Зміст

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………...     5

           

ТЕМА 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА…………………………………………..      

7

1.1 Криза підприємства: економічний зміст та фактори, що її зумовлюють…...................................................................................................    

7

1.2 Економічна сутність та види санації ……………………………………    18

Структурно-логічні схеми…………………………………………………………        25

Контрольні запитання та завдання……………………………………………...           30

           

ТЕМА 2 СТРАТЕГІЯ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВУ……………...          32

2.1 Концепція антикризового менеджменту………………………………...   32

2.2 Діагностика ймовірності банкрутства підприємства…………………...    37

2.3 Внутрішні механізми фінансової стабілізації підприємства…………..     53

2.4 Економічне обґрунтування вибору заходів стабілізаційної  програми.

61

2.5 Контролінг і розроблення стратегії запобігання банкрутству…………    77

Структурно-логічні схеми………………………………………………………….       92

Контрольні запитання та завдання……………………………………………...           118

           

ТЕМА 3 УПРАВЛІННЯ ДЖЕРЕЛАМИ ФІНАНСОВОЇ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА…………………………………………………………...     

123

3.1 Порядок фінансування санаційних заходів……………………………..    123

3.2 Залучення фінансових ресурсів із внутрішніх та зовнішніх джерел….     145

3.3 Санація балансу…………………………………………………………...    156

Структурно-логічні схеми………………………………………………………….       161

Контрольні запитання та завдання……………………………………………...           179

           

ТЕМА 4  УПРАВЛІННЯ САНАЦІЙНОЮ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА…………………………………………………………...     

181

4.1 Сутність та види реструктуризації підприємства………………………    181

4.2 Реструктуризація підприємства: цілі, результати, етапи………………     190

4.3 Форми реорганізації підприємства………………………………………    197

Структурно-логічні схеми………………………………………………………….       199

Контрольні запитання та завдання……………………………………………...           203

           

Тема 5  Санаційний аудит…………………………………………         205

5.1 Сутність та методи санаційного аудиту…………………………………    205

5.2 Методика проведення санаційного аудиту……………………………...    209

5.3 Документальне оформлення результатів санаційного аудиту…………    221

Структурно-логічні схеми………………………………………………………….       229

Контрольні запитання та завдання……………………………………………...           232

           

ТЕМА 6 ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ БАНКРУТСТВА ТА ЛІКВІДАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА…………………………………………..      

235

6.1 Економічна сутність банкрутства та його види………………………...    235

6.2 Провадження у справі про банкрутство…………………………………    237

6.3  Фінансові процедури процесу ліквідації при банкрутстві підприємства…………………………………………………………………..   

244

Структурно-логічні схеми………………………………………………………….       252

Контрольні запитання та завдання……………………………………………...           276

           

ДОДАТКИ……………………………………………………….……………     284

Додаток  А – Закон  України про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом………….……...………………….      

284

Додаток Б – Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства……..          

 

336

Додаток В – Наказ про затвердження положення про порядок погодження планів санації та мирових угод ……………………………….         

373

Додаток Г – Постанова про затвердження порядку проведення досудової санації державних підприємств……………………………. …...       

380

Додаток Д – Положення про порядок погодження Міністерством промислової політики України планів санації підприємств, що належать до сфери його управління…………………………………………………. ...           

 

382

Додаток Е – Положення про порядок проведення досудової санації господарських товариств, у статутних фондах яких державна частка перевищує 25 відсотків, та державних підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію …………………………………………………..   

 

 

387

Додаток Ж – Типовий план реструктуризації та досудової санації господарських товариств, у статутних фондах яких державна частка становить більше ніж 50 відсотків………………………………... ………..           

 

391

Додаток И – Постанова про затвердження порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності та критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності……………………………………………………………………….        

 

 

396

Додаток К – Рішення про затвердження Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства……………………………………………………………………..           

 

399

Додаток Л – Закон України про аудиторську діяльність.………………….     414

Додаток М – Витяг з Кримінального Кодексу ……………………….……     419

Додаток Н – Витяг з Цивільного Кодексу…….……………..…………......     420

Додаток П –  Витяг із Господарського Кодексу ………………………......      421

           

ГЛОСАРІЙ………………………………………………………….……..…      423

           

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ……………………………………….…………..        433