3.3 Санація балансу

 

Наслідком неефективної фінансової діяльності акціонерних товариств, їхньої збитковості є падіння ринкового курсу корпоративних прав, при цьому типовим для багатьох вітчизняних акціонерних товариств є падіння ринкового курсу акцій нижче рівня їхньої номінальної вартості. При таких обставинах залучення коштів шляхом нової емісії неможливо, оскільки, реалізуючи акції нижче номіналу, підприємство одержує емісійні збитки, також діє законодавче обмеження щодо заборони випуску акцій для покриття збитків від господарської діяльності.

Одним зі шляхів подолання такої ситуації є санація балансу, що полягає в  покритті відображених у ньому збитків і створенні необхідного резервного капіталу за рахунок одержання санаційного прибутку. Основна  мета даної операції – приведення у відповідність розміру статутного капіталу підприємства з чистими активами, що йому відповідають. Санація балансу базується на мобілізації схованих резервів і одержанні санаційного прибутку.

 

 

 

 

Санаційний прибуток – це прибуток, який виникає:

1) у результаті викупу акціонерним товариством акцій власної емісії за курсом нижче номінальної вартості цих прав (дизажіо) у зв'язку з безкоштовною передачею їх  до  анулювання чи зниження номінальної вартості;

2) у випадку списання (цілком чи частково) заборгованості кредиторами.

 

Найважливішим принципом використання цієї схеми поліпшення показників балансу є те, що викуп акцій з їх подальшим анулюванням доцільний тільки за курсом нижче номінальної вартості акцій. У протилежному разі санаційний прибуток (емісійний дохід), який може бути спрямовано на покриття балансових збитків, не виникає, а, отже, зменшувати статутний капітал немає сенсу. Санаційний прибуток у цьому випадку дорівнює різниці номінальної вартості корпоративного права і ціною (фактичною собівартістю) його викупу емітентом і витратами, пов'язаними з процедурою викупу прав і зменшення статутного капіталу.

                                        

                                         СП = На – Фа – Зс,                                                  (3.1)

де  СП – санаційний прибуток;

На – номінальна вартість акцій;

Фа – ціна викупу акцій (фактична собівартість);

Зс – витрати, пов'язані з процедурою викупу прав і зменшення статутного капіталу.

 

Якщо корпоративні права надаються до анулювання безкоштовно, то санаційний прибуток буде дорівнювати номінальної вартості наданих до анулювання прав мінус витрати, пов'язані зі зменшенням статутного капіталу:

                                                 

                                             СП = На – Зс .                                                     (3.2)

 

 

Приклад 3.2 Відкрите акціонерне товариство у результаті фінансово-господарської діяльності одержало збиток у розмірі 150 тис.грн. Номінальна вартість однієї акції  50 грн. Ринковий курс акцій  підприємства склав 40,52 грн (81,24% від номіналу ). Весь резервний капітал був використаний для покриття минулих збитків. Збори акціонерів прийняли рішення про проведення санації балансу на основі зменшення  статутного капіталу шляхом покупки на ринку акцій власної емісії з подальшим їхнім анулюванням. З метою мобілізації схованих резервів, а також акумулювання коштів було прийняте рішення про реалізацію об'єкта  основних  засобів  невиробничого  призначення.  Балансова  вартість  об'єкта    200 тис.грн, ціна реалізації  об'єкта 300 тис.грн. Дохід від реалізації об'єкта основних засобів акціонерне товариство використовувало для придбання власних акцій. Витрати на проведення санації склали 10 тис.грн. Структура балансу відкритого акціонерного товариства наведена в таблиці 3.2.1.

 

 

Таблиця 3.2.1 – Структура балансу відкритого акціонерного товариства

Актив тис.грн           Пасив тис.грн

1          2          3          4

1 Необоротні активи           450      1 Власний капітал    650

у т.ч. основні засоби           

400      у т.ч.

- статутний капітал 

800

2 Оборотні активи   620      - непокриті збитки   (150)

                        2 Забезпечення наступних платежів         -

у т.ч. грошові кошти            20        3 Довгострокові зобов’язання        300

                        4 Поточні зобов’язання       120

Баланс            1070    Баланс            1070

 

У результаті реалізації активів за ціною, що перевищує їхню балансову вартість, підприємство мобілізувало сховані резерви в розмірі 100 тис.грн (300000-200000), що можуть бути спрямовані на часткове покриття збитків. Збитки підприємства зменшаться на різницю між мобілізованими резервами і витратами на проведення санації (100000 – 10000) і складуть 60 тис.грн (150000– 90000). Оскільки курс акцій склав 81,24% до номіналу, то за 300 тис.грн  можна викупити акцій на загальну  номінальну вартість 370 тис.грн (300000 х ×100 : 81,24). Викуплені підприємством власні акції відображаються в розділі 1 пасиву балансу в статті «Вилучений капітал» за фактичною собівартістю (ПСБУ 2 п.44). Кошти, що перебувають в розпорядженні підприємства, збільшаться на суму виторгу від реалізації основних засобів (300000) і зменшаться на  суму коштів, витрачених на викуп акцій і здійснення витрат на проведення санації (20000+300000-30000-10000). За рішенням зборів акціонерів придбані акції анулюються, і статутний капітал зменшується на суму 370 тис.грн. Перевищення номінальної вартості анульованих акцій над ціною викупу складе емісійний дохід (70000), що буде спрямований на покриття збитків (60000) і поповнення капіталу (10000), і відображається в балансі як додатково вкладений капітал. Структура балансу наведена в табл. 3.2.2.

 

Таблиця 3.2.2 – Структура балансу відкритого акціонерного товариства,  тис.грн

 

Стаття            Після мобілізації схованих резервів та придбання акцій власної емісії           Після анулювання придбаних акцій та завершення санації

Актив

1 Необоротні активи           250 (450 – 200)          250

у т.ч. основні засоби            200 (400-200) 200

2 Оборотні активи   610      610

у т.ч. грошові кошти            10 (20+300-300-10)   10

Баланс            860      860

Пасив

1 Власний капітал    440      440

у т.ч. статутний капітал      800      430 (800-370)

     -  непокриті збитки         (60)  (150-90) -

     -  вилучений капітал       (300) фактична собівартість            -

     - додатково вкладений капітал             -           10

3 Довгострокові зобов’язання        300      300

4 Поточні зобов’язання       120      120

Баланс            860      860

 

 

У результаті санації балансу,  як правило, досягається не тільки покриття збитків, але і зрівноважування (чи перевищення) номінальної вартості акцій з їхньою ринковою ціною. Це уможливлює залучення фінансових ресурсів шляхом додаткової емісії корпоративних прав.

Санація балансу за рахунок санаційного прибутку доцільна тільки за умови вичерпання всіх інших можливостей покриття збитків та  визначається санаційним аудитом, але її практична реалізація потребує узгодження з чинним законодавством.

Одним із важливих питань у ході санації балансу стає розрахунок вартості чистих активів господарського товариства, розмір яких відіграє вирішальну роль у визначенні шляхів подолання кризового стану на підприємстві. Ця величина об’єктивно характеризує доцільність виробничої діяльності та подальшого господарювання (ефективність використання власності). Вартість чистих активів не може бути менше  певного рівня, встановленого практикою господарства та визначеного в законодавстві. Цивільний кодекс України встановлює вимоги щодо мінімального розміру статутного капіталу господарських товариств, зокрема акціонерного товариства (ст. 155) та товариства з обмеженою відповідальністю (ст. 144).

 

 

Вартість чистих активів - величина, яка визначається господарським товариством  шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку.

 

Для визначення вартості чистих активів будь-яких видів господарських товариств використовують відповідні методичні рекомендації. Особливості ведення бухгалтерського обліку за окремими сферами господарювання (банківська, страхова, інвестиційна) викликають деякі зміни у порядку розрахунку, але економічна сутність чистих активів при цьому не залежить від сфери діяльності підприємства.

До складу активів, які приймаються до розрахунку чистих активів, належать:

А.1 Необоротні активи:

нематеріальні активи (залишкова вартість) – код рядка у ф.1 – 010;

незавершене будівництво – код рядка у ф.1 – 020;

основні засоби (залишкова вартість) – код рядка у ф.1 – 030;

довгострокові фінансові інвестиції – код рядка у ф.1 – 040;

інші фінансові інвестиції – код рядка у ф.1 – 045;

довгострокова дебіторська заборгованість – код рядка у ф.1 - 050;

інші необоротні активи, включаючи  відстрочені податкові активи – код рядка у ф.1 –  (060 + 070).

А.2 Оборотні активи:

запаси – код рядка у ф.1 – 100, 110, 120, 130, 140;

векселі одержані – код рядка у ф.1  – 150;

дебіторська заборгованість – код рядка у ф.1 – 160, 170, 180, 190, 200, 210;

поточні фінансові інвестиції – код рядка у ф.1 – 220;

грошові кошти – код рядка у ф.1 – 230, 240;

інші оборотні активи – код рядка у ф.1 – 250.

А.3 Витрати майбутніх періодів – код рядка у ф.1 – 270.

До складу зобов’язань, що приймаються до розрахунку вартості чистих активів, включають:

П.2 Забезпечення наступних витрат і платежів – код рядка у ф.1 – 430.

П.3 Довгострокові зобов’язання – код рядка у ф.1 – 440, 450, 460, 470.

П.4 Поточні зобов’язання,  у тому числі:

короткострокові кредити банків – код рядка у ф.1 – 500;

поточні зобов’язання за довгостроковими зобов’язаннями – код рядка у ф.1 – 510;

видані векселі – код рядка у ф.1 – 520;

кредиторська заборгованість за товари – код рядка у ф.1 – 530;

поточні зобов’язання за розрахунками – код рядка у ф.1 – 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610.

П.5 Доходи майбутніх періодів – код рядка у ф.1 – 630.

Ці дані включаються до розрахунку вартості чистих активів за формулою

 

                 ЧА = (А.1 + А.2 + А.3) – (П.2 + П.3 + П.4 + П.5).                    (3.3)

 

Розроблення подальших заходів з фінансового оздоровлення підприємства ґрунтується на зіставленні величини чистих активів за формулою (3.3) з розміром статутного капіталу та з мінімальним розміром статутного капіталу, який визначається у законодавстві для певного виду господарського товариства. При порівнянні вартості чистих активів із розміром статутного капіталу рекомендується враховувати вартість фактичних витрат товариства на викуп акцій для їх подальшого перепродажу чи анулювання та заборгованість учасників за внесками до статутного капіталу.

Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації.

Розділ Зміст

1          Загальні положення:

найменування боржника;

сфера діяльності;

найменування інвестора (за наявності)

2          Правовий статус і структура власності:

правова форма організації бізнесу;

структура власності боржника;

організаційна структура

3          Аналіз фінансово- господарського стану боржника:

аналіз фактичного фінансового стану боржника;

аналіз причин фінансової кризи;

оцінка сильних і слабких сторін підприємства, можливостей і загроз;

обґрунтування доцільності санації

4          Перелік основних заходів фінансового оздоровлення боржника:

фінансові заходи;

виробничо-технічні заходи;

технологічні заходи;

правові заходи;

соціально-економічні заходи;

організаційні заходи

5          Фінансування виконання плану санації:

фінансова участь керівництва підприємства;

фінансова участь власників;

фінансова участь кредиторів;

фінансова участь працівників підприємства;

фінансова підтримка держави;

фінансова участь інших учасників санації

6          Умови участі інвесторів у санації підприємства ( за наявності):

умови й обсяги фінансування заходів фінансового оздоровлення;

зобов'язання інвесторів виробничо-технічного, організаційного, соціального характеру;

-    умови придбання інвестором права власності на майно боржника

7          Відповідальність:

відповідальність боржника за невиконані умови договору, складеного відповідно до плану санації;

відповідальність інвестора за невиконання взятих на себе зобов'язань;

відповідальність інших сторін

8          Прогнозні результати виконання плану санації:

сума можливого прибутку або збитку в результаті реалізації плану санації;

термін відновлення платоспроможності боржника;

розрахунок ефективності реалізації санаційних заходів

Ситуація        Характеристика

1 ВЧАВК,СКВЧП, ВЧА,ВЧП0         Ефективне використання власності. Приріст власності у результаті господарської діяльності

2 ВЧАВК, ВКВЧП, ВЧА,ВЧП0        Неефективне використання власності. Втрати власності

3 ВЧАВК, ВКВЧП, ВЧА,ВЧП0, ВЧА,ВЧПВК+ДО+ПЗ           Статутний капітал «проїдений» повністю. Неефективне використання власності

4 ВЧАВК, ВКВЧП, ВЧА,ВЧП=0,       Статутний капітал «проїдений» повністю. Неефективне використання власності

5 ВЧАВК, ВКВЧП, ВЧА, ВЧП0       Часткове «проїдання» статутного капіталу. Неефективне використання власності

6 ВЧА=ВК, ВЧП=ВК, ВЧА, ВЧП 0       Використання власності не приносить ні прибутку, ні збитку

Вартість чистих активів (ВЧА), розрахована за допомогою майнового підходу, характеризує величину у вартісному вираженні, що підлягає розподілу між учасниками (ВЧА0), а від’ємне значення (ВЧА0)  свідчить про «проїдання» статутного капіталу і неефективне використання власності. Вартість чистих пасивів (ВЧП), розрахована  з використанням майнового підходу, характеризує величину власного капіталу, який відповідає приросту  власності у вартісному вираженні (СЧПВК) або величині втрат власників у результаті неефективного використання власності (СЧПВК)