ВСТУП

 

 

У процесі становлення ринкових відносин в Україні, питання пов’язані з санацією підприємства мають важливе практичне значення. В умовах, коли майже всі ланки фінансової системи опинилися в кризі, з’явилась необхідність проведення санації підприємств з метою виведення їх з глибокої кризи. В даний час кожен суб'єкт, незалежно від виду основної діяльності і форми власності підприємства повинен реально оцінювати як власний фінансовий стан, так і фінансовий стан потенційних партнерів чи контрагентів.

Недостатньо-забезпечений фінансовий стан підприємства є причиною його неплатоспроможності, погіршення фінансової стійкості, які приводять до незапланованих втрат і недосягнення необхідного фінансового результату чи навіть банкрутства. Виходячи з цього питання дослідження фінансових засад проведення санації та стабілізації діяльності підприємства є важливим для забезпечення його подальшої роботи в ринкових умовах.

Банкрутство підприємства і його ліквідація — не тільки збитки для його акціо¬нерів, кредиторів, виробничих партнерів, споживачів продукції, а й зменшення розмірів податкових надходжень до бюджету, а також зростання безробіття, що, у свою чергу, може служити одним з факторів економічної нестабільності. Суттєвим є те, що серед підприємств, справи про банкрутство яких знаходяться на розгляді, значна питома вага таких, які тимчасово опинилися в скрутному стано¬вищі і за умови проведення їх фінансової санації можуть розрахуватися з боргами і продовжити свою фінансово-господарську діяльність. Проте, унаслідок відсутності необхідного науково-методичного забезпечення процесів санації, дефіциту кваліфі¬кованих спеціалістів у питаннях фінансового менеджменту та інших суб'єктивних і об'єктивних причин, багато хто з потенційно життєздатних підприємств, у тому числі тих, які відносяться до пріоритетних галузей народного господарства України, ста¬ють потенційними банкрутами.

У навчальному посібнику розглядаються основні аспекти управління фінансовою санацією, зокрема розбудова системи контролінга, проведення аудиту господарської діяльності та фінансового стану підприємства, розробка стратегії та складання плану оздоровлення, реструктуризація боржника, санація його балансу, пошук і ефективне використання внутрішніх та зовнішніх фінансових ресурсів, вітчизняне законодавство про банкрутство.

Мета дисципліни – дати студентам базові знання з управління процесами підготовки та здійснення фінансового оздоровлення неплатоспроможних підприємств, сформувати систему теоретичних знань та практичних навичок управління санацією, реструктуризацією підприємств та застосування у разі необхідності процедури ліквідації.

Об'єктом навчальної дисципліни є суб'єкти господарювання, що опинилися перед необхідністю процедури фінансової санації.

Предметом дисципліни є вивчення механізму управління фінансовою санацією підприємств.

Основні завдання вивчення дисципліни: з’ясування сутності фінансової санації, її економічного змісту та  порядку проведення; вивчення форм та методів державної фінансової підтримки санації підприємств; оволодіння методами аналітичного забезпечення проведення фінансової санації; набуття навичок складання  плану санації; засвоєння процедур проведення санаційного аудиту; засвоєння методів проведення реструктуризації та реорганізації підприємств у процесі санації; з’ясування економіко-правових аспектів санації, банкрутства та ліквідації підприємств.  

Актуальність теми підручника обумовлена наступним:

По-перше, в даний час в економіці ключовою проблемою є те, що половину підприємств слід вже давно рахувати банкрутами, а вилучені кошти перерозподіли¬ти на користь ефективних виробництв, що, поза сумнівом, сприяло б оздоровленню економіки.

По-друге, з проблемою банкрутства підприємств як свідчить статистика, фахівцям доводиться з кожним днем стикатися все частіше, а літератури, що детально висвітлює дане питання, поки що недостатньо.

За умови правильності розуміння та застосування потенційних можливостей системи банкрутства власниками і керівниками різних рівнів Україна зможе подолати непослідовність і в'ялість реформування економіки, забезпечити поступове відродження та подальший її розвиток.

На жаль, вітчизняна література не багата виданнями, у яких розглядаються питання антикризового керування на підприємствах України. Тому зарубіжний досвід розвитку становлення фінансової санації та банкрутства підприємств як наука представляє інтерес в теоретичному та практичному плані, але його вивчен¬ня необхідно не для копіювання, а для застосування з врахуванням вітчизняних особливостей розвитку економіки. При цьому надзвичайно важливо розробити оптимальну стратегію санації підприємств та ефективний варіант інвестиційної політики її реалізації на користь виробництва в Україні.

            У цілому навчальний посібник відповідає вимогам освітнього стандарту Міністерства освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів, широко аналізує напрацювання як зарубіжних, так і вітчизняних вчених у цій галузі знань.

Оригінальна компоновка тексту посібника забезпечує використання практичного методу навчання і дає можливість студенту самостійно вивчати дисципліну, полегшує засвоєння про¬грамного матеріалу.