Анотація

 

Управління фінансовою санацією підприємств - В.Г. Боронос, І.Й. Плікус, І.М. Кобушко

 

Навчальний посібник

 

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

 

Суми

Видавництво СумДУ

2010

УДК 658.16(075.8)

ББК 65.9(4 Укр)29-93я73

          Б 83

 

Рецензенти:

І. Г. Лук’яненко – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів

Національного університету "Києво-Могилянська академія";

Є.В. Мішенін – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки Сумського національного аграрного університету

Т.А. Васильєва – доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України».

 

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою магістра зі спеціальності «Фінанси»

(лист №1/11-3017 від 13.04.2010 р. )

 

Навчальний посібник за структурою і змістом відповідає тематичному плану та навчальній програмі нормативної дисципліни «Управління фінансовою санацією підприємств», що викладається студентам спеціальності 8.050104 «Фінанси» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації. У навчальному посібнику викладено концептуальні засади та основні механізми управління санацією, реструктуризацією та ліквідацією суб'єктів господарювання. Послідовно викладено принципи та методи діагностики кризового стану підприємства, контролінгу та заходів фінансової стабілізації, підходи до управління джерелами фінансової санації та санаційною реструктуризацією підприємств, методику санаційного аудиту, економіко-правові аспекти банкрутства підприємств. Докладно розглянуто нормативно-методичне забезпечення управління санаційними процесами на підприємствах.

Для студентів, викладачів та фахівців з управління фінансами підприємств.