106 грн на місяць і передбачається у розрахунках у зазначеному обсязі. При розрахунках витрат на енергоресурси взяти до уваги характерні для підприємства річні обсяги споживання ресурсів за умов завантаження потужності. Сума витрат розрахована виходячи з установлених тарифів. Передбачається, що отримана у результаті проведеного розрахунку річна сума витрат буде розподілена помісячно рівними частинами протягом року. Кошторис загальновиробничих витрат наведено у таблиці 3.1.14.

 

 

 

Таблиця 3.1.14 – Кошторис загальновиробничих витрат

Елемент витрат        Сума, грн

Заробітна плата        11200

Нарахування на заробітну плату   4062

Плата за землю         2106

Енергоресурси          13542

Матеріали, комплектуючі   7100

Усього            38010

 

Адміністративні витрати. Розрахунок виконано виходячи з припущення про необхідну чисельність адміністративного персоналу та середню заробітну плату.

 

Таблиця 3.1.15– Адміністративні витрати

Показник       1-й місяць      2-й і наступні місяці

Чисельність персоналу, осіб           7          7

Середня заробітна плата, грн         800      1000

Витрати за елементами за місяць             

Заробітна плата, грн            5600    7000

Нарахування на заробітну плату   2031    2539

Інші витрати 1000    2000

Усього            8631    11539

 

Повернення підприємства на ринок продукції технічного призначення потребує значних організаційних зусиль. У зв’язку з цим суттєвою статтею витрат передбачаються витрати на постачання і збут. Кошторис збутових витрат наведено у таблиці 3.1.16.

 

Таблиця 3.1.16 – Кошторис збутових витрат

Показник       1-й місяць      2-й і наступні місяці

Чисельність персоналу, осіб.          2          2

Середня заробітна плата, грн         800      800

Витрати за елементами за  місяць            

Заробітна плата, грн            1600    1600

Нарахування на заробітну плату   580      580

Інші витрати 3000    4000

Усього            5180    6180

Розрахунки підтверджують таке:

При поступовому збільшенні обсягів виробництва кошти, отримані від реалізації завершених ремонтних робіт, не дозволяють забезпечити потребу в оборотних коштах для розширення виробництва (за стандартними умовами договорів із замовниками (передоплата у розмірі 30% вартості продукції за діючими цінами 335,1 тис.грн за вагон), при тривалості  виробничого циклу з ремонту 1 вагона 2 місяці, вартості матеріалів і комплектуючих, необхідних для ремонту одного вагона 751 тис.грн, яка повинна бути сплачена у момент отримання замовлення. Мінімальна потреба в оборотних коштах для забезпечення відновлення виробництва за умов наявності замовлень на ремонт вагонів становить не менше 900 тис.грн).

За умов розвитку за описаною моделлю підприємство має можливість вийти за межу збитковості протягом 6-7 місяців з моменту втілення зазначеної програми, а сумарний прибуток до оподаткування за цей період становить близько 1251 тис.грн. 

Джерелами фінансування виробничої діяльності можуть бути:

кошти, отримані у результаті стягнення дебіторської заборгованості та за векселем;

кошти, отримані у результаті реалізації незавершеного виробництва;

кошти, отримані від реалізації оборотних активів.

Але склад активів підприємства свідчить, що сума, яка може бути отримана від реалізації оборотних активів не перевищить 250-290 тис.грн. За умовою миттєвого продажу усіх матеріальних активів за вартістю не нижче балансової вартості та стягнення дебіторської заборгованості (і те, і інше практично нереально) підприємство мало б змогу закупити лише третину необхідних для ремонту 1 вагона запчастин і матеріалів. На момент розроблення плану санації основні фонди, які є надлишковими або непридатними для експлуатації у складі активів, фактично відсутні.

Вищезазначене дозволяє зробити висновок, що джерелом реалізації програми відновлення виробництва можуть бути залучені кошти (кредитні ресурси) у розмірі 1647619 грн під заставу майна ВАТ “КВРЗ” (вартість якого наведена у звіті про незалежну оцінку вартості майна). Отримання кредиту дозволить забезпечити потребу у оборотних коштах  для відновлення виробництва. Передбачається поетапне отримання та погашення кредиту (табл. 3.1.17).

 

Таблиця 3.1.17 – Отримання та погашення кредиту

1-й місяць      Отримання 929428 грн

2-й      Отримання 480375 грн

3-й      Повернення 292716 грн

4-й      Отримання 117828 грн

5-й      Отримання 119988 грн

6-й      Повернення 329856 грн

7-й      Повернення 665758 грн

8-й      Повернення 359289 грн

 

Типовими умовами отримання кредиту у національній валюті у зазначеному обсязі є 22% річних з неоплаченої суми. Сплата відсотків здійснюється щомісяця. Витрати з обслуговування кредиту становлять 136226 грн.

За умов отримання кредиту  санаційним планом передбачається доведення чисельності робітників  штатного розкладу до 60 осіб, працівники, які не можуть буди задіяні в результаті реалізації плану санації, звільняються відповідно до Кодексу законів України про працю.

Також пропонується укладення мирової угоди про відстрочення (розстрочку) платежів за вимогами кредиторів 3-ї черги, списання заборгованості 4-ї черги у сумі 851424,5 грн та заборгованості 4-6-ї черг, які додатково виникають у процедурі санації. Умовою списання боргів 4-ї черги та відстрочення (розстрочки) боргів 3-ї черги є погашення вимог кредиторів 1-2-ї черг і припинення провадження у справі про банкрутство. Мирова угода додається (див. тему 6).

 

 

4 Прогноз соціально-економічних наслідків проведення санації

Реалізація плану санації дозволить:

1 Зберегти працездатність виробничого комплексу підприємства-боржника і таким чином зберегти робочі міста та уникнути зростання соціального напруження.

2 Забезпечити надходження до бюджету у вигляді планових платежів.

3 Забезпечити часткове задоволення вимог кредиторів.

4 Підвищети заробітну плату.

5 Уникнути необхідності прийняття рішення про ліквідацію підприємства.

Реалізація плану санації дозволить задовольнити такі вимоги кредиторів (табл. 3.1.18)

 

Таблиця 3.1.18 - Графік погашення вимог кредиторів

Заборгованість          Сума, грн

1          2

У першій місяць з моменту затвердження плану санації          

Заробітна плата 1-ї черги    78009,82

Арбітражний керуючий 1-ї черги  14554,86

Арбітражний керуючий 1-ї черги  4028,6

Послуги з оцінки вартості майна 1-ї черги          30000,0

Разом 1-ша черга      126593,28

Заробітна плата 2-ї черги    179013,71

Пенсійний фонд (конкурсна, включена до реєстру) – 2-га черга         76457,73

Пенсійний фонд (поточна), 2-га черга      29102,83

Разом, 2-га черга      284574,27

Компенсація по заробітній платі (1-2-га черги)   58832,45

Разом за перший місяць      470000,00

За  шостий місяць з моменту затвердження плану санації       

Заробітна плата – 2-га черга           181381,02

Пенсійний фонд (конкурсна, включена до реєстру) – 2-га черга         77468,82

Пенсійний фонд (поточна), 2-га черга      29487,69

Разом 2-га черга       288337,53

Компенсація по заробітній платі   41517,95

Разом шостий місяць           329855,48

Восьмий місяць з моменту реалізації плану санації       

Заробітна плата – 2-га  черга          67209,12

Пенсійний фонд (конкурсна, включена до реєстру) – 2-га  черга        28705,38

Пенсійний фонд (поточна), 2-га черга      10926,40

Разом 2-га черга       106840,90

Компенсація по заробітній платі   15384,11

Разом восьмий місяць          122225,01

Всього 1 – 2-га  черги          922080,49

Заборгованість перед кредиторами 3-ї черги у 13-17-й місяці з моменту затвердження плану санації (на умовах відстрочення/розстрочки платежів)         261601,63

Заборгованість перед конкурсними кредиторами          195855,61

Поточна заборгованість      65746,02

           

 

Борги 3-ї черги сплачуються з відстроченням та розстрочкою платежів у такому порядку:

13-й місяць – 50000 грн, 14-й місяць – 50000 грн, 15-й місяць – 50000 грн, 16-й місяць –                    50000 грн, 17-й місяць – 61601,63 грн. За мировою угодою має бути списано конкурсну заборгованість 4-ї черги у сумі 763747,81 грн., поточну заборгованість 4-ї черги 87676,69 грн, розстрочена та відстрочена заборгованість 4-6-ї черг, яка виникає додатково протягом санаційної процедури.

Кошти, які можуть бути отримані підприємством у результаті господарської діяльності, дозволяють забезпечити оплату витрат на здійснення процедури санації.

 

5 Відповідальність

 Відповідно до п.8 ст. 18 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” у разі порушення сторонами умов угод, укладених згідно із планом санації, під час проведення процедури санації захист порушеного права здійснюється у процедурі провадження у справі про банкрутство.

 

Керуючий санацією.