Додаток Б

(обов’язковий)

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства

 та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного

 банкрутства чи доведення до банкрутства

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Ці Методичні рекомендації розроблено з метою визначення однозначних підходів при оцінці фінансового-господарського стану підприємств на предмет наявності ознак приховуваного, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства; своєчасного виявлення формування незадовільної структури балансу для здійснення випереджувальних заходів щодо запобігання банкрутству; здійснення аналізу для виявлення резервів підвищення ефективності виробництва та відновлення платоспроможності підприємств шляхом їх санації.

1.2. За результатами проведення аналізу визначається:

оцінка фінансово-господарської діяльності підприємства, структура його балансу (задовільно чи незадовільно) та обґрунтованість віднесення його до складу неплатоспроможних підприємств;

тенденції щодо динаміки основних показників ефективності діяльності підприємства;

можливість використання санаційних процедур для поліпшення фінансово-господарського стану підприємства та виведення його з неплатоспроможного стану.

1.3. Об’єктом аналізу є фінансово-господарський стан неплатоспроможних підприємств, зокрема фінансові, виробничі та інвестиційні аспекти їх діяльності.

1.4. Суб’єктами аналізу є власники, органи, уповноважені управляти майном, або особи, які заінтересовані в отриманні інформації щодо діяльності підприємства (кредитори, постачальники, покупці, державний орган з питань банкрутства, арбітражний керуючий, податкові органи, персонал підприємства, керівництво тощо).

1.5. Протягом трьох днів із дня виявлення ознак фіктивного банкрутства матеріали направляються до органів податкової служби за місцем реєстрації підприємства.

1.6. Протягом трьох днів з дня виявлення ознак доведення до банкрутства та приховування стійкої неплатоспроможності матеріали направляються до органів внутрішніх справ за місцем реєстрації підприємства.

 1.7. Терміни, що використовується в цих Методичних рекомендаціях, мають таке значення:

платоспроможність (ліквідність) – один з основних якісних показників діяльності підприємства, що визначає спроможність підприємства здійснювати платежі, розраховуватися з боргами в необхідному обсязі та в зазначений термін наявними у нього коштами або такими, які безперервно поповнюються за рахунок його діяльності;

неплатоспроможність – неспроможність підприємства виконати після настання встановленого строку їх сплати грошові зобов’язання перед кредиторами (у тому числі із заробітної плати), а також щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) не інакше як через відновлення платоспроможності;

банкрутство – визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури;

фіктивне банкрутство – завідомо неправдива офіційна заява громадянина - засновника або власника суб'єкта господарської діяльності, а також службової особи суб'єкта господарської діяльності та громадянина - суб'єкта підприємницької діяльності профінансову неспроможність виконання вимог з боку кредиторів і зобов'язань перед бюджетом;

доведення до банкрутства - умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення власником або службовою особою суб’єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності;

приховуване банкрутство - умисне приховування стійкої фінансової неспроможності шляхом подання недостовірних відомостей у разі, якщо це завдало великої матеріальної шкоди.

 

2. ІНФОРМАЦІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ

 

2.1. Звіт щодо поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможного підприємства повинен мати такі основні розділи:

загальна характеристика діяльності підприємства (назва, статус та інші інформаційні дані, структура власників, основні узагальнюючі показники діяльності підприємства за останні два роки тощо). Цей розділ доцільно включати у разі зовнішнього характеру використання результатів;

оцінка фінансово-господарського стану (фінансова, виробнича та інвестиційна діяльність);

оцінка резервів підвищення ефективності функціонування підприємства та відновлення його платоспроможності;

загальні висновки та рекомендації, у тому числі про наявність ознак приховуваного, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства.

2.2. Основними джерелами інформації для проведення поглибленого аналізу є:

баланс підприємства (форма № 1);

звіт про фінансові результати (форма № 2);

звіт про рух грошових коштів (форма № 3);

звіт про власний капітал (форма № 4);

примітки до річної фінансової звітності (форма № 5);

звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма №11-ОЗ);

обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма №1-інновація);

звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма №1-Б);

звіт з праці (форма №1- ПВ);

звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма № 1 - ПВ (умови праці));

звіт про використання робочого часу (форма № 3 - ПВ);

інша інформація, необхідна для якісного здійснення аналізу та виявлення резервів виробництва.

2.3. Перелік показників, що використовуються при здійсненні поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств, та джерела отримання відповідної інформації наведені в додатку 1.

2.4. Після проведення поглибленого аналізу фінансово-господарської діяльності неплатоспроможного підприємства складається звіт, структура якого наведена в додатку 3.

 

 

 

 

 

 

3. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ

 

3.1. Загальні інформаційні дані про підприємство

Цей розділ повинен містити інформацію про найменування підприємства, дату його створення, підпорядкованість, вид економічної діяльності, форму власності (частку державної власності), організаційно-правову форму господарювання, статус, а також про керівництво підприємства. Форма подання цієї інформації подається в таблиці 25 “Загальні відомості про підприємство” (додаток 4).

 

3.2. Оцінка підприємства з позиції неплатоспроможності та наявності ознак банкрутства

3.2.1. Оцінка фінансового стану підприємства

Оцінка змін фінансового стану підприємства за попередні два роки необхідна для формування загального уявлення та загальних тенденцій його розвитку. За результатами аналізу показників роблять висновок про направленість змін та їх вплив на стан платоспроможності підприємства.

За результатами розрахунку показників, наведених у додатках 1 і 2, заповнюється таблиця 1 “Основні показники, що визначають фінансово-господарський стан підприємства” (додаток 4) та здійснюється аналіз змін (шляхом зіставлення розрахованих показників з оптимальними значеннями) та стану платоспроможності підприємства за результатами періоду, що аналізується.

 

3.2.2. Аналіз наявності (відсутності) ознак фіктивного, приховуваного банкрутства або доведення до банкрутства підприємства

3.2.2.1. Визначення ознак фіктивного банкрутства

 

Фіктивним може бути визнано банкрутство у разі, якщо підприємство-боржник (за наявності у нього на це можливості) не задовольнило вимоги кредиторів та зобов’язання перед бюджетом у повному обсязі на момент його звернення до господарського суду із заявою про визнання своєї неплатоспроможності.

Для того щоб зробити відповідний висновок, необхідно визначити коефіцієнт покриття шляхом зіставлення розміру оборотних активів підприємства та його довгострокових і поточних зобов’язань.

При цьому до складу довгострокових і поточних зобов’язань слід віднести як основну суму боргу, так і відсотки, штрафи, пені та неустойки щодо цього боргу, у разі, якщо вони зазначені у стандартах бухгалтерського обліку або є рішення суду про їх стягнення.

У разі, коли на підприємстві коефіцієнт покриття перевищував одиницю при нульовій або позитивній рентабельності, це може свідчити про наявність ознак фіктивного банкрутства на підприємстві.

Під час виявлення ознак фіктивного банкрутства необхідно враховувати наявність офіційної заяви власника або службової особи підприємства-боржника до господарського суду щодо порушення провадження у справі про банкрутство стосовно цього підприємства, на підставі якої винесено відповідну ухвалу суду, та фактичної можливості задоволення вимог кредиторів, у тому числі зобов’язань перед бюджетом, у повному обсязі на момент звернення до суду.

У процесі здійснення аналізу необхідно заповнити таблицю 2 “Показники щодо аналізу для виявлення ознак фіктивного банкрутства” (додаток 4).

 

 

 

 

 

3.2.2.2 Визначення ознак доведення до банкрутства

 

Визначення ознак доведення до банкрутства може бути здійснено у разі, коли в суді була розпочата справа щодо банкрутства підприємства та є ознаки неправомірних дій відповідальних осіб боржника, що призвели його до фінансової неспроможності.

Ознаками доведення до банкрутства є наявність дій відповідних осіб боржника, які призвели до погіршення платоспроможності підприємства, у зв’язку з чим боржник був не в змозі задовольнити в повному обсязі вимоги кредиторів або сплатити обов’язкові платежі.

Насамперед необхідно визначити, чи змінився рівень забезпечення зобов’язань кредиторів за період, що аналізується. У разі, коли такі зміни мали місце, потрібно з’ясувати умови укладення, виконання договорів, відповідно до яких сталися ці зміни.

Рівень забезпечення зобов’язань кредиторів характеризується такими показниками:

 забезпечення зобов’язань боржника всіма його активами (відношення суми активів боржника до суми його зобов’язань);

 забезпечення зобов’язань боржника його оборотними активами (відношення оборотних активів до суми зобов’язань боржника);

 розмір чистих активів (різниця між сумою активів підприємства та його зобов’язань).

У разі, коли було встановлено, що вищезазначені показники погіршилися протягом періоду, який аналізується, необхідно з’ясувати, за умови виконання яких саме договорів це сталося. Ці договори слід перевірити на відповідність ринку товарів та послуг щодо кон’юнктури (ціни, обсягу продажу, якості, конкурентності), а також перевірити вигідність умов виконання договорів для боржника.

На підставі результатів аналізу заповнюється таблиця 3 “Показники щодо аналізу для виявлення ознак доведення до банкрутства” (додаток 4).

Економічними ознаками дій щодо доведення до банкрутства може вважатися такий фінансово-економічний стан боржника, коли виконання умов договорів призвело до погіршення показників оцінки його фінансового стану.

 

3.2.2.3. Визначення ознак приховуваного банкрутства

 

Якщо на окремих стадіях провадження у справі про банкрутство буде встановлено, що боржником подані недостовірні відомості про своє майно у фінансовій звітності або в інших документах, що свідчать про його фінансове та майнове становище, в таких випадках можуть мати місце ознаки щодо приховування банкрутства.

 До ознак приховуваного банкрутства належать:

надання третім особам (банківським установам, державним установам, постачальникам, покупцям) за відома неправдивої інформації про фінансово-господарський стан підприємства;

 можливість визнання причинного зв’язку між наданою інформацією та збитками, які зазнала третя особа.

 Навмисне погіршення фінансово-господарського стану підприємства можна визначити за такими основними ознаками:

зменшення розміру, приховування та заниження оцінки майна, яке знаходиться у розпорядженні підприємства;

 штучне збільшення розміру кредиторської та дебіторської заборгованості;

 наявність у підприємства штрафів, пені, неустойки, визнаних в судовому порядку, за невиконання умов договорів та недотримання вимог законодавства;

 збитковість діяльності протягом двох років;

 наявність у суді розпочатих справ, за якими підприємство є відповідачем останні два роки;

 спрямування інвестицій не на основну діяльність підприємства;

 наявність переваг у структурі доходів підприємства від неосновної діяльності;

відхилення показників ліквідності від граничного значення;

необґрунтоване зменшення штату підприємства.

У процесі здійснення аналізу заповнюється таблиця 4 “Показники щодо аналізу для виявлення ознак прихованого банкрутства підприємства” (додаток 4).

 

3.3. Аналіз факторів, що призвели до неплатоспроможності, та визначення доцільності санації підприємства

3.3.1. Аналіз основних засобів та інших необоротних активів

 

Аналізуючи необоротні активи підприємства, необхідно перш за все з’ясувати, чи відповідає сума статті балансу “Необоротні активи” підприємства галузевим особливостям та тій стадії розвитку, на якій знаходиться підприємство.

Першим етапом аналізу необоротних активів підприємства є проведення горизонтального та вертикального аналізу цього розділу активів балансу.

За результатами аналізу заповнюється таблиця 5 “Вертикальний та горизонтальний аналіз необоротних активів підприємства” (додаток 4).

При цьому окремо слід виділити майно, яке отримано або знаходиться в оренді, із зазначенням терміну оренди, та з’ясувати в орендодавця або орендоотримувача строки оформлення договорів оренди, а також виявити основні засоби та інші необоротні активи, які знаходяться під заставою. Необхідно також з’ясувати, чи існує ймовірність того, що це майно буде стягнуто.

Для оцінки стану незавершеного будівництва слід визначити ступінь його придатності та термін, протягом якого об’єкт перебуває у незавершеному стані.

Згідно з результатами проведеного аналізу заповнюється таблиця 6 “Аналіз незавершеного будівництва” (додаток 4) та визначаються ті об’єкти незавершеного будівництва, добудова яких економічно ефективна, а також ті, які можна реалізувати на ринку з найменшими додатковими витратами (за умови отримання розміру облікової вартості об’єкта або приблизної суми).

Для фінансового аналізу стану та показників відтворення основних засобів заповнюється таблиця 7 “Аналіз стану основних засобів неплатоспроможного підприємства” (додаток 4). Порядок розрахунку зазначених показників наведено в додатку 2.

На підставі результатів заповнення цих таблиць можна зробити висновок про розмір та стан необоротних активів підприємства.

У разі, якщо загальна вартість необоротних активів підприємства становить у структурі балансу значну величину, необхідно здійснити ринкову оцінку основних засобів та нематеріальних активів, вартість яких перевищує один відсоток загальної вартості таких активів.

За допомогою інформації, наведеної у формі № 11-ОЗ, слід проаналізувати структуру основних фондів за видами діяльності, тобто обґрунтувати, чи належить до складу основних фондів основного виду діяльності підприємства найбільша частка всіх його основних фондів, а також основні фонди залежно від строку їх служби.

За результатами аналізу заповнюється таблиця 8 “Аналіз строку служби обладнання підприємства” (додаток 4) та підсумовується, яка група основних фондів більш застаріла; чи доцільно в майбутньому використовувати ці фонди або більш ефективним буде прийняття рішення про їх реалізацію та залучення отриманих коштів до інших видів фінансово-господарської діяльності підприємства.

Для узагальнення використання виробничого апарату підприємства здійснюється аналіз його виробничих потужностей, які характеризуються такими показниками:

середньорічна виробнича потужність у цілому по підприємству (у вартісному виразі), у тому числі щодо основних видів продукції;

використання середньорічної виробничої потужності, у тому числі щодо основних видів продукції.

Дані проведеного аналізу виробничих потужностей підприємства заносяться до таблиці 9 “Використання виробничих потужностей” (додаток 4).

 

3.3.2. Оцінка структури оборотних засобів

 

Першим етапом аналізу оборотних активів підприємства є проведення горизонтального та вертикального аналізу цього розділу активів балансу.

 За результатами аналізу необхідно заповнити таблицю 10 “Вертикальний та горизонтальний аналіз оборотних активів підприємства” (додаток 4).

Ефективність роботи підприємства визначається швидкістю обороту оборотних засобів: чим більша швидкість, тим ефективніше працює підприємство (додаток 2).

Таким чином, у разі збільшення розміру оборотних засобів можна зробити висновок не тільки про збільшення розмірів виробництва або цін на товарно-матеріальні запаси, але і про зменшення швидкості обороту оборотних засобів підприємства.

При збільшенні розміру запасів підприємства необхідно проаналізувати, за рахунок чого це сталося: тобто, чи не виводяться активи з виробничого обороту, що, у свою чергу, призводить до збільшення кредиторської заборгованості та погіршення фінансового стану підприємства.

Крім того, слід звернути увагу на зміни в розмірі та структурі дебіторської заборгованості підприємства.

У разі збільшення цього показника можна зробити висновок про те, що підприємство кредитує своїх покупців (не отримує грошових коштів за реалізовану продукцію), але в той же час використовує кредити банків для здійснення своєї фінансово-господарської діяльності, що, у свою чергу, призводить до збільшення кредиторської заборгованості та погіршення платоспроможності підприємства.

 

3.3.3. Аналіз власних оборотних засобів

 

Власні оборотні засоби (різниця між оборотними активами підприємства та його короткостроковими зобов’язаннями) є тією частиною оборотних активів, яка фінансується за рахунок власних коштів та довгострокових зобов’язань. У разі якщо в підприємства є власні оборотні засоби, воно в змозі не лише сплатити свої поточні борги, але має кошти для розширення своєї діяльності. Розрахунок показника власних оборотних засобів наведений у додатку 2 розділу “Оцінка фінансової стійкості”.

Оптимальне значення власних оборотних засобів залежить від сфери діяльності, обсягу реалізації, стану ринку, а їх нестача або надлишок свідчить про незадовільний стан платоспроможності підприємства.

У процесі аналізу слід визначити причини зменшення або збільшення значення власних оборотних засобів з метою подальшого виявлення впливу цих змін на маневреність власних оборотних засобів, яка характеризує частку запасів у розмірі власних оборотних засобів. У додатку 2 наведено розрахунок маневреності власних оборотних засобів.

 

3.3.4. Поглиблений аналіз стану дебіторської заборгованості

(аналіз структури, тенденцій та розрахунок аналітичних показників)

 

У процесі проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможного підприємства потрібно визначити дебіторську заборгованість, встановити її обґрунтованість та строки виникнення; виявити нормальну та невиправдану дебіторську заборгованість; імовірність стягнення такої заборгованості та заходи, які застосовувалися.

На фінансовий стан підприємства впливає не наявність дебіторської заборгованості, а її розмір, рух і форма, тобто причини, у зв’язку з якими вона виникла.

Розрізняються нормальна та невиправдана заборгованість.

Невиправдана заборгованість –– заборгованість щодо претензій, відшкодування матеріальної шкоди. Ця заборгованість являє собою форми незаконного відволікання оборотних коштів і порушення фінансової дисципліни. Потрібно проаналізувати облікову політику підприємства щодо створення резерву сумнівних боргів, визначити, чи відповідає вона нормам чинного законодавства, та з’ясувати, чи враховує підприємство ці норми в процесі нарахування резерву сумнівних боргів.

Крім цього, необхідно згрупувати дебіторську заборгованість за строками її виникнення та проаналізувати, у зв’язку з чим утворилась довгострокова дебіторська заборгованість, а також з'ясувати, чи існує імовірність її сплати. За результатами аналізу заповнюється таблиця 11 “Групування дебіторської заборгованості за строками її виникнення” (додаток 4).

Для того щоб проаналізувати прострочену дебіторську заборгованість залежно від видів її виникнення, слід заповнити таблицю 12 “Аналіз простроченої дебіторської заборгованості” (додаток 4). На підставі даних таблиці обґрунтовується розмір простроченої дебіторської заборгованості, визначаються етапи, на яких виник найбільший розмір цієї заборгованості (за допомогою вертикального аналізу таблиці); з’ясовується, який з видів заборгованості є найбільш простроченим (горизонтальний аналіз показників таблиці).

 

3.3.5. Аналіз кредиторської заборгованості

 

Джерелом інформації для здійснення аналізу кредиторської заборгованості є третій і четвертий розділи пасиву балансу підприємства.

У процесі аналізу оцінюється структура кредиторської заборгованості (тобто частка окремих статей у загальному розмірі кредиторської заборгованості).

Крім того, необхідно порівняти суми кредиторської заборгованості на початок та кінець звітного періоду.

Особливу увагу також слід приділити виявленню наявності простроченої кредиторської заборгованості, існування якої породжує відповідні фінансові санкції до підприємства. За результатами проведеного аналізу заповнюється таблиця 13 “Структура поточної кредиторської заборгованості” (додаток 4).

Необхідно також проаналізувати характер простроченої кредиторської заборгованості за допомогою таблиці 12 “Аналіз простроченої дебіторської заборгованості” (додаток 4), яка аналогічна за змістом.

 

3.3.6. Аналіз прибутковості підприємства

 

Прибутковість підприємства оцінюється наявністю і розмірами прибутку від основної реалізації та чистого прибутку, а також показниками рентабельності (додаток 2, розділ “Оцінка рентабельності”).

У процесі аналізу потрібно з’ясувати:

на яку величину змінився рівень прибутку від реалізації чистого прибутку;

чи збігаються тенденції зміни цих показників та якими факторами обумовлені виявлені зміни.

 До того ж доцільно визначити структуру джерел формування чистого прибутку у відсотках від чистого доходу (виручки) від реалізації (таблиця 14 “Формування чистого прибутку” (додаток 4)).

Для аналізу динаміки розміру прибутку підприємства необхідно з’ясувати вплив таких основних показників, як дохід (виручка) від реалізації, податок на додану вартість, акцизний збір, собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), а також фінансові результати від іншої реалізації, позареалізаційних операцій тощо.

На підставі результатів заповнюється таблиця 15 “Аналіз структури прибутку підприємства” (додаток 4) та визначається, яка сама сфера діяльності підприємства (інвестиційна, фінансова або операційна) позитивно або негативно вплинула на фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування.

У разі, якщо до збитків на підприємстві призвела неопераційна діяльність, необхідно більш детально проаналізувати фінансову або інвестиційну діяльність і впевнитися у відсутності ознак доведення підприємства до банкрутства за рахунок “вимивання” прибутку, отриманого у процесі операційної, фінансової або інвестиційної діяльності.

Одним із етапів аналізу прибутковості підприємства та його діяльності є аналіз рентабельності продукції, основної діяльності, сукупного та власного капіталу. Порядок розрахунку цих показників наведено в додатку 2. Дані розрахунку заносяться до таблиці 16 “Аналіз показників рентабельності” (додаток 4).

З метою визначення тих видів продукції, випуск яких є рентабельним та на які в майбутньому необхідно орієнтувати виробництво, а також видів продукції, випуск яких вважається економічно недоцільним, тобто їх виробництво слід припинити, потрібно провести аналіз рентабельності окремих видів продукції. За результатами аналізу заповнюється таблиця 17 “Рентабельність окремих видів продукції” (додаток 4).

 

3.4. Аналіз використання виробничого апарату та трудових ресурсів

3.4.1. Аналіз витрат на виробництво

 

У ринкових умовах господарювання головною умовою ефективного управління виробничим процесом підприємства є повнота, достовірність та оперативність інформації про витрати на виробництво, які формують собівартість виготовленої продукції. Таку інформацію надає облік витрат виробництва, що є центральною підсистемою в інформаційній системі бухгалтерського обліку. Від належної організації обліку витрат залежать рівень економічного управління підприємством, ступінь впливу результатів діяльності окремих підрозділів на підвищення ефективності виробництва, обґрунтованість планування якісних та кількісних показників й оптимальне ціноутворення.

Витрати певного періоду одночасно визначаються з доходом, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу вартості активу (наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними звітними періодами.

Детальніше слід проаналізувати також ті статті витрат, які становлять найбільшу частку в структурі загальних витрат на виробництво. За результатами проведеного аналізу заповнюється таблиця 18 “Аналіз витрат на виробництво” (додаток 4).

Крім того, потрібно проаналізувати не лише витрати на виробництво, а також і структуру адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат. На підставі результатів аналізу заповнюється таблиця 19 “Аналіз формування фінансового результату від операційної діяльності” (додаток 4).

За допомогою інформації, наведеної у формі статистичної звітності №1-П, проводиться аналіз структури виробництва продукції для визначення тієї продукції, яка становить найбільшу частку у виробництві. За результатами аналізу заповнюється таблиця 20 “Аналіз структури виробництва продукції” (додаток 4).

 

3.4.2. Аналіз використання трудових ресурсів

 

Необхідність аналізу використання трудових ресурсів обумовлена безпосереднім впливом змін на чисельність працівників, а також впливом умов їх праці на фінансовий результат господарської діяльності підприємства.

 Слід проаналізувати рух працівників (тобто кількість робітників, які були прийняті або звільнені протягом періоду, що аналізується) згідно з формами державної статистичної звітності (пункт 2.3 Методичних рекомендацій).

Результати аналізу заносяться до таблиці 21 “Аналіз трудових ресурсів підприємства” (додаток 4).

При цьому більш детально аналізуються причини, які призвели до втрат робочого часу (у разі, якщо вони мають суттєвий розмір). З’ясовується наявність заборгованості із заробітної плати (тобто визначається, прострочена вона чи ні).

 

3.4.3. Аналіз інвестицій та інновацій

 

Основною метою здійснення аналізу інвестиційної та інноваційної діяльності підприємства є визначення її доцільності та оцінка ефективності. Крім того, необхідно визначити, чи можна поліпшити фінансовий стан підприємства (рівень його платоспроможності) за рахунок іммобілізації грошових коштів з інвестиційних вкладень до розрахунків з кредиторами.

У процесі аналізу інвестиційних вкладень слід приділити увагу визначенню їх складу за видами, формами та терміном здійснення. Потрібно визначити доцільність здійснення цих інвестицій та їх ефективність для підприємства. На підставі результатів аналізу заповнюється таблиця 22 “Аналіз структурних інвестицій в основний капітал” (додаток 4).

Метою аналізу інноваційної діяльності підприємства є визначення стану його інноваційної активності, джерел фінансування, а також результатів здійснення інноваційної діяльності. За результатами аналізу необхідно заповнити таблицю 23 “Аналіз інноваційної активності підприємства” (додаток 4). Основним результатом здійснення аналізу інноваційної діяльності підприємства та заповнення вищенаведеної таблиці є підтвердження ефективності інноваційної стратегії підприємства.

 

 

3.4.4. Аналіз об’єктів житлово-комунального

та соціально-культурного призначення

 

Об’єкти житлово-комунального та соціально-культурного призначення, як правило, вимагають додаткових витрат і використовуються лише з метою впливу на підвищення продуктивності праці за рахунок поліпшення умов відпочинку та комунального забезпечення працівників. Отже, необхідно визначити розмір витрат на їх утримання чи доходу, одержаного від їх діяльності; проаналізувати доцільність майбутнього використання цих об'єктів. У процесі здійснення аналізу необхідно заповнити таблицю 24 “Аналіз об’єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення” (додаток 4).

При здійсненні аналізу об’єктів житлово-комунального та соціально-культурного призначення слід передбачити, що у разі банкрутства підприємства для передачі зазначених об’єктів до комунальної власності необхідно вивчити та засвідчити наявність технічної документації, паспортів Бюро технічної інвентаризації, свідоцтв на право власності нерухомим майном.

 

3.5. Висновок щодо подальшого розвитку підприємства

 

На підставі результатів аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможного підприємства слід зробити такі висновки:

визначити ступінь прогресивності виробленої продукції (за допомогою показників, що характеризують інноваційну активність підприємства та його місце на відповідних товарних ринках);

розрахувати рівень використання виробничих потужностей та виявити резерви його збільшення, у тому числі за рахунок зростання змінності функціонування виробничого апарату;

визначити обсяг інвестицій, необхідних для підвищення технічного рівня підприємства;

виявити наявність можливостей реструктуризації виробництва за рахунок:

виділення об’єктів соціальної інфраструктури;

закриття виробництва нерентабельних видів продукції;

освоєння випуску прогресивних видів продукції;

продажу зайвих основних засобів.

Таким чином, необхідно визначити доцільність санації підприємства або його ліквідації.

 

Заступник директора департаменту

з питань санації та банкрутства О. Архіпов

Додаток 1

 

до Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства

 

ПЕРЕЛІК ПОКАЗНИКІВ,

що використовується при здійсненні поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств

 

Скорочення   Найменування показника   Джерело інформації

1          2          3

Б          баланс            форма № 1     рядок 280 (або рядок 640)

Б початок       баланс на початок періоду  форма № 1     рядок 280 (640), графа 3

Б кінець         баланс на кінець періоду     форма № 1     рядок 280 (640), графа 4

ВК      власний капітал        форма № 1     рядок 380

ВОА   власні оборотні активи       форма № 1     рядок 380 – рядок 080 або (рядок 260 + рядок 270) - (рядок 430 +  рядок 480 + рядок 620 + рядок 630)

ВОЗ    вартість основних засобів (залишкова)     форма № 1     рядок 030

ГК       грошові кошти та їх еквіваленти в національній та іноземній валюті, поточні фінансові інвестиції            форма № 1     ррядок 230 + рядок 240

ДП      довгострокові пасиви          форма № 1     рядок 480

З          запаси форма № 1     рядок 100 + рядок 110 + рядок 120 +

 + рядок 130 + рядок 140

ЗОЗ     знос основних засобів (на початок, кінець періоду)       форма № 1     рядок 032, графа 3 або графа 4

ЗНВП забезпечення наступних виплат і платежів         форма № 1     рядок 430

ДМП   доходи майбутніх періодів форма № 1     рядок 630

ПФІ    поточні фінансові інвестиції          форма № 1     рядок 220

ПЗ       поточні зобов`язання           форма № 1     рядок 620

 

ДФІук            довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств  форма № 1     рядок 040

ДФІін довгострокові фінансові інвестиції - інші            форма № 1     рядок 045

ВМП   витрати майбутніх періодів            форма № 1     рядок 270

1          2          3

НА      необоротні активи   форма № 1     рядок 080

 

НДП   “нормальні” джерела покриття      форма № 1     рядок 380 + рядок 430 - |рядок 360| -    - |рядок 370| + рядок 480 – рядок 080 + рядок 500 + рядок 510 + рядок 520 + рядок 530 + рядок 540

ОА      оборотні активи       форма № 1     рядок 260

ПВОЗ первісна вартість основних засобів (на початок, кінець періоду)        форма № 1     рядок 031, графа 3 або графа 4

ПВОЗКП       первісна вартість основних засобів на кінець періоду   форма № 1     рядок 031, графа 4

ПВОЗПП       первісна вартість основних засобів на початок періоду            форма № 1     рядок 031, графа 3

ПК      позиковий капітал (довгострокові та поточні зобов`язання)

            форма № 1     рядок 480 + рядок 620

СРВК середня вартість основних засобів            форма № 1     рядок 380 (графа 3 + графа 4) / 2

СДЗ    середня дебіторська заборгованість

            форма № 1     рядки 160, 170, 180, 190, 200, 210 (графа 3 + графа 4) / 2

СЗ       середні запаси

            форма № 1     рядки 100, 110, 120, 130, 140

(графа 3 + графа 4) / 2

СКЗ    середня кредиторська заборгованість       форма № 1     рядки 500, 510, 520, 530, 540

 (графа 3 + графа 4) / 2

ФК      функціонуючий капітал      форма № 1     рядок 260 – рядок 620

 

ВР       дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)          форма

№ 2     рядок 010

ЗВЗП  затрати на виробництво та збут продукції           форма

№ 2     рядок 040 + рядок 070 + рядок 080 + +рядок 090

ВПЗ    валовий прибуток (збиток) форма

№ 2     рядок 050

СР       собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)     форма

№ 2     рядок 040

 

 

АВ      адміністративні витрати     форма

№ 2     рядок 070

ВЗ       витрати на збут        форма

№ 2     рядок 080

ПЗЗД зп         прибуток (збиток) від звичайної діяльності за звітний період  форма

№ 2     рядок 190 або рядок 195, графа 3

ЧП      чистий прибуток (збиток)   форма

№ 2     рядок 220 або рядок 225

1          2          3

А         амортизація як елемент операційних витрат

            форма

№ 2     рядок 260

ВАЧОЗ          вартість активної частини основних

засобів на кінець року         форма

№ 5     рядок 130, графа 14 + рядок 140, графа 14

ЗАЧОЗ           знос активної частини основних засобів на кінець року

            форма

№ 5     рядок 130, графа 15 + рядок 140, графа 15

ПВАЧОЗ       первісна вартість активної частини основних засобів на початок року          форма

№ 5     рядок 130, графа 3 + рядок 140,  графа 3

ПВОЗВПП    первісна вартість основних засобів, які вибули протягом періоду      форма

№ 5     рядок 260, графа 8

ПВОЗНПП    первісна вартість основних засобів, які надійшли протягом періоду  форма

№ 5     рядок 260, графа 5

ОЗ       основні засоби (усього по підприємству) станом на кінець року

            форма

№ 11-ОЗ         рядок 100, графа 7

ОЗОД основні засоби основного виду економічної діяльності            форма

№ 11-ОЗ         рядок 140, графа 7

ОЗПА вартість основних засобів, на які повністю нараховано амортизацію

(знос)  форма

№ 11-ОЗ         рядок 100, графа 11

СОЧШП        середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу,

осіб     форма

 № 3-ПВ

            рядок 3170, графа 2

ПП      прийнято працівників, осіб            форма

№ 3-ПВ

            рядок 5010, графа 1

ВП      вибуло працівників, усього, осіб   форма

 № 3-ПВ

            рядок 5020, графа 1

ВПСШ           вибуло у зв'язку із скороченням штату, осіб        форма

 № 3-ПВ         рядок 5030, графа 1

НП      не відпрацьовано, всього, людино-годин

 

 

            форма

 № 3-ПВ         рядок 3040, графа 1

1          2          3

НПіа   не відпрацьовано

 у зв’язку з відпустками за ініціативи адміністрації, людино-годин    форма

 № 3-ПВ         рядок 3100, графа 1

НПіа3 відпустки з ініціативи адміністрації тривалістю понад

3 місяці підряд, людино-годин       форма

 № 3-ПВ

            рядок 3110, графа 1

НПСТ неявки у зв’язку з переведенням на скорочений робочий день, тиждень, людино-годин   форма

 № 3-ПВ         рядок 3120, графа 1

ПРС    простої, людино-годин       форма

 № 3-ПВ         рядок 3130, графа 1

ПРГ    прогули, людино-годин      форма

 № 3-ПВ         рядок 3150, графа 1

В         кількість вакансій на кінець звітного періоду,

осіб     форма

 № 3-ПВ

            рядок 5061, графа 1

КПнчс            кількість працівників у найбільш чисельній зміні в останній робочий день

звітного року,

 осіб    форма

 № 1-ПВ (умови праці)        рядок 10170, графа 1

СОЧепз          середньооблікова чисельність усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості,

осіб     форма

№ 1-ПВ          рядок 1010, графа 1

ФОП   фонд оплати праці усіх працівників, тис. грн     форма

№ 1-ПВ          рядок 1020, графа 1

ЗЗП     сума заборгованості із виплати заробітної плати, всього, тис. грн      форма

 № 1-ПВ         рядок 2010, графа 1

ОЧПкр           облікова кількість штатних працівників на 31 грудня звітного року, всього форма

 № 1-ПВ         рядок 10010, графа 1

Іок      загальний обсяг інвестицій в основний капітал форма

 № 1-інвестиції         рядок 061

Ібр      інвестиції у будівельні і монтажні роботи           форма

 № 1-інвестиції         рядок 062

Імо      інвестиції у машини, обладнання, інструмент, інвентар

            форма

№ 1-інвестиції          рядок 063

1          2          3

Іі         інвестиції в інші капітальні роботи і

витрати          форма

 № 1-інвестиції

            рядок 064

ВТІ     загальна сума витрат на технологічні інновації  форма

 № 1 -інновації          рядок 101

ТІвк    фінансування технологічних інновацій за рахунок власних коштів   форма

 № 1 -інновації          рядок 202

 

Заступник директора департаменту з

питань санації та банкрутства О . АрхіповДодаток 3

до Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства

 

СТРУКТУРА ЗВІТУ

проведення поглибленого аналізу фінансово-господарської діяльності неплатоспроможного підприємства

 

1. Загальна характеристика підприємства.

2. Оцінка підприємства з позиції неплатоспроможності та наявності ознак банкрутства.

2.1. Оцінка фінансового стану підприємства.

2.2. Аналіз наявності (відсутності) ознак фіктивного, навмисного або прихованого банкрутства підприємства.

2.2.1. Визначення ознак фіктивного банкрутства.

2.2.2. Визначення ознак навмисного банкрутства.

2.2.3. Визначення ознак прихованого банкрутства.

3. Аналіз фінансових факторів, що призвели до неплатоспроможності, та визначення можливості санації підприємства.

3.1. Аналіз необоротних активів.

3.2. Аналіз структури оборотних активів.

3.3. Аналіз власних оборотних засобів.

3.4. Поглиблений аналіз дебіторської заборгованості (аналіз структури, тенденція та аналітичний показник).

3.5. Аналіз кредиторської заборгованості.

3.6. Аналіз прибутковості підприємства.

4. Аналіз використання виробничого апарату та трудових ресурсів.

4.1. Аналіз витрат на виробництво.

4.2. Аналіз використання трудових ресурсів.

4.3. Аналіз інвестицій та інновацій.

4.4. Аналіз об'єктів житлово-комунального та соціально-культурного призначення.

5. Висновок щодо подальшого розвитку підприємства.

 

Заступник директора департаменту з

питань санації та банкрутства О. Архіпов

Додаток 4

 

до Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства

 

ТАБЛИЦІ

для проведення аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможного підприємства

 

Таблиця 1

Основні показники, що визначають фінансово-господарський стан підприємства

 

 

№ пор.           

Показники     Фактичне значення за два попередні роки          Примітки (висновки), нормативне значення

                         200_   200_   зміни (+/-)     

1.1. Загальні показники діяльності підприємства

1          Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн                                       

2          Чистий прибуток (збиток), тис. грн                                            

3          Середньооблікова чисельність працівників, осіб                                              

4          Фонд оплати праці, тис. грн                                             

5          Власний капітал, тис. грн.                                    

6          Необоротні активи, тис. грн                                             

7          Довгострокові зобов’язання, тис. грн                                         

8          Короткострокові кредити та позики, тис. грн                                       

9          Дебіторська заборгованість, тис. грн.                                         

10        Запаси, тис. грн                                          

11        Власні оборотні засоби, тис. грн                                      

12        Функціонуючий капітал, тис. грн                                   

13        Продуктивність праці, тис. грн/ос.                                              

1.2. Показники ліквідності

14        Коефіцієнт поточної ліквідності                                       1,5

15        Коефіцієнт швидкої ліквідності                                        0,6-0,8

16        Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності)                                             0,2-0,35

17        Маневреність власних оборотних засобів                                               0-1

18        Коефіцієнт покриття запасів                                             >1

Продовження табл. 1

19        Коефіцієнт фінансової автономії                                      0,5

1.3. Показники фінансової стійкості

20        Коефіцієнт концентрації власного капіталу                                           > 0,5

21        Коефіцієнт фінансової залежності                                    = 2

 

22        Коефіцієнт маневреності власного капіталу                                           > 0,1

23        Коефіцієнт концентрації позикового капіталу                                       < 0,5

24        Коефіцієнт структури довгострокових вкладень                                              

25        Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів                                         

26        Коефіцієнт структури позикового капіталу                                           

27        Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів                                         

28        Коефіцієнт забезпечення власними засобами                                         0,1

29        Показник фінансового левериджу                                               < 0,25

30        Тривалість фінансового циклу                                         

31        Поточна платоспроможність                                            

32        Коефіцієнт Бівера                                        >0,2

1.4. Показники рентабельності

33        Рентабельність продукції, %

                                              

34        Рентабельність основної діяльності, %

                                              

35        Рентабельність сукупного капіталу, %

                                              

36        Рентабельність власного капіталу, %                                          

 

 

 

 

Таблиця 2

 

Показники аналізу для виявлення ознак фіктивного банкрутства

 

 

пор.    

Показники     Джерело інформації Станом на дату визнання неплато-

спромож-

ним     Станом на початок періоду, який аналі-зується  Станом на кінець періоду, який аналі-

зується

1          Оборотні активи      форма № 1 рядок 260                                 

2          Поточні зобов’язання підприємства         форма № 1

рядок 620                             

3          Коефіцієнт покриття           ОА

ПК                             

4          Рентабельність продукції    ВПЗ

ВР                             

 

Таблиця 3

 

Показники аналізу для виявлення ознак доведення до банкрутства

 

пор.    

Показники та їх

нормативне значення          Джерело інформації

(форма № 1)   Станом на дату

визнання неплато-

спроможним Станом на початок періоду, який аналізується   Станом на кінець періоду, який аналізується

1          Забезпечення зобов’язань боржника усіма його активами (відношення суми активів боржника до суми його зобов’язань)       

рядок 280/ (рядок 480 + рядок 620)                                  

2          Забезпечення зобов’язань боржника його оборотними активами (відношення оборотних активів до суми зобов’язань боржника)          рядок 260/ (рядок 480 + рядок 620)                                  

3          Розмір чистих активів (різниця між сумою активів підприємства та його зобов'язанням) рядок 280 -

-(рядок 480 +  + рядок 620)                        

            Аналіз договорів, які вплинули на зміну вищезазначених показників:

4          Ціни, вказані в договорах, відповідають загальноринковим (так/ні)   аналітична інформація                               

5          Умови виконання договорів вигідні для підприємства (так/ні)           аналітична інформація                               

Таблиця 4

 

Показники аналізу для виявлення ознак приховуваного банкрутства

 

 

пор.    

Показники та їх нормативне значення     Джерело інформації Станом на дату визнання неплатоспроможним            Станом на початок періоду, який аналі-зується  Станом на кінець періоду, який аналі-зується

1          Майно, яке знаходиться у розпорядженні підприємства, тис. грн       форма № 5

рядок 260-рядок 261-рядок 262-рядок 263-рядок 264-рядок 265                                 

2          Дебіторська заборгованість, тис. грн        форма № 1

(рядок 160/

рядок 210)                            

3          Прострочена частина дебіторської заборгованості, %    аналітична інфор-мація                              

4          Кредиторська заборгованість, тис. грн     форма № 1

рядок 480 +

 + рядок 620                         

5          Розмір штрафів та пені, тис. грн    аналітична інфор-мація                              

6          Розмір збитків, тис. грн       форма № 2

рядок 225                             

7          Кількість справ, розпочатих у суді (відповідач-підприємство), штук  аналітична інфор-мація                              

8          Розмір інвестицій, у тому числі в основну діяльність, тис. грн            форма № 2 -

інвестиції, рядок 011                                  

9          Частка доходів від неосновної діяльності у структурі доходів підприємства, %       форма № 2

(рядок 110 +

 + рядок 120 + +рядок 130)/ рядок 170                             

10        Коефіцієнт абсолютної ліквідності (К>=0,5)       форма № 1

(рядок 230 + +рядок 240)/ рядок 620                                

11        Коефіцієнт поточної ліквідності (K>=2)   форма № 1

рядок 260/

рядок 620                             

12        Кількість працівників згідно із штатним розкладом на  31 грудня звітного року, осіб         форма

№ 1 - ПВ

рядок 10010

графа 1                                 

 

Таблиця 5

 

Вертикальний та горизонтальний аналіз необоротних активів підприємства

 

 

Стаття            На початок року       На кінець року          Зміни

            сума, тис. грн.           відсо-ток        сума, тис. грн.           відсо¬ток       сума, тис. грн.           відсо-ток

 Необоротні активи, усього                        100                  100                 

1. Нематеріальні активи                                                                

1.1. Залишкова вартість                                                                

1.2. Первісна вартість                                                                    

2. Незавершене будівництво                                                                    

3. Основні засоби                                                               

3.1. Залишкова вартість                                                                

3.2. Первісна вартість                                                                    

4. Довгострокові фінансові інвестиції                                                                

4.1. Інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств                                                            

4.2. Інші фінансові інвестиції                                                                  

5. Довгострокова дебіторська заборгованість                                                               

6. Відстрочені податкові активи                                                              

7. Інші необоротні активи                                                            

 

 

Таблиця 6

 

Аналіз незавершеного будівництва

 

 

№ пор.            Назва об’єкта

незавершеного будівництва           Початок будівни-цтва         Планова вартість об’єкта, тис. грн.            Ступінь будівельної придатно-сті об’єкта, %      Облікова вартість об’єкта, тис. грн.          Передбачу-ваний строк введення в експлуата-цію    Вартість до-ведення об’єкта до придатності в користуванні,

тис. грн.

 

 

Таблиця 7

 

Аналіз стану основних засобів підприємства

 

Показник       На початок періоду  На кінець періоду     Зміни (+/-)

            %         %        

Частка основних засобів в активах підприємства                                 

Частка активної частини основних засобів                                

Коефіцієнт зносу основних засобів                                 

Коефіцієнт зносу активної частини основних засобів                          

Коефіцієнт оновлення основних засобів                        

Коефіцієнт вибуття основних засобів                             

Співвідношення суми основних засобів основної діяльності із сумою основних засобів у цілому по підприємству станом на кінець року                               

Питома вага повністю зношених основних засобів                              

Ступінь придатності основних засобів у межах нормативного строку служби                               

 

 

Таблиця 8

 

Аналіз строку служби обладнання підприємства

 

 

Показник       Строк служби

            до 5 років       від 5 до 10 років       від 10 до 20 років     понад 20 років

            кіль-кість,

шт.      вартість, тис. грн      кіль- кість,

шт.      вартість, тис. грн      кіль- кість,

шт.      вартість, тис. грн      кіль- кість,

шт.      вартість, тис. грн.

Усього

                                                                                             

У тому числі

 за видами обладнання                                                                                         

 

 

Таблиця 9

Використання виробничих потужностей

 

 

Вид продукції           Оди-ниця вимі-рю-вання    Потужність на початок року          Зміни протя-гом року            Потуж-ність на кінець року            Серед-ньорі-чна потуж-ність          Випуск продукції або кіль-кість пере-робленої продукції      Викорис-тання се-редньоріч¬ної потуж-ності

(графа 8 / графа 7)х х100, %

                                   збіль-шення   змен-шення                                      

Усього по під-приємству                                                                                     

у тому числі за окремими ви-дами продукції                                                                                       

 

 

Таблиця 10

Вертикальний та горизонтальний аналіз оборотних активів підприємства

 

 

Стаття            На початок року       На кінець року          Зміни

            сума, тис. грн            відсо-ток        сума, тис. грн            від-соток        сума, тис. грн            відсо-ток

 Оборотні активи – усього              100                  100                 

1. Запаси                                                                  

1.1. Виробничі запаси                                                                   

1.2. Тварини на вирощуванні та відгодівлі                                                                    

1.3. Незавершене виробництво                                                               

1.4. Готова продукція                                                                    

1.5. Товари                                                              

2. Векселі одержані                                                            

3. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:                                                                 

3.1. Чиста реалізаційна вартість                                                               

3.2. Первісна вартість                                                                    

3.3. Резерв сумнівних боргів                                                                    

4. Дебіторська заборгованість за розрахунками:                                                           

4.1. З бюджетом                                                                 

4.2. За виданими авансами                                                           

4.3. З нарахованих доходів                                                           

4.4. Із внутрішніх розрахунків                                                                 

5. Інша поточна дебіторська заборгованість                                                                  

6. Поточні фінансові інвестиції                                                               

7. Грошові кошти та їх еквіваленти                                                                    

7.1. У національній валюті                                                           

7.2. В іноземній валюті                                                                 

8. Інші оборотні активи                                                                

Таблиця 11

 

Групування дебіторської заборгованості за строками її виникнення

 

 

Види дебіторської заборгованості Строки виникнення Разом

            менше ніж       1 міс. від 1 до     3 міс.        від 3 до     6 міс.        від 6 до     9 міс.        від 9 до    12 міс.            від 1 року до 1,5 року          більше ніж 1,5 року 

I. Розрахунки з дебіторами за товари, роботи та послуги                                                                                           

у тому числі:                                                                                   

II. Аванси видані                                                                                      

у тому числі:                                                                                   

Разом                                                                                   

 

Таблиця 12

 

Аналіз простроченої дебіторської заборгованості

 

Найменування показника   Код рядка форми № 1-Б      Усього дебіторська заборгованість, тис. грн            Прострочена дебіторська заборгованість

                                   тис. грн          відсоток до дебіторської заборгованості

Усього: (рядок 020+100+300)         010                            

1. У межах України – усього          020                            

У тому числі:                                   

За товари, роботи, послуги за чистою реалізаційною вартістю            030                            

За векселями 040                            

З бюджетом   050                            

Із внутрішніх розрахунків  060                            

Інша поточна заборгованість         090                            

2. Із суб`єктами господарської діяльності країн колишніх республік СРСР  

100                            

3. Із суб`єктами господарської діяльності інших країн  300                            

Таблиця 13

 

Структура поточної кредиторської заборгованості

 

№ пор.            Показник       Код

рядка

форми № 1     На початок року       На кінець звітного періоду

Відхилення

                                   сума, тис. грн            відсо-ток до суми забор-

 гова- ності    сума, тис. грн            відсо-ток до суми забор- гова -ності         сума, тис. грн            (+/-) відсотків до суми початку року

1          Короткострокові кредити банків   500                                                                

2          Поточна заборгованість

за зобов’язаннями

за довгостроковими зобов’язаннями        510                                                                

3          Векселі видані          520                                                                

4          Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги         530                                                                

            Поточні зобов’язання за розрахунками:                                                                         

5          за отриманими авансами    540                                                                

6          з бюджетом   550                                                                

7          за позабюджетними платежами     560                                                                

8          за страхуванням       570                                                                

9          з оплати праці           580                                                                

10        з учасниками            590                                                                

11        за внутрішніми розрахунками        600                                                                

12        Інші поточні зобов’язання  610                                                                

            Разом за розділом     620                                                                

 

 

 

 

 

 

Таблиця 14

Формування чистого прибутку

 

Період, одини- ця ви- мірювання  Чистий дохід (виручка) від реалізації       Опера- ційні витра- ти та доходи            Фінан- совий результат від опера- ційної діяль-ності     Інші звичайні доходи та витрати   Фінансовий результат від зви-чайної діяльності до оподатку-вання Надзви- чайні доходи та витрати  Подат- ки на прибу- ток     Чистий прибу- ток, збиток (+/-)

Рік                                                                                        

тис. грн                                                                                           

%         100                                                                           

 

 

Таблиця 15

 

Аналіз структури прибутку підприємства

 

№ пор.           

Показник       Код

рядка

форми

 № 2

            На початок року       На кінець звітного періоду Відхилен-

ня

                                   тис. грн          частка в загаль-ному обсязі, %       тис. грн          частка в загаль-ному обсязі, %        (+,- тис. грн)  (+,- %)

1          Фінансові результати від операційної діяльності            100 або 105                                                              

2          Дохід (втрати) від участі в капіталі           110-150                                                                    

3          Інші фінансові доходи (витрати)   120-140                                                                    

4          Інші доходи (витрати)         130-160                                                                    

5          Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування       170                                                                

 

 

Таблиця 16

 

Аналіз показників рентабельності, (%)

 

№ пор.            Найменування показника   За попередній рік     За поточний рік        Зміни (+/-)

1          Рентабельність продукції                          

2          Рентабельність основної діяльності                                 

3          Рентабельність сукупного капіталу                                 

4          Рентабельність власного капіталу                        

5          Період окупності власного капіталу                               

 

 

Таблиця 17

Рентабельність окремих видів продукції

 

 

Види продукції         Фактич-но вироб-лено продукції (у натура-льному виразі)      Оптова ціна одиниці (без ПДВ, акцизного збору), грн.          Звітна собівар- тість одиниці продук- ції, грн     Обсяг товарної продукції            Рентабель-ність або збитковість у відсотках до собівартості (графа 5 – графа 6) х 100

---------------

графа 6

                                               в оптових цінах підприємств (без ПДВ, акцизного збору), тис. грн   за звітною собівар- тістю, тис. грн      

Усього по підприємст-ву

                                                                      

у тому числі за окремими видами продукції                                                                 

 

Таблиця 18

 

 

Аналіз витрат на виробництво

 

 

№ пор.           

Показник       Код

рядка

форми № 2

            За попередній рік     За поточний рік        Відхилення

                                   тис. грн          частка в загаль-ному обсязі, %       тис. грн          частка в загаль-ному обсязі, %        (+,- тис. грн)  (+,- %)

1          Матеріальні витрати

            230                                                                

2          Витрати на оплату праці

            240                                                                

3          Відрахування на соціальні заходи

            250                                                                

4          Амортизація  260

                                                                      

5          Інші операційні витрати

            270                                                                

6          Разом  280                                                                

 

Таблиця 19

 

Аналіз формування фінансового результату від операційної діяльності

 

№ пор.           

Показник       Код

рядка форми

№ 2     За попередній рік     За поточний рік        Відхилення

 (+/-)

                                   тис. грн          частка в загаль-ному обсязі, %       тис. грн          частка в загаль-ному обсязі, %        тис. грн          %

1          Валовий прибуток (збиток)            050 або 055                                                              

2          Інші операційні доходи (витрати) 060-090                                                                    

3          Адміністративні витрати    070                                                                

4          Витрати на збут        080                                                                

5          Фінансові результати від операційної діяльності            100 (105)                                                                  

Таблиця 20

 

Аналіз структури виробництва продукції

 

Види продукції         Одиниця вимірю-вання      Фактично вироблено           Структура виробленої продукції, %

                        за звітний рік            за попередній рік      зміни, %        

Обсяг виробленої продукції в облікових цінах, тис. грн.                                                         100

У тому числі за окремими видами продукції                                                     

 

Таблиця 21

Аналіз трудових ресурсів підприємства

 

№ пор.            Назва показника, одиниця вимірювання Форма, рядок, графа            За звітний рік            За попередній рік          Зміни (+/-)

1          Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу, осіб           форма

 № 3-ПВ

рядок 3170

графа 2                                 

2          Прийнято працівників, осіб           форма

 № 3-ПВ

рядок 5010 графа 1                         

3          Вибуло працівників, усього, осіб  форма

 № 3-ПВ рядок 5020 графа 1                                 

            з них:                                    

3.1       У зв’язку із скороченням штату, осіб

            форма

 № 3-ПВ рядок 5030 графа 1                                 

4          Не відпрацьовано, всього, людино-годин           форма

№ 3-ПВ рядок 3040 графа 1                                  

            У тому числі:                                   

4.1       Відпустки за ініціативи адміністрації, людино-годин    форма

№ 3-ПВ рядок 3100 графа 1                                  

4.1.1    З них тривалістю понад 3 місяці підряд, людино-годин            форма

№ 3-ПВ

рядок 3110

графа 1                                 

4.2       Неявки у зв`язку з переведенням на скорочений робочий день, тиждень, людино-годин   форма

№ 3-ПВ рядок 3120 графа 1                                  

4.3       Простої, людино-годин       форма

№ 3-ПВ

рядок 3130 графа 1                         

4.4       Прогули, людино-годин     форма

 № 3-ПВ рядок 3150 графа 1                                 

5          Середньооблікова чисельність усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості, осіб        форма

 № 1-ПВ рядок 1010 графа 1                                 

6          Облікова кількість штатних працівників на 31 грудня звітнього року, усього, осіб форма

 № 1-ПВ рядок 1

графа 10010                         

7          Кількість вакансій на кінець звітного періоду, осіб        форма

 № 3-ПВ

рядок 5061 графа 1                         

8          Кількість працівників у найбільшій за чисельністю зміні в останній робочий день звітного року, осіб            форма

№ 1-ПВ (умови праці)

рядок 10170 графа 1                       

9          Коефіцієнт змінності працівників рядок 6

рядок 8                                 

10        Фонд оплати праці усіх працівників, тис. грн    форма

№ 1-ПВ рядок 1020 графа 1                                  

11        Сума заборгованості із виплати заробітної плати, всього, тис. грн     форма

 № 1-ПВ рядок 2010 графа 1                                 

 

 

Таблиця 22

 

Аналіз технологічності структурних інвестицій в основний капітал

 

Найменування показника   Код рядка форми

 № 1-інвестиції         Вартість, тис. грн     Структура інвестицій, %

Обсяг інвестицій в основний капітал, усього     061                 

У тому числі                        

будівельні та монтажні роботи      062                 

машини, обладнання, інструмент, інвентар         063                 

інші капітальні роботи і витрати   064                 

Таблиця 23

Аналіз інноваційної активності підприємства

 

з/п      

Найменування показника   Код рядка

форми

№ 1-інновації            Станом на кінець поперед-нього року,

тис. грн          Станом на кінець поточного року,

тис. грн          Зміни (+/-)

1          Загальна сума витрат на технологічні інновації, тис. грн

            рядок 101                             

2          Фінансування технологічних інновацій за рахунок власних коштів, тис. грн          рядок 202                              

3          Обсяг реалізованої інноваційної продукції, що заново впроваджена або зазнала технологічних змін протягом останніх трьох років, тис. грн   рядок 301                             

4          Обсяг реалізованої продукції, що зазнала суттєвих технологічних змін або заново впроваджена, тис. грн

            рядок 302                             

5          Коефіцієнт інноваційного випуску

            (рядок 3)/

(форма

№ 2

рядок 035)

                                  

6          Відношення розміру повторно введеної такої, яка набула суттєвих змін продукції, до обсягу всієї інноваційної продукції, %

            рядок 4 /

рядок 3                                 

7          Зростання виробничих потужностей за результатами інноваційної діяльності (так/ні)       рядок 608                                   

 

 

Таблиця 24

 

Аналіз об`єктів житлово-комунального і

соціально-культурного призначення

 

Найменування показника,

одиниця

виміру            Кількісні показники Вартісні показники

                        балансова вартість на кінець року, тис. грн         доходи за рік, тис. грн         витрати за рік, тис. грн

 

 

 

Таблиця 25

Загальні відомості про підприємство

 

Повне найменування         

Скорочене найменування  

Дата створення (реорганізації тощо)        

Код ЄДРПОУ          

Підпорядкованість  

Код території (КОАТУУ)   

Вид діяльності         

Код виду економічної діяльності (КВЕД)           

Форма власності      

Код форми власності (КФВ)         

Територія      

Код організаційно-правової форми господарювання (КОПФГ)         

Код міністерства, іншого центрального органу, якому підпорядкована організація (КОДУ)        

Адреса підприємства          

Статус підприємства (монополіст, який працює на загальнодержавному рівні, монополіст, який працює на реґіональному ринку, стратегічно важливе підприємство )     

Керівник підприємства (прізвище, ім`я, по батькові)    

Телефон        

Головний бухгалтер (прізвище, ім`я, по батькові)         

Телефон        

 

 

 

Заступник директора департаменту з

питань санації та банкрутства О. Архіпов

 

 Додаток 2

до Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності

підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного

банкрутства чи доведення до банкрутства

 

 

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ

 оцінки фінансового стану підприємства

 

Аспекти діяльності,

що відстежуються    Основні показники, які характеризують аспекти діяльності, що відстежуються, одиниця вимірювання

Порядок розрахунку

аналітичних показників      Висновки

Показники оцінки стану основних засобів          частка основних засобів в активах підприємства, %      ВОЗ х 100

Б          показує, скільки в балансі підприємства становлять основні засоби

            частка активної частини основних засобів, %     ВАЧОЗ х 100

ВОЗ    зростання цього показника в динаміці розцінюється як сприятлива тенденція

            коефіцієнт зносу основних засобів, %      ЗОЗ х 100

ПВОЗ характеризує стан основних засобів

            коефіцієнт зносу активної частини основних засобів, %          ЗАЧОЗ х 100

ПВАЧОЗ       збільшення значення цього показника свідчить про знос активної частини основних засобів

            коефіцієнт відновлення, %             ПВОЗНПП х 100

ПВОЗКП       показує, яку частину основних засобів на кінець року становлять нові основні засоби

            коефіцієнт вибуття, %         ПВОЗВПП х 100

ПВОЗПП       показує, яка частина основних засобів та які з них були на балансі підприємства на початок року, вибули у зв’язку зі зносом або іншими причинами

 

            співвідношення суми основних засобів основної діяльності до суми основних засобів загалом по підприємству станом на кінець року, %   ОЗОД х 100

ОЗ       показує, яку частину усіх основних засобів займають основні засоби основної діяльності; зростання показника свідчить про збільшення інвестиції в основну діяльність

 

            ступінь придатності основних засобів у межах нормативного строку служби, %    (ЗОЗ- ОЗПА) х 100

ОЗ-ОЗПА      збільшення значення цього показника свідчить про знос основних фондів підприємства

            питома вага повністю зношених основних засобів, %   ОЗПА х 100

ОЗ       відображає питому вагу повністю замортизованих основних засобів у загальному обсязі основних засобів підприємства

Показники оцінки фінансового стану підприємства     ОЦІНКА ЛІКВІДНОСТІ              

            маневреність власних оборотних засобів ОА

ВОА   для нормального функціонування підприємства цей показник змінюється в межах від 0 до 1

            коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності         ОА+ ВМП

ПЗ       значення показника залежить від галузей та видів діяльності, його зростання розцінюється як сприятлива тенденція, граничне значення - 1,5

            коефіцієнт швидкої ліквідності      (ОА – З - ВМП)

ПЗ       при аналізі тенденції зміни цього показника необхідно приділяти увагу факторам, які обумовили його зміну

            коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності), Кал  ГК+ПФІ

ПЗ       показує, яка частина короткострокових зобов’язань може бути погашена негайно, найбільш жорсткий критерій ліквідності, граничне значення – 0,1-0,2

            частка оборотних коштів в активах, %     ОА х 100

Б          показує, яку частину в активах підприємства становлять оборотні кошти

            частка власних оборотних коштів в їх загальній сумі, %          ВОА х 100

ОА      показує, яку частину становлять власні оборотні кошти в загальному обсязі оборотних коштів підприємства

            частка власних оборотних коштів у покритті запасів, %           ВОА х 100

З          рекомендована нижня межа цього показника становить 50 відсотків

            частка запасів в оборотних активах, %     З х 100

ОА      показує, яку частину в оборотних активах підприємства становлять запаси

            коефіцієнт покриття запасів           НДП

З          якщо значення цього показника менше ніж 1, то поточний фінансовий стан підприємства розглядається як нестійкий

            коефіцієнт покриття            ОА

ПК      нормативне значення повинно перевищувати 1

            коефіцієнт фінансової автономії    ВК

Б          критичне значення – 0,5; збільшення значення цього показника або зростання показника свідчить про припинення фінансової залежності підприємства від позикових коштів

            ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ               

 

            коефіцієнт концентрації власного капіталу         ВК

Б          зростання цього показника свідчить про збільшення фінансової стійкості, стабільності та незалежності підприємства

            коефіцієнт фінансової залежності  _______Б_______

ВК+ЗНВП+ДМП     збільшення значення цього показника в динаміці свідчить про зростання частки позикових коштів при фінансуванні підприємства

            коефіцієнт маневреності власного капіталу        ВК – НА

ВК      значення цього показника залежить від структури капіталу та галузевої належності підприємства. Для того щоб зробити висновок, необхідно порівняти значення цього показника із загальногалузевим розміром

            коефіцієнт концентрації позикового капіталу

            ПК

Б          показує, яку частину в балансі підприємства становить позиковий капітал

            коефіцієнт структури довгострокових вкладень ДП

НА      показує, яка частина основних засобів та інших необоротних активів фінансується зовнішніми інвесторами. Збільшення значення цього показника в динаміці свідчить про зростання залежності підприємства від зовнішніх інвесторів

            коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів       ДП

ДП + ВК        зростання цього показника в динаміці – негативна тенденція, яка свідчить про залежність від фінансування ззовні

            коефіцієнт структури позикового капіталу         ДП

ПК      показує, яку частину в позиковому капіталі підприємства становлять довгострокові пасиви

            коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів        ПК

ВК      збільшення значення цього показника свідчить про зниження фінансової стійкості та навпаки

            коефіцієнт забезпечення власними засо-бами     ВК + ЗНВП + ДМП – НА

ОА      зростання цього показника забезпечує для неплатоспроможного підприємс-тва можливість використання позасу-дових заходів відновлення плато-спроможності; граничне значення – 0,1

            показник фінансового левериджу ВК

Б - ВК зменшення значення цього показника свідчить про позитивні зрушення на підприємстві

            продуктивність праці, тис. грн / особу     ВР

СОК   зростання цього показника є сприятливою тенденцією для підприємства

            фондовіддача, грн./грн        ВР

СРВК значення показника залежить від галузевих особливостей підприємства

            оборотність коштів у розрахунках, оборотів, ОКРО      ВР

СДЗ

            зростання цього показника є сприятливою тенденцією для підприємства

            час обороту коштів у розрахунках, днів, ЧОКР  360 днів

ОКРО

 

            зменшення значення показника свідчить про збільшення ОКРО та є сприятливою тенденцією для підприємства

            оборотність запасів, оборотів, ОЗО           С Р

Зср      зростання цього показника є сприятливою тенденцією для підприємства

            час обороту запасів, днів, ЧОЗ       360 днів

ОЗО    сприятливою вважається тенденція зниження цього показника

            час обороту кредиторської заборгованості, днів, ЧОКЗ СКЗ х 360 днів

СР       сприятливою вважається тенденція зниження показника

            тривалість операційного циклу, днів, ТОЦ         ЧОКР + ЧОЗ зменшення значення показника вважається сприятливою тенденцією для підприємства

            тривалість фінансового циклу, днів          ТОЦ – ОКЗД зменшення значення показника вважається сприятливою тенденцією для підприємства

            коефіцієнт погашення дебіторської заборгованості        СДЗ

ВР       зменшення значення показника вважається сприятливою тенденцією для підприємства

            оборотність власного капіталу, оборотів  ВР

СРВК збільшення значення цього показника є сприятливою тенденцією для підприємства

            оборотність сукупного капіталу, оборотів           ВР

Б          збільшення значення цього показника є сприятливою тенденцією для підприємства

            коефіцієнт стійкості економічного зростання     ЧП – ДВА

ВК      показує, якими в середньому темпами може розвиватися підприємство в майбутньому

            поточна платоспроможність          ДФІук+ДФІін+ГК-КП        від’ємний результат свідчить про поточну неплатоспроможність підприємства

            коефіцієнт Бівера

            (ЧП-А)

ПК      у разі, якщо цей показник не перевищує 0,2, то це відображає небажане скорочення частки прибутку, яка спрямовується на розвиток виробництва

 

            ОЦІНКА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ                 

            рентабельність продукції, %           __ВПЗ х 100__

СР + АВ + ВЗ

            збільшення значення показників рентабельності вважається сприятливою тенденцією для підприємства

 

            рентабельність активів, %

            ___ПЗЗД зп х 100___

(Б нач + Б кін)/2       

           

рентабельність сукупного капіталу, %    

ЧП х 100

Б         

            рентабельність власного капіталу, %        ЧП х 100 СРВК       

            період окупності власного капіталу          СРВК

ЧП      сприятливою тенденцією для підприємства вважається зниження значення цього показника

 

Заступник директора департаменту з питань санації та банкрутства О . Архіпов